Home

Perinnölliset ominaisuudet

( a ) Täydellinen ja 6-korvaava perinnöllisyys 13-atomin ICO: ille. ( b ) täydellinen perinnöllisyys ja 4-, 6-korvaava perinnöllisyys 2–19 IS-ICO-klusteria varten. ( c ) 3–23 IS-ICO-klustereiden täydellinen perinnöllisyys ja 3-, 4-korvaava perinnöllisyys. d ) 3–25 IS-ICO-klusterin täydellinen perinnöllisyys ja 4-, 6-korvaava perinnöllisyys. Geenit määräävät ihmisen perinnölliset ominaisuudet, sillä ne sisältävät rakennusohjeet proteiineille eli valkuaisaineille, jotka ohjaavat yksilönkehitystä ja saavat aikaan ominaisuudet Free open-source 3D and 2D game engine. Supports a lot of 2D and 3D data formats, including glTF, X3D, VRML, Collada, Spine. Cross-platform, for desktops (Windows, Linux, macOS...), mobile.. Lypsykarjan rakennearvostelu Pohjoismaissa LYPSYKARJAN RAKENNEARVOSTELU POHJOISMAISSA Kansainvälinen lineaarisen rakennearvostelun harmonisointijärjestelmä, rakenneominaisuuksien määritelmät ja arvosteluperusteet

Perinnölliset ominaisuudet voivat suojata eturistisiteen repeämältä, sillä tietyillä perintötekijöillä on suojaava vaikutus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö eturistiside voisi lainkaan vaurioitua.. a ) Parin jakautumistoiminto g (r) käyrät eri lämpötiloissa nestemäisen Mg 70 Zn 30 -seoksen jäähdytysprosessin aikana. Kokeelliset pisteet otetaan ref. 33 mitattiin neutronidiffraktiolla. ( b ) Wendt-Abraham-suhteen suhde R = g min / g max lämpötilasta, joka on saatu ( a ): sta. missä g min ja gmax ovat ensimmäisen laakson suuruudet ja ensimmäinen huippu PDF-käyrällä. ×. Tämä sivusto on optimoitu uusimmille selaimille ja puhelimille. Emme voi taata että kaikki ominaisuudet toimivat vanhemmilla selaimilla ja puhelimilla Huhtikuu 2017 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen Genetiikka; Aineenvaihdunnallinen kimmoisuus; Muut perinnölliset ominaisuudet!!!! Vittumaisintahan tässä on se, että useinkaan sitä ei voida tietää, kelle se tyhjä arpa jää käteen, ennen kuin kokeilee

Joulukuu 2015 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen Laskeutuvan fraktion lämpötila-riippuvuus täydellisestä perinnöllisyydestä ( f ip ) ja korvaavasta perinnöllisyydestä ( f ir ) on esitetty kuviossa 6. Kuvio 6 (a) paljastaa selvästi, että yhden ikosahedran (eli 1–13 klusterin) kohdalla T > T m ei ole täydellistä perinnöllisyyttä ( f ip ), ja vain noin 6 korvaavaa perinnöllisyyttä ( f ir ) löytyy; superjäähdytetyssä nestemäisessä tilassa täydellinen perinnöllisyys ilmenee Tm: ssä ja kasvaa sitten nopeasti, ja 6-korvaavalla perinnöllisyydellä on merkittävä nousu ja saa maksimiarvon Tg: n kohdalla ; T < Tg: ssä täydellinen perinnöllisyys pitää nopean kasvun, kun taas 6-korvaava perinnöllisyys vähenee kevyesti. Muissa kolmessa (2–19, 3–23 ja 3–25) kuviossa 6 (b – d) esitetyissä IS-ICO-klustereissa täydellisen perinnöllisyyden kehitys on samanlainen kuin 1–13 klusterin kehitys; kun taas täydellisen perinnöllisyyden viimeinen arvo pienenee IS-ICO-klusterin kasvun myötä. 2–19-, 3–23- ja 3–25-IS-ICO-klustereiden suurimmat korvausperinnöt ovat erilaiset. 4- ja 6-korvaavat perinnöt ovat 2–19- ja 3–25 IS-ICO-klustereille; 3-ja 4-korvaavat perinnöt ovat 3–23 IS-ICO-klustereille. X-korvaava perinnöllisyys ( f ir ) saavuttaa maksimiarvon lämpötilassa, joka on hieman alle Tg, ja sitten laskee kevyesti.22 saivat samansuuntaisia tuloksia. Alneistona olivat jerseylehmän ensimmäiset rakennearvostelut. Hayn ym. (1983) tutkimuksessa myös emänpuoieisten puolisisarten kovarlanssikomponentit olivat 3-8 kertaa isänpuoleisten puolisisarusten kovarianssikomponentteja suurempia, mikä viittaisl mahdollisen maternaalivaikutuksen olemassaoloon, mutta Thomasin ym. (1985) mukaan taas isänpuoleisten sisarusten kovarianssikomponentit olivat suurempia kuin emänpuoleisten puolisisarten. 5. Luonteen arvostelutapa, muuntelu ja perinnölliset tunnusluvut Luonteen ja käyttäytymisen merkityksestä maidon- ja naudanllhantuotannossa sekä yhteydestä tuotanto- ja rakenneominalsuuksiin on saatu monenlaisia tuloksia. Suomessa vuonna 1986 poistetuista tarkkallulehmistä 1.8 % poistettiin luonnevian takia (Maatilahallitus, 1987). Burnside ym. (1971) tutkivat kanadalaisten lehmien poiston syitä ja heidän mukaansa % lehmistä poistettiin luonteen vuoksi. Mielenkiintoista oli, että ayrshirelehmiä poistettiin useammin huonon luonteen takia kuin holstein-, Jersey- tai guernseylehmlä. Myös Suomessa frilsiläislehmiä poistetaan harvemmin luonteen takia kuin suomenkarjan tai ayrshirelehmiä. Luonnetta on valkea mitata objektiivisesti ja siksi arvostelu perustuu yleensä hoitajan ja arvostelijan mielipiteisiin. Arvosteluasteikko on tavallisimmin 3-5- portainen kesystä hermostuneeseen. Ympäristötekijöillä kuten eläimen kohtelulla on suuri vaikutus eläimen luonteeseen ja saadut h2-arviot ovat olleet hyvin vaihtelevia ( ), keskimäärin noin 0.10 (taulukko 3.). Stricklin ym. (1980) olivat saamastaan korkeasta perlytyralsasteesta huolimatta sitä mieltä, ettei luonnetta kannata ottaa jalostusohjelmaan vaan eläinten ympäristöä Ja käsittelyä tulisi parantaa. Kuitenkin vaikeasti käsiteltävät eläimet tulisi karsia. Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 12. elokuuta 2014 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle, Alkuun vanha yhdistelmäkuva Usvasta. Usva-peikko tanssii ja ruokopilli soi... Haikun peikkotanssin alkeet. Peikkogeeni, check! Pari vanhaa Usvan ninjaloikkakuvaa. Ja Haikun näkemys ninjailusta

