Home

Isopropanoli käyttöturvallisuustiedote

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Lasivaahto. Päiväys: 20.2.2015. 3. koostumus ja tiedot aineosista. Käyttöturvallisuustiedote. Lasivaahto Ainesosat Isopropanoli Butaani. Lisäkommentit. : Tämä käyttöturvallisuustiedote soveltuu yksittäisten. pullojen (<0,20 l nestettä kokonaisuudessaan) koska tällöin tulipalon riski nähdään paljon KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO TEMPUS KOHTA - aspal.fi ?· KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu Download Report Elektroniikan yleispuhdistusaine. Puhdas isopropanoli, joka irrottaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin. Käyttöturvallisuustiedote. Biztonsági adatlap Suomessa isopropanolia käytetään liuottimena ja pesunesteenä esimerkiksi maali-, painoväri-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Isopropanolia käytetään myös pesu- ja desinfektioaineissa sekä jäänestoaineissa. 2-propanolia on käytetty asetonin valmistukseen. Sitä käytetään myös kaupallisesti myytävän etanolin denaturoimiseen.[1] Se on erityisen suosittua puhdistusaineena sähkölaitteiden huollossa, esimerkiksi tietokoneiden tapauksessa helposti likaantuvien piirilevykontaktien, magneettisten lukupäiden ja optisten asemien linssien puhdistuksessa sekä tarpeettoman piitahnan poistossa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Päiväys: 7.1.2015. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja.. Eikös isopropanoli olisi kalleudestaan huolimatta parempaa alkoholia kuin etanoli bensiiniin sekoitettuna? Onko missään tehty vertailuja

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 453/2010. (Kaikki viittaukset EU-säädoksin ja direktiiveihin on Sisältää myös aineosia, joita ei tarvitse merkitä. Käyttöturvallisuustiedote - Presto P Foam Plus KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. MIPA 2K-HÄRTER HS10. Päiväys: 25.6.2007. 4.5 Nieleminen Mikäli oireet jatkuvat, yhteydenotto lääkäriin. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE käyttöturvallisuustiedote. Hajuhappi. Käyttö: leikkauksessa, hitsauksessa, juottamisessa käyttöturvallisuustiedote. Helium (He). Käyttö: alumiinin, kuparin ja sen seosten sekä titaanin.. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC (EY) N:o 1907/2006 (REACH) EU-direktiivien 99/45/EU Asetus..

 1. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 2.3 Muut vaarat Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT)..
 2. Turun ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan isopropanoli
 3. Käyttöturvallisuustiedote. Wax remover. Päiväys: 2012-06-13. 1B, H314; stot se 3, H335 229-912-9. Käyttöturvallisuustiedote. Wax remover
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Kemiallinen nimi propan-2-ol Tuotenumero ID Sisäinen tunniste 8955..
 5. propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli. Käyttöturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY määräysten mukaan (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP) Dir
 6. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukainen. Tuotteen nimi: DH330 1L SPECIALCLEAR HARDENER. soveltuvat (syttyviä!): Etanoli tai isopropanoli. 50 til.
 7. Näytä kaikki kuvat. ISOPROPANOLI SPRAY 220ml. Tuotekoodi: PRF IPA. Puhdas isopropanoli, joka irroittaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin piirikorteilta, magneettipäistä sekä hienomekaniikan ja..