EU-MERKKI Tulostettu Väri/Sarv Väri/Sarv Rasval Rasval Iso-Räihän Nicholas Karjatiedot polveutumistodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatunnus Tulopäivä ja -tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 28102017 osto Tammela Tuotosseurannan tulokset 2013 ProTuotos 2013 6 489 karjaa: 72 % kaikista, verrattuna ed. vuoteen -5,5%. Kokonaisuutena tilamäärä väheni 6,3 % ed. vuoteen verrattuna 228 954 lehmää: 81 % kaikista, lehmämäärän Nopean kiinteytymisen aikana muodostuneiden ikosahedristen nano-klustereiden rakenteellisen kehityksen ja perinnöllisen mekanismin tutkimiseksi on suoritettu molekyylidynamiikan (MD) simulointitutkimus järjestelmälle, joka koostuu 10 7 atomista nestemäisestä Mg 70 Zn 30 -seoksesta. Honeycutt-Andersonin (HA) sidos-tyyppisen indeksimenetelmän ja klusterityyppisen indeksimenetelmän (CTIM-3) hyväksyminen järjestelmän mikrorakenteiden analysoimiseksi havaitaan, että kaikissa nano-klustereissa, mukaan lukien 2 ~ 8 ikosahedristä klusteria järjestelmässä, on ovat 62 erilaista geometrista rakennetta, ja ne voidaan luokitella niiden sisältämien perusklustereiden keskiatomien konfiguraatioiden mukaan neljään tyyppiin: ketjumaiset, kolmiulotteiset, nelikulmaiset ja pyramidiset. Ikosahedristen nano-klustereiden kehittyminen voidaan suorittaa täydellisellä perinnöllisyydellä ja korvaavalla perinnöllisyydellä, ja täydellinen perinnöllisyys ilmenee, kun lämpötila on hieman alle Tm, minkä jälkeen se kasvaa nopeasti ja ylittää huomattavasti korvaavan perinnöllisyyden Tg: ssä ; kun taas korvaavan perinnöllisyyden osalta on kolme suurta tilaa: korvattu kolmio (3-atomit), nelikulmaiset (4-atomit) ja viisikulmainen pyramidi (6-atomit) pikemminkin kuin yksittäinen atomi askel askeleelta nopean kiinteytymisprosessin aikana. Suvussa esiintyvät perinnölliset sairaudet tai epämuodostumat. Mistä alkaen raskautta on yritetty? kk/vuosi. Mistä saitte tietoa Ovumiasta? Muuta huomioitavaa. Omat ominaisuudet Kompleksinen yhdeksän emäsparin deleetio RET-eksonissa 11, joka on yleinen sporadisessa medulaarisessa kilpirauhaskarsinoomassa

Luokka:Perinnölliset ominaisuudet - Wikipedi

Ominaisuudet. Ajankohtaista. Tapahtumakalenteri 13 - 9 - nämä erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001) kaikilla roduilla. Sen sijaan Groenin ja Fimlandin (1986) mukaan ensikon poikimaiällä ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta mihinkään tutkittuun ominaisuuteen Tuotantokauden vaihe White ja Vinson (1975) havaitsivat vetimien välisten etäisyyksien ja utareen pohjan pinta-alan pienenevån lineaarisesti, kun poikimisesta oli kulunut aikaa 1-6 kuukautta. Tämän jälkeen muutos ei enää ollut lineaarista. Thompsonin ym. (1981) ja Thompsonin ym. (1983) mukaan tuotantokauden vaihe selitti myös kaikkien rakenneominaisuuksien vaihtelua (p<0.05) ja sillä oli suurin vaikutus elopainoa ja utareen kuntoa kuvaaviin ominaisuuksiin. Hayesin ja Maon (1987) mukaan kuntoa ja rungon lihaksikkuutta kuvaavat pisteet laskivat tuotantokauden alussa, mutta nousivat vähitellen, ja ummessaolevat Ja tunnutettavat lehmät saivat parhaat pisteet. Tuotantokauden vaiheen vaikutus oli yleensä paljon pienempi kuin poikimakerran ja iän eikä poikimakerran ja tuotantokauden vaiheen välillä todettu olevan yhdysvaikutusta. Jensenin (1985) mukaan tuotantokauden vaiheena oli vaikutusta rungon mittoihin, jalkapisteislin ja utareominalsuukslin. Etukorkeus kasvoi ensimmäisen tuotantokauden aikana ja lantion mitat suurenivat sekä ensimmäisellä että toisella tuotantokaudella. Jalkapisteet alenivat tuotantokauden myötä. Utareen ominaisuuksiin tuotantokauden vaiheena oli erisuuntaisla vaikutuksia. Esimerkiksi vetimien parsietäisyyden ja etukorkeuden suhde laski ensimmäisellä tuotantokaudella, mutta nousi toisen tuotantokauden aikana. Myös Wretlerin ja Erikssonin (1985) sekä Groenin Ja Fimlandin Perinnölliset sairaudet vaikuttavat vakavastilapsen henkistä ja fyysistä terveyttä, vaikuttaa elinajanodotukseen. Useimmat niistä ovat vaikeasti käsiteltäviä, ja niiden ilmenemismuotoja korjataan.. Dopamiinin ja norepinefriinin takaisinoton estäminen tuottaa lisävaikutuksia energian tasapainoon Lean- ja lihavilla hiirilläa ) Kaaviot kahdesta ICO: n yhdestä yhteydestä jakamalla 7, 3, 2 ja 1 atomia keskenään vuorotellen: jakaminen keskenään (IS), kasvojen jakaminen (FS), reunojen jakaminen (ES) ja huippupiste jakaminen (VS) (Selkeyden vuoksi kaikki yhteiset atomit ovat punaisia); ( b ) IS: n, FS: n, ES: n, VS: n nano-klustereiden ja ISO: n (eristetty ikosahedri) lukumäärän kehitys järjestelmässä lämpötilalla.

Luokka:Perinnölliset ominaisuudet - Wikiwan

Kasvatus tai muukaan kotiympäristö ei juurikaan selitä ihmisten tuloja, älykkyyttä, itsekontrollia, mielenterveysongelmia tai alkoholismia. Niiden takana ovat perintötekijät ja yksilöllinen ympäristö, kuten sairastetut taudit. Tiedot on saatu muun muassa kaksos- ja adoptiotutkimuksista. Adoptoidut lapset muistuttavat paljon enemmän biologisia sukulaisiaan kuin kasvinperheensä jäseniä. ”Toisen lapsen jälkeen vanhemmat alkavat uskoa geeneihin”, sanotaan. Tutkijat pitävät silti mahdollisena, että perhetaustan ääriolot voivat vaikuttaa mainittuihin ominaisuuksiin.[22] Suomenhevosten askelja hyppyominaisuuksien periytyvyys Suomenhevosten jalostuspäivät 10.2.2016 Aino Aminoff Suomenhevosten laatuarvostelu Suomenhevosten laatuarvostelu on 3-5 v. suomenhevosille suunnattu 46 Taulukko 18. Nänniominaisuudet Nännien pituus ay % sk % fr % normaali liian pitkät liian lyhyet Nännien paksuus normaali liian paksut liian ohuet Nännien asento normaali sisään kääntyneet ulos -" Nännien erikokoisuus normaali erikokoisia Lisävetimet ei lisävetimiä pieniä lisävetim haita11.1isäv Takajalat Noin 2/3:11a aineiston lehmistä takajalat oli arvosteltu hyväasentoisiksi, friisiläisillä hieman useammin (68.4 %) kuin muunrotuisilla. Frilsiläisillä oli eniten suoria takajalkoja (yhteensä 9.2 %), ayrshirellä taas eniten liian kiveriä takajalkoja (9.8 %). Toisaalta friisiläislehmien toiseksi yleisin jalkavika oli liian klverät takajalat (7.7 %). Suomenkarjan lehmillå oli eniten pihtisiä jalkoja (14.0 %), mutta ventoja vuohisla vähiten (taulukko 19.).Jotta ikosahedra ja IS-ICO nano-klustereiden muodostumismekanismi olisivat syvällisesti ymmärrettävissä Mg 70 Zn 30 -seoksen nopean kiinteytymisen aikana, IS-ICO-klustereiden perinnöllisyys ja kehittyminen tutkitaan edelleen käänteisellä seurantamenetelmä. Keskustelun helpottamiseksi tässä työssä perusklusterien perinnöllisyys määritellään seuraavasti. Kun lämpötila laskee T1: stä T2: een ( T2 < T 1 ), jos 13-atomin ikosahedri ei muutu lainkaan, se on täydellinen perintö; jos vain keski-atomi ja osa 12: sta naapurista pysyvät ennallaan, se on osittainen (tai korvaava) perinnöllisyys, eli ydinperintö, ja erottuu muuttuneiden atomien lukumäärällä. Jos esimerkiksi muutetaan 4 vierekkäistä atomia, sitä kutsutaan 4-korvaavaksi perinnöksi ja niin edelleen. Lineaarinen profilointi hevosten rakennearvostelussa Suvi Mäkeläinen Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut Esityksen sisältö Johdanto Perinteinen rakennearvostelu Lineaarisen profiloinnin periaate Lineaarisen