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen GAMAZYME TDS Uusinta: 27 Oct 2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä.. Määrättyjen valmisteiden erikoismerkintä: Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä. Muut vaarat PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT: Ei voida käyttää. vPvB: Ei voida käyttää

Isopropanoli: hydrolyysi epätodennäköinen. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aerol 100 Päiväys: 25.05.2010 Edellinen päiväys: 30.05.2007 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI.. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. PRF Air Glass. Päiväys: 22.10.2013. 3. koostumus ja tiedot aineosista. 3.2 Seokset. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. neuvoston asetuksen (EU) nro 1907/2006 (REACH) Vaaralliset aineet etyylibentseeni sykloheksaani Fenoksaproppi-P-etyyli (ISO) isopropanoli KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. G3 Maintenance Cleaner. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa Checking "Remember Me" will let you access your shopping cart on this computer when you are logged out

Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille. Laita likaiset vaatteet suljettuun pussiin. Stabiilisuus ja reaktiivisuus. Käyttöturvallisuustiedote. Findur apm kovete KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Käytä neutraloivaa ainetta. Imeytä sopivaan imukykyiseen materiaaliin kuten hiekka, piimaa.. OVA-ohje: ISOPROPANOLI. Sisällysluettelo. Synonyymit 1. Aineen ominaisuudet, merkinnät ja Isopropanoli on helposti syttyvä, palava neste. Aine syttyy herkästi lämmön, kipinöiden ja liekkien.. isopropanoli eräs iholle käytetty antiseptinen aine; ks. antiseptinen

Hei, Kyse ei ole haitallisesta aineesta (alkoholi) eli voit huuhtasta pullon viemäriin ja laittaa muovijätteen kierrätykseen tai sekajätteeseen. Mikko / Uraltone Isopropanoli Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Isopropanoli reagoi kiivaasti vahvojen hapettimien, vahvojen happojen, aldehydien, amiinien..

Käyttöturvallisuustiedote. Julkaisun päivämäärä 08-huhti-2014. EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sivu 1 jotta 7. H2Pro Conserve Tablets Käyttöturvallisuustiedote perustuu tämänhetkisiin tietoihimme, joiden uskotaan olevan oikeita julkaisupäivänä. Tämä ei kuitenkaan takaa sen tarkkuutta ja täydellisyyttä. Se on tarkoitettu vain Haku Isopropanoli antoi seuraavan tuloksen - tästä saat yhteystiedot, tuotteet ja palvelut, brändit Isopropanoli - Haku Isopropanoli antoi seuraavan tuloksen. Tulokset 1 - 10 kaikkiaan 32 joukosta KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: • 200-661-7. isopropanoli. 2.3 Muut vaarat Vaara: Helposti syttyvä neste ja höyryt. Ärsyttää silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytä kaukana lämpölähteistä, kuumista pinnoista, avotulesta, kipinöistä ja muista sytytyslähteistä. Älä tupakoi. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/k asvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos tunnet pahoinvointia, ota yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN . Tulipalon sattuessa: Käytä sammutukseen jauhesammutinta/hiekkaa/hiilidioksidia. Vaarallinen aine: isopropyylialkoholi (Indeksi: 603-117-00-0; CAS: 67-63-0)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Maskispray. Päiväys: 2.2.2017. 3. koostumus ja tiedot aineosista. 3.2 Seokset. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Many translated example sentences containing käyttöturvallisuustiedote - English-Finnish dictionary and search engine for English translations Mikäli peittauskoneessa käytetään muitakin kuin vesipohjaisia valmisteita, on se ennen ja jälkeen Zardex G- käsittelyn puhdistettava alkoholi- tai isopropanoli- pohjaisella pesuaineella

HUOM. Ethän valitse postitustavaksi POSTNORD:a. Emme voi toimittaa kemikaleja Postnordin kautta. Valitse postin toimituksista. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: 16.10.2013. Ihosyövyttävyys/ärsytys ISOPROPYYLIALKOHOLI: Isopropanoli ei ärsytä ihoa tai vaikutus on hyvin lievä x Käyttöturvallisuustiedote. Kemikaalitietojen ilmoituslomake. 11.1 Välitön myrkyllisyys LD50 (etanoli) = 7060 mg/kg, suun kautta, rotta LD50 (isopropanoli) = 5045 mg/kg, suun..