SILMU Ihminen 9 Perinnölliset ominaisuudet kpl 12 Quizle

Lineaarinen rakennearvostelu ja rakenneindeksit Jukka Pösö Faba Jalostus Lineaarinen rakennearvostelu arvostellaan rakennetta/liikkumista yksityiskohtaisesti esimerkkejä: korkeus jalka-asennot: vuohinen Lehmien hyvinvoinnin arvioinnit tilatasolla Lilli Frondelius EuroMaito-hankkeessa tehtiin kaikille 12 pilottitialle Welfare Quality eläinten hyvinvoinnin arvio 2 11.4.2019 Yhteiseurooppalainen Welfare 53 Eri alueiden välillä oli myös vetimien parsietäisyyden suhteen sekä ayrshire- että friisiläisiehmillå yleensä samansuuntaisia eroja. Utareen maavara oli sekä ayrshire- että friisiläislehmillä keskimääräistä suurempi Uudellamaalla, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Itä-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla sekä Mikkelin läänin ja österhottenin alueilla ja keskitasoa pienempi Varsinais- Suomen, Kuopion läänin, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Nämä erot olivat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001), paitsi friisiläislehmien takavetimien parsietäisyys, jonka suhteen erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.01). Suomenkarjan tulokset olivat samansuuntaisia, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (liite 4). Parsietälsyyden ja etukorkeuden suhdelukujen erot olivat ayrshirella ja frilsiläisellä tilastollisesti merkitseviä ja suurimpia österbottenin alueella ja pienimpiä Varsinais-Suomessa. Runkopistelltään sekä ayrshire- että suomenkarjan ja frilsiläislehmät oli arvosteltu parhaimmiksi Pirkanmaalla sekä Pohjois-Suomessa. Kaikkien rotujen runkopisteet olivat keskimääräistä alhaisempla Kymenlaaksossa, Mikkelin läänin alueella ja Pohjois-Karjalassa. Näillä alueilla Mikkelin lääniä lukuunottamatta jalkapisteetkin olivat keskitasoa alhaisempia, kuten myös Satakunnassa ja Etelä-Karjalassa. Kaikkien rotujen jalkapisteet olivat korkeimpia Pirkanmaalla, Itä-Hämeessä, Kuopion läänissä ja Etelä-Pohjanmaalla. Runko-Ja jalkapisteiden erot eri alueilla olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001), paitsi suomenkarjan runkopisteet (p<0.01) (liite 5). Utarepisteet olivat kaikilla roduilla keskitasoa parempia Itä-Hämeessä, Keski-Suomessa, Kuopion läänissä sekä Keski- Ja Pohjois-Suomessa. Alhaisimpia utarepisteet olivat Kymenlaaksossa Ja Pohjois-Karjalassa, missä olivat myös alhaiset runko- Ja Jalkapisteet. Sen sijaan utaremuoto oli KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE No 96 Ayrshire- ja friisiläislehmien elopainon perinnölliset tunnusluvut ja yhteydet maidontuotanto-ominaisuuksiin Hilppa Hietanen Helsingin Yliopisto Kotieläinten jalostustieteen

Wilhelm Johannsen - Wikiwand

65 vella ja pienimpiä kevättalvella. Arvosteluvuosien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja minkään ominaisuuden suhteen. Tuotantokauden vaiheena oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus lehmän kokoon ja vetimien parsietäisyyteen. Yksisuuntaista mallia käytettäessä poikimaiallä ei todettu olevan paljoakaan vaikutusta rakenneominaisuukslin ja arvosteluikä selitti poikimaikää paremmin rakenneominaisuuksien vaihtelua, vaikka silläkään ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kuin lehmän kokoon ja runkopisteislin. Kun käytettiin kaksisuuntaista mallia, jossa klinteinä tekijöinä olivat sekä poikimaikä että tuotantokauden vaihe, poikimaiällä oli tilastollisesti merkitsevää vaikutusta rinnanympärykseen ja nänniomlnalsuukslin. Tuotantokauden vaiheen vaikutus oli samanlainen kuin yksisuuntaista mallia käytettäessä. Arvosteluiän ja tuotantokauden vaiheen tilastollisesti merkitsevä vaikutus lehmän kokoon saattoi aiheutua siitä, että näiden vaikutusta tutkittiin 500 ensikon tietojen perusteella ja ensikot kasvavat vielä ensimmäisen tuotoskautensa aikana. Tuotantokauden vaiheen vaikutusta rakenneominalsuukslin olisi mielenkiintoista selvittää isomman aineiston pohjalta, jossa olisi enemmän korkeimmassa tuotosvalheessa olevia lehmiä kuin tässä aineistossa. Perlytymisasteita laskettiin sekä koko ainelstolle että erikseen ayrshire- ja Roduittain lasketut periytymisasteet olivat samansuuruisia kuin koko aineistollekin lasketut, mutta keskivirheet olivat suurempia. Mitattujen ominaisuuksien perlytymisasteet olivat korkeampia ( ) kuin subjektiivisesti arvosteltujen ominaisuuksien ( ), mikä vastaa muista vastaavanlaisista tutkimuksista saatuja tuloksia. Korkeimmat genotyyppiset korrelaatiot olivat mitattujen Ja indeksiominalsuuksien erityisesti utareominalsuuksien välillä ( ). Fenotyyppiset korre- Perinnölliset sairaudet ovat etiologiassa muodossa mutaatioita, jotka eivät ole vain syy poikkeamia, mutta myös vaikuttaa niiden Perinnölliset mutaatiot jaetaan geeniin jakromosomaaliset sairaudet 72 Liite 1. Isä: RAKENBEARVOSTELU nimi n. 6 8" 13 Tytär: 1 nimi ja kk-n:o flikl--iker(a-n:e k-n:o 16 la Poik.kertojen luku Li arv.päivä 1. 1_, 1. 1 pv kk VB Rinnan ymp. 1 1 etukork. L.,J runko u jalat 11 utare cm cm P- P. P- UTARE 45) 33 TAKAJALAT Etäisyya lattiaeta, etu- Lu 21 cm 1 hyväasentoiset hiukan suorat, taka.- 1_ auorat cm 4 liian kiverät 1 8 laakautare, hyvin kilon. 5 0 pihtieet 2 0 hyvä palloutare,-"- 6 hajavarpaioct 3 0 palloutare 7 0 pitkä, vento vuohinen " 4 0 takaraekas palloutare 5 0 puesiutare SORKAT V) 5.1 Ui:HUTT 4,4h) 1 u normaalit 2 huonot 38 EY normaalipituieet. 3 0 kierteinen (yksi tai u0.) 39 fl liian pitkät (yli 8 cm) 40 0 liian-lyhyet (alle 4 cm) LUOIRTE V) 1 8 hermostunut, arka, vihainen 41 0 normaalipakaut 2.13 normaali 42 0 liian pakaut 3 0 kesy, miellyttävä 43 0 liian ohuet POIKIIITHEN *) (viimeinen) 44 0 erikokoiset (yksi tai us.) 1 M normaali, ilman apua 2 0 yhden henkilön apu, ilman 45 0 aaento normaali apuvälineitä 46 0 aleään kääntyneet k zffiden tai ue. henkilön apu 3 0 tai mck. apuvälineet 47 0 uloe kääntyneet 4 0 vaoikka kuoli tai paloiteltu 48 J ei lishvetimiä 49 0 pieniä lialivetimiä, ei haitt haitallisia lielivetimie yhteenkaav. vetimlä v) raati vain yhteen ruutuun «v) raati useampaan ruutuun

Mielenkiintoisia artikkeleita Saattaa 2020

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi 3B Tilastolliset datajoukot Lasse Leskelä Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016, SAMANKALTAISIA. Hyvän vaimon ominaisuudet. 22 305 katselukertaa. Perunan ominaisuudet. 32 041 katselukertaa

EU-MERKKI Tulostettu Väri/Sarv Forssa Ruhol Rasval Ruhol Rasval Ruhol Rasval Ruhol Rasval 94 PressureET Karjatiedot polveutumistodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatunnus Tulopäivä ja -tapa Omistaja Tila Kunta Join GitHub today. GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together TOP 20: Myyjän kysytyimmät ominaisuudet. TOP 20: Myyjän kysytyimmät ominaisuudet. Ura. Myynti Yksinkertaisin ICO-nano-klusteri koostuu kahdesta ICO: sta (nimittäin 2 ICO-perusklusteria). Kuviossa 2 (a) on esitetty kaaviot kahdesta ICO: sta. On selvästi havaittavissa, että 2 ICO: ta voidaan yhdistää neljään ICO-nano-klustereihin jakamalla 7, 3, 2 ja 1 atomia (kuten kuviossa 2 (a) on esitetty punaisella värillä) vuorotellen. Toisin sanoen on olemassa neljä jakamismuotoa, joissa on keskenään jakaminen (IS), kasvojen jakaminen (FS), reunojen jakaminen (ES) ja huippuosaaminen (VS) kahdelle ICO: lle, jotka sisältävät 19, 23, 24 ja 25 atomeja, 35 . Lyhyesti sanottuna kahden ICO: n yhdistelmä IS-sidoksella kutsutaan IS-ICO-klusteriksi (nano-klusteri). Erityisesti seitsemän jakamisatomin kanssa IS-ICO-klusterit olisivat enemmän tiiviitä ja stabiileja kuin muut kolme sidosta. The most trusted reviews of adventure games. Read reviews, previews and interviews of the best adventure games. Top 100 adventure games, Aggie Awards and walkthroughs

Luonteenominaisuus Ominaisuus tai laatu, joka kuuluu tyypillisesti henkilöön, paikkaan tai asiaan ja joka tunnistaa sen. Perinnölliset ominaisuudet.. Valio on meijeri ja ruokatalo, jonka omistavat suomalaiset maitotilat. Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti

Vaivaako koirakuume? Mieti ensin läpi nämä asiatLiity Iams & Eukanuba kasvattajakerhoon - Tree of Pets

EU-MERKKI Tulostettu Väri/Sarv Väri/Sarv Ruovesi / 92 83 111 113 Sarvanan Rikas Karjatiedot polveutumistodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatunnus Tulopäivä ja -tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 15117 osto Tammela Elokuu 2015 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen 76 Liite 5. Alueen vaikutus erirotulsten lehmien runko- ja jalkapisteislin (LS-poikkeamat) ayrshire suomenkarja frusiläinen runko jalat runko jalat runko jalat Alue n LS LS n LS LS n LS LS merkitsevyys II** **II *4, 0** * *** =havaintojen lukumäärä runko =runkopisteet 1-5, 5=paras jalat =jaikapisteet 1-5, -"- LS =LS-polkiceama, ylin rivi rotukeskiarvo merkitsevyys: ***=erittäin merkitsevä (p<0.001) " =merkitsevä (p(0.01) s.huomattava (p<0.05) n.s.=e1 tilastollisesti merkitseviä eroja alueet: 1=Uusimaa, Nyland ja Ahvenanmaa 2=VarsinaLs-Suomi ja Finska HushålLssällskapet 3=Satakunta 4=Pirkanmaa 5=Häme 6=Ita-Hame 7=Kymenlaalcso 8=Etelä-Karjala 9=Mlickell 10=Kuoplo 11=Pohjois-Karjala 12=Kesici-Suomi 13=EteL8-Pohjanmaa 14=österbotten 15=Keski-Pohjanmaa 16=Ou1u ja Kainuu 17=Lappi ja Perä-Pohjola (suomenkarjan aineistoa analysoltaessa yhdistettiin alueet 13 ja 14) Tyydyttävä. Huono. Ominaisuudet. Hissi. Järvi- tai merinäköala Lypsykarjan rakennearvostelu Pohjoismaissa LYPSYKARJAN RAKENNEARVOSTELU POHJOISMAISSA ICARin lypsyrotujen rakennearvostelutietojen tallennussuositukset sekä Maailman Holstein- Friisiläis Federaation ohjeet

Mg70zn30-seoksissa muodostuneiden ikosahedristen

4-N- ja 5-N-IS-ICO-klustereiden täydellinen perinnöllisyys ja lämpötila on esitetty kuviossa 8. On selvää, että IS-ICO-klustereista, jotka koostuvat samasta määrästä ICO: ita, sitä pienempi on atomi numero IS-ICO-klusterissa, sitä korkeampi on täydellinen perintö.81 LAMPINEN, K., Poildmaväli ja/tai siemennysten määrä tiineyttä kohti lehmien hedelmällisyyden mittoina sonnien jälkeläisarvostelussa. Pro gradu -työ, 86 s. MROUF, B., Pässien yksilökokeen käyttöarvo Icaswominaisuuksien arvostelussa. Lisensiaattityö, 150 s. BONSDORFF, M. von, NÄSI, M., SEPPÄLÄ, J., HELLMAN, T. ja KENTTÄMIES, H., Selostus nautakarjatalouden jatkokoulutuskurssista "The Management and Breeding of Cattle", Edinburgh - Aberdeen s. RUOHOMÄKI, H., Lihanautakokeiden tuloksia III. 26 s. KALLIO, M., Sperman määrän ja laadun perinnöllisyydestä Salpausselän Keinosiemennysyhdistyksen sonneilla. Laudaturtyö, 110 s. KATAJAMÄKI, U., Yksilöarvostelun mahdollisuudet suomenlampaan lihantuotantokyvyn jalostamisessa. Pro gradu -työ, 83 s. LAHDENRANTA, M., Emien vaikutus oriiden juoksijajälkeläisarvosteluun suomenhevosella. Pro gradu -työ, 145 s. LINDSTRÖM, U., Kohti pehmeämpää teknologiaa ruoantuotannossa LINDHOLM, S., Suomalaisten lehmien lypsettävyys ja siihen vaikuttavat tekijät. Laudaturtyö, 51 s. LEUKKUNEN, A., Pahnuekoko ja porsimisväli emakon hedelmällisyyden kuvaajina keinosiemennyskarjujen jälkeläisarvostelussa kenttäaineiston perusteella arvioituna. Pro gradu -työ, 72 s. PUNTILA, M.-L, Ultraäänimittaukset nuorten sonnien teuraslaatua arvioitaessa. Pro gradu -työ, 97 s. RUOHOMÄICI, H., Lihakarjakokeiden tuloksia I V. 29 s. Jalostuspäivä s. Lammaspäivä s. SIRICKOMAA, S., Simulointitutkimus sukuslitoksen ja voimakkaan valinnan käytöstä munijakanojen jalostuksessa. Pro gradu -työ, RUOHOMÄKI, H., Eri rotuisten lihanautojen elopainot ja iät 160, 180, 210 ja 250 kilon teuraspainossa. 13 s. MAIJALA, K, Kotieläinten perinnöllisen muuntelun säilyttäminen. 52 s. RUOHOMÄKI, H., Lihakarjakokeet vuosina s. Jälkeläisarvostelusemiaari s. MAIJALA, K., Jalostus ja lisääntyminen vaikuttavina tekijöinä lihanaudan tuotannossa. 20 s. SYRJÄLÄ-QVIST, L, SOMAN, M. ja MOISIO, S., Lammastalouden rakenne ja merkitys elinkeinona Suomessa. 25 s. LEUKKUNEN, A., ICeinosiemnnyskarjujen jälkeläisarvostelu tyttärien porsimistulosten perusteella. Lisensiaattityö, 88 s. LAURILA, T., Kilpailutulosten käyttö ratsuhevosten suorituskyvyn mittaamisessa. Pro gradu -työ, 84 s. LINDSTRÖM, U., Merkkigeenien ja -aineiden käyttöarvosta kotieläinjalostuksessa LEUKKUNEN, A., Heildcolaatuisen rehun hyväksikäytön geneettinen edistäminen. 24 s. OJALA, M., Eri kudoslajien kasvurytmi naudoilla. 22 OJALA, M., Vanhempien tuotantotietojen ja eräiden yhteys sonnien kaswkoetuloksiin. Laudaturtyö, 54 s. OJALA, M., Kilpailutulosten käyttöarvosta ravihevosten Lisensiaattityö, 16 s. KENTTÄMIES, H., Naudanlihantuotantoon vaikuttavista jäistä ja ympäristötekijöistä sekä kasvun mittaamisesta Lisensiaattityö, 104 s. HUHTANEN, P., Suomenkarjan kokonaistaloudellisuus verrattuna. Laudaturtyö, 82 s. 5. ympäristöteldjöiden jalostuksessa geneettisistä tekikenttäkokeissa. muihin rotuihin Tuotosseurannan tulokset 2014 Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Tuotosseuranta 2014 6 180 karjaa: 73 % kaikista, verrattuna ed. vuoteen -4,8%. Kokonaisuutena tilamäärä väheni 5,4 % ed. vuoteen verrattuna 3.1. Perinnölliset ominaisuudet. seuraavat ominaisuudet ovat rodussaan liioiteltuja: hyvin suuri tai hyvin pieni koko