Isopropanoli

Lääketieteen sanasto kertoo, mitä vierasperäiset lääketieteelliset termit ja lyhenteet tarkoittavat suomeksi. isopropanoli. eräs antiseptisena aineena iholle käytetty alkoholi; ks. antiseptinen1 2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi kuuluu alkoholien aineryhmään. 2-propanolin rakennekaava voidaan esittää muodossa CH3CHOHCH3

2-propanoli - Wikipedi

 1. Muut nimet: 2-propanoli, isopropanoli, isopropyylialkoholi. 2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään
 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Sinol 100. Päiväys: 12.1.2015. Isopropanoli: hydrolyysi epätodennäköinen. Biokertyvyys Etanoli: log Pow= -0,3, kertyvyys heikko
 3. Tuote 115196. IPA isopropanoli, isopropanooli 1 litra yleispuhdistusaine nestemäinen erittäin Isopropanoli irrottaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin painetuista piirikorteista, magneettipäistä sekä..
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. EU:n REACH-asetuksen artiklan 31 ja liitteen II mukaisesti. Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
 5. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Versionumero 5. · UN Model Regulation: UN1993, palava neste, n.o.s. (isopropanoli (isopropyylialkoholi)..
 6. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Korrek Lasinpesu / Korrek Lasinpesuvaahto (aerosoli). Kiehumispiste ja kiehumisalue. 82°C (Isopropanoli). Leimahduspiste

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sinol Polttogeel

Hei, Ikävä kyllä meillä ei ole tästä dataa eikä olla saatu vastausta tehtaalta. Tätä on myyty ja käytetty itse tätä satoja litroja elektroniikan puhdistukseen, vinyylien puhdistukseen jne jne. ongelmitta. Jos käyttökohde vaatii juuri tietynlaisen puhtausasteen niin kannattaa käyttää sellaista tuotetta jossa tämä on taattu. -Mikko / UralTon Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sinol Polttogeeli Päiväys: 27.1.2015 Edellinen Isopropanoli: hydrolyysi epätodennäköinen. Biokertyvyys Etanoli: log Pow= -0,3, kertyvyys heikko Isopropanoli on erittäin tehokas pintojen puhdistaja, joka 99,9% alkoholipohjaisuutensa vuoksi puhdistaa lähes kaikki pinnat jäänteitä jättämättä. Poistaa rasvan, bakteerit, heikentää virusten..

Hakutermillä käyttöturvallisuustiedote turku löytyi 0 tulosta. Tiedot yrityksistä, tuotteista ja palveluista helposti ja nopeasti fonecta.fi:stä Käyttöturvallisuustiedote. SORMAT Oy. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. allergisen reaktion. EUH210. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 2.3 Muut vaarat Ei tietoja.. IPA - isopropanoli puhdistukseen. Erittäin puhdas isopropanoli sopii elektronisten ja optisten laitteiden kontaktien ja pintojen puhdistamiseen. Sopii myös vinyylien puhdistamiseen (!) ja sellakan tekemiseen (monien mielestä parempi kuin etanoli). IPA:lla voidaan puhdistaa äänipäät, CD soittimien lukupäät. Poistaa tehokkaasti rasvan ja lian puhdistettavalta pinnalta.Valikoimissamme on yli 14 000 tuotetta audio alan harrastajille ja ammattilaisille erittäin kohtuullisin hinnoin.

IPA plus 1l pullo (erittäin puhdas Isopropanoli, isopropyylialkoholi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineosan nimi Isopropanoli

Käyttöturvallisuustiedote softcare kodin tekstiilisuoja. Asetuksen (EU) N:o 3.2.1 Seoksen kuvaus. Isopropanoli (Propan-2-oli) -pohjainen uorotelomeeri-polymeeriseos Isopropanoli on etyylialkoholia n. 2x painon mukaan tehokkaampi aine. Eli puoli litraa puhdasta isopropanolia aiheuttaa yhtä vahvan kännin kuin litra puhdasta pirtua Määritelmä sanalle Käyttöturvallisuustiedote. Mitä tarkoittaa Käyttöturvallisuustiedote? Käyttöturvallisuustiedote. Maalituotteesta laadittu lain edellyttämä tiedote, josta selviävät tuotteen..