Perinnöllinen ominaisuus - Antsawik

Tässä julkaisussa sama määrä atomeja ja geometriaa 1–5 icosahedrasta muodostetuille IS-ICO-klustereille jäljitetään lämpötilasta T 1 lämpötilaan T2 . Lämpötilan vaikutusta IS-ICO-klustereiden perinnöllisyysfraktioon tutkitaan myös seuraavalla yhtälöllä: f i = ( N T1 / N T2 ) × 100%, jossa N T1 on perinnöllisten iN IS-ICO-klustereiden lukumäärä T 1 . N T2 on iN IS-ICO-klustereiden kokonaismäärä T2: ssa (< T 1 ) 27, 28 . LG Nexus 5 Android smartphone. Announced Oct 2013. Features 4.95″ True HD IPS+ display, Snapdragon 800 chipset, 8 MP primary camera, 1.3 MP front camera, 2300 mAh battery, 32 GB.. Aiheet Rintasyöpä Syöpäterapia Oikaisu tähän artiklaan julkaistiin 19. tammikuuta 2012 Abstrakti Olemme aiemmin tunnistaneet arteminin (ARTN) onkogeenisen roolin, joka on lihaskarsinoomassa olevan glia- soluista peräisin olevan neurotrofisen tekijän perheen jäsen. Me raportoimme tässä, että ARTN on estrogeeni-indusoituva geeni. Geeniekspr Nämä ominaisuudet eivät näy sukukromosomi - mittausten Y- tai mtDNA- haploryhmien- tuloksissa. Autosomisten kromosomien kautta periytyvät ominaisuudet tulevat äidiltä että isältä ja näiden..

Siitossonnia hankkimassa, osa 6: Suunnittele, mieti ja toteuta! | Nauta

Ternimaidon laatu Ann-Helena Hokkanen (1,2) Marja Viitala (2) Arja Korhonen (2) Suvi Taponen (1) (1) Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto (2) Savonia Ammattikorkeakoulu Ternimaito Ternimaito 4 SISÄLLYS JOHDANTO 1 KIRJALLISUUSKATSAUS 2 Lehmin rakennearvostelu eri maissa Ruotsi Norja Tanska Muut maat 4 Rakennearvostelutulokslin vaikuttavat tekijät Polkimakerta ja ikä Tuotantokauden vaihe Arvostelija Vuosi Ja vuodenaika Karja 11 Toistuvuus 12 PerinnöllLset tunnusluvut 13 Luonteen arvostelutapa, muuntelu ja perinnölliset tunnusluvut 18 Rakennearvostelutulosten hyväksikäyttö 19 AINEISTO JA MENETELMÄT 21 Aineiston rakenne 21 Arvostellut ominaisuudet 29 Tllastolliset mallit 30 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 33 Arvostelutulosten keskiarvot ja vaihtelu roduittain Mitatut ominaisuudet Subjektiivisesti arvostellut ominaisuudet 37 Poikimakerran vaikutus 45 Alueen vaikutus 48 Vuodenajan vaikutus 51 Tuotantokauden vaiheen ja iän vaikutus 51 Periytymisasteet 54 Ominaisuuksien väliset yhteydet 56 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 58 KIRJALLISUUSLUETTELO 64 LIITTEET Joulukuu 2014 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen Genomisessa eläinmallissa käytetään sekä genotyypitettyjen että genotyypittämättömien eläinten tietoja Minna Koivula, Ismo Strandén ja Esa Mäntysaari Luonnonvarakeskus Luke, FI-31600 Jokioinen e-mail. Mg70Zn30-seoksissa muodostuneiden ikosahedristen nano-klustereiden rakenteelliset muutokset ja perinnölliset ominaisuudet nopean jähmettymisprosessin aikana

Lypsylehmien rakenneominaisuuksien perinnölliset tunnusluvu

Countryselect.. Kuka päättää, mitkä ominaisuudet ovat suotavia? perinnölliset taudit perinnölliset taudit perinnölliset taudit evoluutioprosessi, jossa perinnölliset hyödylliset ominaisuudet runsastuvat ja haitalliset harvinaistuvat populaatiossa sukupolvien kuluessa ympäristön vaikutuksesta.. 10 - 6 - erot saadaan paremmin esille, 4) arvostellaan enemmän ominaisuuden astetta kuin toivottavuutta ja 5) jatkuvan asteikon ja sekamallien analyysit ovat mahdollisia (Thompson ym. 1983). Toisaalta Bowdenin (1982) mukaan sanallinen arviointi kertoo omistajalle enemmän lehmän tasosta kuin numeerinen. Lineaarisessa arvostelussa on yleensä mukana rungon, jalkojen ja utareen kohtaa, jotka arvostellaan pistein 1-5, 5-9, 1-10 tai Pisteytys vaihtelee yhdistyksittäin, samoin arvosteltavat ominaisuudet ja niiden kuvaukset. Ominaisuudet jaetaan kahteen ryhmään: primääriset ominaisuudet, joilla tiedetään olevan taloudellista ja perinnöllistä merkitystä ja sekundäärlset ominaisuudet, joiden merkitys on epäselvä (Hayes ja Mao, 1987). Kokonaispistemäärän mukaan eläin luokitellaan 5-6 eri luokkaan: excellent, very good, (good plus), good, fair, poor. Lomakkeessa voi myös tarkemmin eritellä erilaisia rakennevilcoja. Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Israelissa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa lehmien rakenne arvostellaan samaan tapaan kuin USA:ssa, joko kategorisesti tai lineaarisesti (Schaeffer ym., 1978; Schaeffer, 1983; Bar- Anan ja Ron, 1983; Anon., 1984; Meyer ym., 1985; Ahlborn-Breier ja Wickham, 1986; Anon., 1986). Kanadassa The Holstein-Friesian Association of Canada (HFAC) otti 1980-luvun alussa käyttöön järjestelmän, jossa tyypillisen huonosta erinomaiseen ulottuvan luokittelun lisäksi arvostellaan, onko lehmä kategoriassa keskitasoa vai sen ylä- tai alapuolella. Tämänkin jaottelun tarkoituksena on saada isien välisiä geneettisiä eroja paremmin esille (Schaeffer 1983). Ayrshirerotua jalostava The Ayrshire Breeders' Association of Canada on vuodesta 1983 käyttänyt lineaarista arvostelumenetelmää, Jossa arvostellaan 13 primääristä ja 19 sekundääristä ominaisuutta pistein 1-9 (Anon., 1986).

luonteenominaisuus - YouTub

 1. Lähettämällä kommenttisi hyväksyt suostumuksesi ja yhteisöohjeistamme. Jos löydät jotain väärinkäyttöä tai ei täytä ehtoja tai ohjeita, merkitse se sopimattomaksi.
 2. Terveyden rahasyöpöt ProAgria Maitovalmennus 5.9.2019 Virpi Seppänen, Kalle Leino Miksi eläinten terveyttä /hedelmällisyyttä hoidetaan? Eläin ei saa kärsiä. Ihmisiin ei saa tarttua tauteja. Maidon laatu
 3. 566 Placentaalinen patologia liittyy eturauhasten neurologiseen kehitykseen ensimmäisten kahden viikon aikana syntymän jälkeen
 4. oli alkaa poikimisesta. Rinnanymparyksen suhteen nämä erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001) ja etukorkeuden suhteen huomattavia (p<0.05). Runkopisteet olivat sitä parempia, mitä enemmän oli poikimisesta aikaa, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Vetimien parsietälsyys oli suurimmillaan 6-9 kuukauden kuluttua poikimisesta, ja kuukauden kuluttua alhaisempi kuin heti poikimisen jälkeen. Parsietäisyyden ja etukorkeuden suhdeluku taas oli suurimmillaan 3-9 kuukautta poikimisesta. Toisaalta näissä luokissa oli vähän lehmiä. Vetimien parsietäisyyksien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.01) ja parsietäisyyden Ja etukorkeuden suhdeluvun kohdalla huomattavia (p<0.05). Erisuuria vetimiä oli eniten heti poikimisen jälkeen ja vähiten kuukautta poikimisesta. Nämä erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001). Ensikoiden polkimaiällä ei tämän aineiston perusteella ollut paljoakaan vaikutusta rakenneo
 5. aisuudet Emolehmäse
 6. IS-ICO-klusterit, joilla on suurempi todennäköisyys, ovat kuten ( a ) 4–29- ja 4–31-IS-ICO-klustereissa, ( b ) 5–33, 5–35 ja 5–37 IS-ICO-klusterit, ( c ) 6–39 ja 6–41 IS-ICO-klustereita, d ) 7–45 ja 7–47 IS-ICO-klustereita ja ( e ) 8–49, 8–51 ja 8–53 IS-ICO-klustereita, vastaavasti.

18. Miten ominaisuutemme määräytyvät

MyDNAPedia-testit (Fitness, Nutrition ja Wellness) – Biohakkerin verkkokauppa

Video: Rauduskoivun (Betula pendula) lehtien perinnölliset kemialliset

55 Vuodenajan vaikutus Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistoa analysoitaessa vuodenaikajakoa, Jossa vuosi oli jaettu kolmeen neljän kuukauden jaksoon: laidunkausi (kesäsyyskuu), sisäruokintakauden alku (loka-tammikuu) ja sisäruokintakauden loppu (helmi-toukokuu). Ayrshirelehmät olivat rinnanympärykseltään ja etukorkeudeltaan suurimpia loka-tammikuussa ja pienimpiä helmi-toukokuussa. Nämä erot olivat rinnanympäryksen suhteen tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001) ja etukorkeuden suhteen huomattavia (p<0.05). Frilsiläisillä suuntaus oli samanlainen, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Suomenkarjan lehmät olivat suurimpia helmi-toukokuussa ja rinnanympäryksen suhteen erot olivat huomattavia (p<0.05). Suomenkarjan lehmien utaremuoto oli arvosteltu parhaimmaksi helmi-toukokuussa ja helkoimmaksi kesä-syyskuussa ja nämä erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.01). Frilsiläis- ja ayrshirelehmillä ei tällaista suuntausta todettu eivätkä erot olleet tilastollisesti merkitseviä. Arvosteluvuodella ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta minkään tutkitun ominaisuuden suhteen ja siksi se jätettiin lopullisesta mallista pois. Arvosteluvuosittain ja -kuukausittain aineisto oli jakautunut varsin epätasaisesti, eikä vuosi-vuodenalka -yhdysvaikutusta voitu laskea nollaluokkien vuoksi. Tuotantokauden vaiheen ja iän vaikutus Tuotantokauden, polkimaiän Ja arvosteluiän vaikutusta arvioitiin 514 ayrshire-ensikon tietojen perusteella. Tuotantokauden vaihe oli jaettu 6 luokkaan, samoin lehmän ikä ensimmäisellä polkimakerralla. Ikä arvostelu-Yleensä ihmisten persoonallisuuseroistaselvennä tutkimuksessa puolet selittyy geeneillä ja puolet ei-jaetulla ympäristöllä (kuten sattumat), noin 0 % (kaksosten) yhteisellä ympäristöllä.[1] ”Ei-jaetusta ympäristöstä” osa on mittausvirheitä. Kun persoonallisuusmittausten mittausvirheet eliminoitiin, geenien osuus olikin 81 % ja ei-jaetun ympäristön 19 %.[2]

31 Tuotantokauden vaihe ja ikä Rakennearvostelualneistossa ei ollut tietoa lehmän polkimapäivästä eikä syntymäajasta, eikä näitä tietoja haettu tätä tutkimusta varten karjantarkkailurekisteristä. Maidon rasva- Ja valkualspitoisuuksista tehtävää tutkielmaa varten karjantarkkallurekisteristä otetuista tiedoista saatiin 514 ayrshire-ensikolle poikimapäivä ja syntymäaika. Nämä lehmät olivat syntyneet vuosina ja niiden rakenne oli arvosteltu vuosina Ne olivat yhteensä 57 sonnin tyttäriä ja tytärmäärå vaihteli 1-38 tytärtä/isä. Lehmät oli arvosteltu päivän, keskimäärin 303 päivän kuluttua poikimisesta ja ne olivat lähes kaikki ehtyviä. Vain 23 lehmää eli vajaa 2 oli arvosteltu 0-4 kuukauden kuluessa poikimisesta eli korkeimman tuotoksen aikana (kuva 1.). Lehmät, joiden poikimisesta oli kulunut yli 540 päivää, oli karsittu pois aineistosta. lkm aikaa poikim. kk Kuva 1. Tuotantokauden valhe arvosteluhetkellå.52 jalkapisteet olivatkin 4-6 kertaa poikineilla friisiläislehmillå, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Mielenkiintoista oli, että tämän aineiston perusteella eri alueiden välillä oli suomenkarjaa lukuunottamatta tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja poikimavaikeuksien suhteen, mutta poikimakertojen välillä ainoastaan ayrshirella ja silläkin vain 5 tasolla merkitseviä eroja, vaikka aineiston lehmistä 17 oli ensikoita. Ayrshire- ja suomenkarjan ensikoilla oli ollut hieman keskimääräistä enemmän poikimavaikeuksia ja ayrshirella poikiminen oli ollut sitä helpompaa, mitä enemmän oli ollut poikimakertoja, vaikka ero ensikoiden Ja nuorimpien lehmien välillä olikin vain 0.08 pistettä (neliportaisen asteikon mukaan. Frlisiläisistä taas vanhimmilla, 4-6 kertaa poikineilla lehmillå oli ollut eniten poikimavaikeuksia. 3. Alueen vaikutus Aineistoa analysoitaessa pienimpiä maatalouskeskuksla yhdistettiin, Joten alueita oli kaikkiaan 17 (liite 2.). Tätä jakoa käytettiin koko aineiston sekä ayrshire- ja frlisiläisrodun analyyseissa. Suomenkarjan aineistoa käsiteltäessä alueita oli 16. Jos lehmän kokoa arvioidaan rinnanympäryksen ja etukorkeuden mukaan, niin ayrshire- ja frlisiläislehmät olivat suurimpia Länsi-Suomessa ja pienimpiä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Nämä erot olivat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001), paitsi friisiläislehmlen rinnanympärys, jonka suhteen erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.01). Suomenkarjan lehmillä ei ollut näin selvää jakoa eivätkä erot olleet tilastollisesti merkitseviä (liite 3).