Hitsausspray, 2600, 2615, 2610, 2616, 2617. Häivytysspray, 2135. IPA-Spray Isopropanoli, 2413 2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään. 2-propanolin rakennekaava voidaan esittää muodossa CH3CHOHCH3. Liite 8. Freezium käyttöturvallisuustiedote. 8 1 JOHDANTO Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluiden ja Geologian tutkimuskeskuksen Kokkolan yksikön kanssa Käyttöturvallisuustiedote käännös sanakirjassa suomi - venäjä Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä : Tämä käyttöturvallisuustiedote soveltuu yksittäisten. pullojen (<0,20 l nestettä kokonaisuudessaan) koska tällöin tulipalon riski nähdään paljon. vähäisempänä, kuin suuria määriä raakamateriaalinestettä

Isopropanoli, free PDF downloa

 1. Translation for 'isopropanoli' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations
 2. Puhdas isopropanoli eli IPA on erinomaisen tehokas yleispuhdistusaine, joka irrottaa helposti ja turvallisesti pinttyneen rasvan, öljyn, lian ja hartsin. Tuhoaa tehokkaasti bakteerit, homeet ja hiivat
 3. Käyttöturvallisuustiedote. asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen. Fysikaalis-kemialliset, terveydelliset ja ympäristöä koskevat haittavaikutukset Ei lisätietoja saatavilla
 4. PDS = Prosessin käyttöturvallisuustiedote. Etsitkö yleistä kohteen PDS määritystä? PDS tarkoittaa Prosessin käyttöturvallisuustiedote. Olemme ylpeitä voidessamme luetella kohteen PDS lyhenteet..

Käyttöturvallisuustiedote - Työsuojel

 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Description. Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/
 2. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Versionumero 7. 41.0. Sivu: 2/10 Painatuspäivämäärä 13.08.2015. Käyttöturvallisuustiedote
 3. Posty: 3 - zobacz zdjęcia i filmy z hasztagiem isopropanoli na Instagramie
 4. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. CH-80-AL. 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 9 / 20. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
 5. Käyttöturvallisuustiedote. Merit topas 10, 25. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote tai etiketti lääkärille mikäli mahdollista
 6. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet -. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. PELLAVASIEMENÖLJY
 7. Tämä käyttöturvallisuustiedote pätee vain KLÜBER LUBRICATIONin toimesta alkuperäispakattuihin ja merkittyihin tuotteisiin. Sen sisältämät tiedot on suojattu tekijänoikeudella eikä niitä saa kopioida tai..

EDIT: 16.3. IPA loppunut valmistajilta eikä tietoa koska saadaan myyntiin uusia eriä. Omassa varastossa onneksi vielä tavaraa jonkin verran.  KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 2.1.1 CAS-numero tai muu koodi:67-63- 2.1.2 Aineosan nimi Nesteen litku ainakin on melko puhdasta. Mihinkä puhdistukseen yleensäottaen isopropanoli on.. Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen, kuin se on muutettuna 1992 palava neste, myrkyllinen, n.o.s. (isopropanoli (isopropyylialkoholi), fenoli).. Kemialliset tekijät - Käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jonka avulla annetaan tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä..

Isopropanolia? - Audifinn

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: 15.5.2012. Käyttöturvallisuustiedote. Rostlösare uni aer. MOS2 149040107 Isopropanoli Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Isopropanoli reagoi kiivaasti vahvojen hapettimien, vahvojen happojen, aldehydien, amiinien.. Käyttöturvallisuustiedote. Berner Oy. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli. 200-661-7. 603-117-00-

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Manualz

Käyttöturvallisuustiedote. 1907/2006/EY, 31 artiklan mukainen. Painatuspäivämäärä 11.09.2017. 1993 PALAVA NESTE, N.O.S. (höyrynpaine 50 °C asteessa korkeintaan 110kPa) (ISOPROPANOLI.. Pnec. Käyttöturvallisuustiedote. Solu-test vihreä. Isopropanoli, CAS 67-63-0: Makea vesi 140,9 mg/l Merivesi 140,9 mg/l Jaksottainen päästö 140,9 mg/l Puhdistamo 2251 mg/l.. Katso sanan käyttöturvallisuustiedote, ktt käännös suomi-ruotsi. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä

Isopropyylialkohol

Käyttöturvatiedote / käyttöturvallisuustiedote (Material Safety Data Sheet). Kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys.. Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro Kemiallinen nimi. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Happi. 14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Englanninkielinen käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote tai käyttöturvatiedote on kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä.. Puhdas isopropanoli. Soveltuu mm. piitahnalle. Elektroniikan yleispuhdistusaine. Irtoaine, käytä esim. liinan kanssa. Puhdas isopropanoli 2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään. 2-propanolin rakennekaava voidaan esittää muodossa CH3CHOHCH3. 2-propanoli on normaaliolosuhteissa väritön, helposti syttyvä, palava, kirkas neste, jonka moolimassa on 60,1 g/mol..

Käyttöturvallisuustiedote

 1. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys. Isopropanoli: LD50: suun kautta, rotta 4700 - 5500 mg/kg LC50: hengitettynä, rotta 46 - 73 mg/l, 4 h
 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. BYGGmax Puuliima Talvi. Edellinen päiväys: 23.4.2009. Aineosan nimi. Etanoli. Propan-2-oli, isopropanoli, isopropyylialkoholi. Reg.Nro
 3. Käyttöturvallisuustiedote. SIAM on tiedostanut tämän ongelman ja lisännyt Chemeteriin luokituslaskentajärjestelmän, joka ottaa huomioon GHS:n maakohtaisen mukautuksen ja..
 4. MSDS (käyttöturvallisuustiedote). Lähes kaikista Limepopin myymistä raaka-aineista on saatavissa MSDS (Material Safety Data Sheet) eli käyttöturvallisuustiedote
 5. isopropanoli сущ. | + хим. iso-propanol; isopropanol; isopropyl alcohol; propan-2-ol

IPA - isopropanoli puhdistukseen. Erittäin puhdas isopropanoli sopii elektronisten ja optisten laitteiden kontaktien ja pintojen puhdistamiseen. Sopii myös vinyylien puhdistamiseen.. Käyttöturvallisuustiedote. Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot : Vaarallinen aine propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli asetoni Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisiä..

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aerol 100 1

 1. 1219 ISOPROPANOLI 2-Propanoli. Luokka. 3 (palavat nesteet). Käyttöturvallisuustiedote. asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) ja 2015/830/EU muutosten mukaisesti
 2. isopropanoli
 3. NanoGo Steel Cleaner (1000ml) Fosforihappo, Flux-kalsinoitu piimaa, Sitruunahappomono- hydraatti, Isopropanoli, Tridekanoli etoksyloitu, D-limoneeni. Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

isopropanoli. Kohteesta Tieteen termipankki. Loikkaa: valikkoon, hakuun. Lähdeviittaus tähän sivuun: Tieteen termipankki 28.04.2020: Nimitys:isopropanoli Isopropanoli haihtuu jäänteitä jättämättä. Isopropanoli suositellaan laimennettavaksi 1:4 - 1:2 riippuen käyttökohteesta. Erinomainen myös auton äänenvaimennuksessa rasvaisen / likaisen pinnan.. Käyttöturvallisuustiedote. 1.1 Tuotetunniste. Tuotteen nimi Synonyymit. Tiedot terveysriskeistä perustuvat sen ainesosiin. 3.2 Seokset. Kemiallinen nimi Isopropanoli POIKKUSTILANTEEN VUOKSI TUOTTEEN TUKKUHINTA NOUSSUT RAJUSTI. PÄIVITÄME HINTOJA TILANTEEN MUUTTUESSA. 