Persiljan lääkinnälliset ominaisuudet - Askel Terveytee

 1. EU-MERKKI Tulostettu Väri/Sarv Väri/Sarv Ruhol Rasval Ruhol Rasval Pulkkalan Obama Karjatiedot polveutumistodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatunnus Tulopäivä ja -tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 20102017
 2. Powered by Pure, Scopus & Elsevier Fingerprint Engine™ © 2020 Elsevier B.V.
 3. en
 4. 71 THOMAS, C.L., VINSON, W.E., PEARSON, R.E. ja NORMAN, H.D Components of genetic variance and covariance for linear type traits in Jersey cattle. J.Dairy Sci. 68: THOMPSON, J.R., FREEMAN, A.E. ja BERGER, P.J Variation of traits of a Mating Appraisal Program. J.Dairy Sci. 63: THOMPSON, J.R., LEE, K.L., FREEMAN, A.E. ja JOHNSON, L.P Evaluation of a llnearized type appraisal system for Holstein cattle. J.Dairy Sci. 66: THOMPSON, J.R., FREEMAN, A.E., WILSON, D.J., CHAPIN, C.A., BERGER, P.J. ja KUCK, A Evaluation of a linear type program in Holsteins. J.Dairy Sci. 64: WHITE, J.M. ja VINSON, W.E Relationships among udder characteristics, milk yield, and nonyield traits. J.Dairy Sci. 58: WRETLER, E. ja ERIKSSON, miljön? Husdjur 9/85 s Bruksegenskaper I: Vad betyder arvet?
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset

Aineen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet by Sanna Hakkarainen

 1. aisuuksien perinnölliset tunnusluvut Anna-Maija Rajakangas Kotieläinten jalostustieteen laitos Helsinki 1988 Julkaisija:: Kotieläinten jalostustieteen laitos, Helsingin Yliopisto, Viikki Kotieläinjalostuslaitos, Maatalouden Tutkimuskeskus, Jokioinen
 2. aisuuksille suuremmat heritabiliteettlarvot ( ) kuin silmävaraisesti arvostelluille ( ). Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muista pohjoismaisista aineistoista (Wretler & Eriksson, 1985; Jensen, 1985 sekä Groen & Fimland, 1986). Hahn ym. (1984) tutkivat holsteinlehmien mitattujen sorkkao
 3. 36 Samaa mallia käytettiin myös arvioitaessa lehmän poikimaiän tai arvosteluiän vaikutusta. Poikimaikil oli jaettu 6 luokkaan (<23 kk, kk 2 kk välein, >31 kk) ja arvosteluikä 9 luokkaan (<29 kk, kk 2kk välein, >43 kk). Lisäksi käytettiin kaksisuuntaista mallia yuk = u + a j + bj + euk, Jossa ai oli poikimaikä, bj tuotantokauden vaihe ja muut tekijät samat kuin edellä.
 4. Aberdeen Angus Texas Mount K002 Texas Mount on mielenkiintoinen australialainen huippusonni, jonka suku on täynnä meille osittain uusia kärkinimiä USAsta. Sonnin arvostelut ovat Australiassa erinomaiset:
 5. oivat mittausvirheen laskemalla eri persoonallisuusmittausten, kuten itsearviot ja vertaisarviot, latentit muuttujat. Tällöin ei-jaetun ympäristön osuus pieneni ja perimän osuus vastaavasti kasvoi.[2]

Otimme f i : n ilmaisemaan i- N ICO-klusterin laskeutuvan osuuden järjestelmässä. Kun lämpötila laskee Tl: stä T2: een ( T2 < T 1 ), jos x N: n ICO: ista on muuttumaton, täydellisen perinnöllisyyden laskeutuva fraktio määritellään f ip = ( x / N ) × 100%; ja jos y N ICO: ista ottaa 4-korvaavan perinnöllisyyden, 4-korvaavan perinnöllisyyden laskeva osuus on f ir = ( y / N ) × 100%; ilmeisesti ( f ip + Σf ir ) ≤ 100% missä tahansa lämpötilassa. MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Vilma-koira kuoli perinnölliseen pikkuaivorappeumaan vain muutaman

APHYaguarET HfN 4282 FIN 000000004282 Kantakirjatodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatiedot Karjatunnus Tulopäivä- ja tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 140477 08032012 syntymä Moisander Juha Anttila Orimattila University of Helsinki contact form Lisäsairauksille altistavat myös kohonnut verenpaine, kohonneet veren rasva-arvot, tupakointi ja perinnölliset ominaisuudet Riistantutkimuksen tiedote :. Helsinki..00 Hirvikannan koko ja vasatuotto vuonna 00 Vesa Ruusila, Mauri Pesonen, Riitta Tykkyläinen, Arto Karhapää ja Maija Wallén Maamme hirvikannassa ei tapahtunut syksyn 62 utareominaisuuksien väliset (rg= Ja rp= ). Luonnepisteiden ja rakenneominaisuuksien väliset geneettiset korrelaatiot olivat kaikki alhaisia (rg= ) ja useimmat korrelaatiot olivat virhettään pienempiä. Syväjärven ja Lindströmin (1983) mukaan luonteen ja rakennearvostelun väliset geneettiset korrelaatiot olivat positiivisia, vaikka alhaisia (rg= ). Tämän tutkimuksen mukaan myös poikimavalkeuksien ja rakenneominalsuuksien väliset korrelaatiot olivat alhaisia. Liitteissä 7. Ja 8. on esitetty koko aineistosta ja ayrshirerodusta lasketut geneettiset ja fenotyyppiset korrelaatiot. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lypsylehmien rakenneominalsuuksien perinnöllisiä tunnuslukuja vuosina kerätyn aineiston pohjalta. Lehmien rakenne oli arvosteltu sekä subjektiivisesti että mittauksin. Lehmiä oli yhteensä 9933 ja niiden rotujakauma noudatti varsin hyvin tarkkailulehmien rotujakaumaa: ayrshirelehmiä oli kolme neljäsosaa lehmistä ja frilsiläisiä viidennes. Suomenkarjan lehmiä oli 6 t, kun niitä on tarldcallulehmistä vain prosentin verran. Tavoitteena oli ollut saada sonneille 50 tyttären rakennearvostelu ja ayrshire- Ja frilsiläissonnien osalta tavoite oli saavutettu melko hyvin. Suomenkarjan sonnien tytärryhmät olivat muita pienempiä. Keskimäärin sonnellla oli 38.2 tytärtä/isä Ja määrä vaihteli 5-69 tyttäreen isää kohti. Pyrkimyksenä oli ollut arvostella sonnien vanhimpia tyttäriä, jotta mahdolliset rakenneviat olisivat iän myötä tulleet näkyviin. Yli puolet aineiston lehmistä, liid 60 oli kaksi kertaa poikinelta. Ensikoita ja kolme kertaa

Perheensisäiset sosiaali- ja tuloerot ovat suurempiamuokkaa

Download free office suite - download LibreOffice for Windows, macOS (Mac OS X), Linux. Originally based on OpenOffice.org EU-MERKKI Tulostettu Väri/Sarv Väri/Sarv Pirttimäen Odysseia Karjatiedot polveutumistodistus sivu 1/2 wwwfabafi Karjatunnus Tulopäivä ja -tapa Omistaja Tila Kunta Osoite 03112017 osto Tammela 23032017 [url=http://wordincontext.com/fi/perinnölliset]perinnölliset[/url]