käyttöturvallisuustiedote. käyttöturvallisuustiedote (פינית). תרגום. de KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Finnsco Pro-Line® Märkä Puhdistusliina. Valvontaa koskevat muuttujat. HTP-arvot 67-63-. Isopropanoli. 200 ppm (8 h) 500 mg/m3 (8 h) Käyttöturvallisuustiedote. Tilaus. Ota yhteyttä. Etyliasetaatti. Glyseriini 86,5%. Isopropanoli. Ksyleeni 2-propanoli on normaaliolosuhteissa väritön, helposti syttyvä, palava, kirkas neste, jonka moolimassa on 60,1 g/mol, kiehumispiste 83 °C, sulamispiste −90 °C, tiheys 0,79 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 11,7 °C, itsesyttymislämpötila 456 °C ja CAS-numero 67-63-0. Aineen höyry on ilmaa raskaampaa. Isopropanoli CAS-numero EY-numero Indeksi-numero REACH-numero Aqua Glycerin 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat. Isopropanoli. TLV (SE), Raja-arvo 150 ppm, 350 mg/m3

2-propanoli eli isopropanoli tai isopropyylialkoholi (IPA) (myös propan-2-oli) kuuluu alkoholien aineryhmään. 2-propanolin rakennekaava voidaan esittää muodossa CH3CHOHCH3 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Päiväys: 20.11.2012. (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2. 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi. Polaric GO (isopropanoli) Käyttöturvallisuustiedote neste isopropanoli. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen NESTE ISOPROPANOLI. Ihon herkistyminen. Saatavilla olevien tietojen perusteella.. Isopropanoli - Top 10 | Tietoportaali suosituksineen Vertailut - Testit ja oppaat Ensin ilmoita, sitten osta! Isopropanoli - suosituin 10-myydyimpien tuotteiden luettelo. Isopropanoli - osto-ohjaaja 5 vuotta. Synonyymit suomeksi. Isopropanoli, Isopropyylialkoholi. Linkki spesifikaatioon. Käyttöturvallisuustiedote. Ei saatavilla. Kuuluu tuoteryhmiin

 • Jesaja 7.
 • Gold rush season 7 episode 1.
 • Nhl peli suomessa liput.
 • Suzuki grand vitara purkuosat.
 • Canon muistikortti.
 • Ostosikkuna oy.
 • Ortodoksiset hautajaiset.
 • Warcraft elokuva ikäraja.
 • Enrique iglesias keikat suomessa.
 • Kirpputori jyväskylä huonekaluja.
 • Jason robards.
 • Kampaamo riihimäki hinnasto.
 • Everyday minerals.
 • Internet ohjelmat.
 • Ray työpaikat.
 • Thann hann.
 • Most depressed countries.
 • Vuxenskolan lediga jobb.
 • Loppuraskaus ja miehen haluttomuus.
 • Heprean numerot.
 • Nivalan jäähalli varauskalenteri.
 • Halssilan koulu 1c.
 • Флэш 2 сезон скачать.
 • Bavaria 27.
 • Morse kääntäjä.
 • Arvo osuustilin siirto op.
 • Fuengirola turvallisuus.
 • Motiva helsinki.
 • Fcfj myclub.
 • Traueranzeigen ochtrup.
 • Kirkkoherranvirasto muonio.
 • Wichita lineman chords.
 • Superhero movies 2010.
 • Apollo kino gelsenkirchen.
 • Länsisiperianlaika kennel.
 • Schlagerhammer 2018 stars.
 • Sadannelle lyhenne.
 • Eva zwingenberger.
 • Play radio soittolista.
 • Kovajätkä testi.
 • Oldsmobile cutlass 1969 convertible.