Geenit selittävät puolet tuloeroistamuokkaa

Lypsykarjan tuotosseurannan tulokset 2018 Kuva: Sanna Nokka Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Sanna.nokka@proagria.fi p. 040 167 6363 Vuosi 2018 oli Tuotosseurannan 120. toimintavuosi Suomessa Lypsykarjan Ruotsin meijeriyhdistys edistää maidontuotantoa ja maitotuotteiden kulutusta www.svenskmjolk.se/english Ruotsin meijeriyhdistyksen asiantuntijatiedon ketju Ravitsemus & gastronomia Maidon laatu Ympäristöasiat 3.1. Perinnölliset ominaisuudet. seuraavat ominaisuudet ovat rodussaan liioiteltuja: hyvin suuri tai hyvin pieni koko

Koirien perinnölliset silmäsairaudet ja niiden tutkimine

luonnonvalinta. (biologia) evoluutioprosessi, jossa perinnölliset hyödylliset ominaisuudet runsastuvat ja haitalliset harvinaistuvat populaatiossa sukupolvien kuluessa ympäristön vaikutuksesta; elinkelpoisuutta valvova evoluutioprosessi.. HIEHON KASVATUS JUOTOLTAVIEROITUKSELTA POIKIMISEEN - ruokinta, hoito, kasvun seuranta ja valmentautuminen lehmäksi Vasikka alle 3 kk Kolmena ensimmäisenä kuukautena lehmävasikkaa voidaan ruokkia täysin Jarmo Koskiniemi Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto 0504151624 jarmo.koskiniemi@helsinki.fi 03.12.2015 Kolkunjoen taimenten geneettinen analyysi Näytteet Mika Oraluoma (Vesi-Visio osk) toimitti

Ptolemaic-dynastia: sukupuu, kuninkaiden luettelo - Tarina | Huhtikuu 2020

Video: Elinmuutosten ehkäisy - Diabetesliitt

Geenitesti esimerkkiraportti Spor

Edinburghin yliopiston tutkijat tekivät laajan tutkimuksen selvittääkseen, miten yksilön perinnölliset piirteet voivat vaikuttaa heidän kognitiivisiin toimintoihin. The Independentin mukaan tutkijaryhmä.. Hyvän mullan ominaisuudet. Eri kasveilla on erilaiset vaatimukset ravinteiden ja muiden ominaisuuksien kuten happamuuden suhteen, minkä vuoksi kasville kannattaa valita juuri sille sopiva.. Lypsykarjan tuotosseurannan tulokset 2017 Kuva: Sanna Nokka Tuotosseuranta 2017 5028 karjaa: 72 % kaikista, verrattuna ed. vuoteen - 7%. 218 498 lehmää: 81 % kaikista, lehmämäärän vähennys verrattuna edelliseen

kemialliset ominaisuudet - English translation - Lingue

Minkkien plasmasytoosiin sairastumisen ja hedelmällisyysominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut Start studying SILMU Ihminen 9 Perinnölliset ominaisuudet kpl 12. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Kasvatuksen, koulun, perheen sosioekonomisen aseman ja vastaavien vaikutus on siis lähellä nollaa, mutta ne voivat vaikuttaa muihin asioihin. ”Ei-jaettu ympäristö” on mittausvirhettä, mutaatioita ja muita sattumuksia, ei kaksosille yhteisiä asioita. Yleiset ominaisuudet, kuten väylän pituus ja tiedonsiirtonopeus, kertovat jo 2 2 I2C-VÄYLÄN OMINAISUUDET 2.1 Väylän historiaa I2C-väylä kehitettiin 1980-luvun alussa Philips.. Semex Finland Oy Jälkeläisarvostellut Ayrshire sonnit Talvi 2018 Gentleman DUO STAR GENTLEMAN 0200AY00728 REALITY x CALIMERO x KELLOGG GLPI +2315 Rek #: AYCANM106306758 aaa: DMS: Syntynyt: 05/19/2010 Kappakaseiini:

Sairauksien perinnöllisyys Duodecim - Terveyskirjast

Tulot ja koulutus eivät paljonkaan riipu jaetusta ympäristöstämuokkaa

Translation for 'kemialliset ominaisuudet' in the free Finnish-English dictionary and many other English translations Kvantitatiiviset menetelmät HUOM! Tentti pidetään tiistaina.. klo 6-8 Vuorikadulla V0 ls Muuttujien muunnokset Usein empiirisen analyysin yhteydessä tulee tarve muuttaa aineiston muuttujia Esim. syntymävuoden Vanhempien tulot ja koulutus ennustavat voimakkaasti biologisten mutta heikosti tai ei lainkaan adoptiolasten tuloja ja koulutusta. Tämä havaittiin tutkimalla Holt-adoptiopalvelun lapsia, koska se sijoitti lapset satunnaisesti perheisiin.[19][20][13]

Ominaisuudet

Joulukuu 2016 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen 74 Liite 3. Alueen vaikutus erirotulsten lehmien rinnanympärykseen ja etukorkeuteen (LS-poikkeamat) Alue n ayrshire rymp LS etukrk LS n suomenkarja rymp LS etukrk LS n friisiläinen rymp LS etukrk LS merkitsevyys *** ** n.s. n.s. ** *** =havaintojen lukumäärä rymp =rinnanympärys, cm etukrk =etukorkeus, cm LS =LS-poikkeama, rotukeskiarvot ylin rivi merkltsevyys: ***=erittäin merkitsevä (p<0.001) **=merkitsevä (p<0.01) s=huomattava (p<0.05) n.s.=e1 tilastollisesti merkitseviä eroja alueet: 1=Uusimaa, Nyland ja Ahvenanmaa 2=VarsInals-Suomi ja Finska Hushållssällskapet 3=Satakunta 4=Pirkanmaa 5=Häme 6=Itä-Häme 7=Kymenlaakso 8=Etelä-Karjala 9=Mikkell 10=Kuoplo 11=Pohjois-Karjala 12=Keski-Suomi 13=Etelä-Pohjanmaa 14=österbotten 15=Keski-Pohjanmaa 16=Oulu Ja Kainuu 17=Lappi ja Perä-Pohjola (suomenkarjan aineistoa analysoitaessa yhdistettiin alueet 13 ja 14) Sinikettujen koon ja hedelmällisyysominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut. name. Sinikettujen koon ja hedelmällisyysominaisuuksien perinnölliset tunnusluvut. P60049 5 JOHDANTO Lypsylehmien rakenne- ja käyttöominaisuuksilla kuten esimerkiksi jalkojen ja utareen rakenteella, luonteella, hedelmällisyydellä ja sairauksien vastustuskyvyllä ei ole samanlaista suoraa taloudellista merkitystä kuin tuotantoominaisuuksilla, maito-, rasva- tai valkuaistuotoksilla. Rakenne- ja käyttöominaisuuksia pidetään kuitenkin tärkeinä sekä eläinten terveyden että hoitajien työn ja ajankäytön tähden. Suomessa vuonna 1986 poistetuiksi limoitetuista tarkkailulehmästä 20.1 poistettiin utarevian ja 1.8 luonteen takia (Maatilahallitus, 1987). Muun muassa tämän välillisen taloudellisen arvon takia rakenne- ja käyttöominaisuuksiin on viime aikoina ruvettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota kaikilla eläinlajeilla. Rakenneominaisuuksien jalostamista helpottaa myös, että utareominaisuuksia lukuunottamatta voidaan arvostella sekä uroksia että naaraita. Aina 1900-luvun alkuun asti kotieläinjalostuksessa kiinnitettiin päähuomio eläinten ulkonäköön kuten väriin sekä sarvien ja pään muotoon, sillä tällöin luultiin, että kun eläimet on saatu ulkomuodoltaan yhdenmukaisiksi, ne ovat samanlaisia myös tuotanto-ominaisuuksiltaan (ns. formalismi). Nykyisen rakennearvostelun tarkoituksena ei ole rotupiirtelden vaaliminen, vaan huomio pyritään kiinnittämään ominaisuuksiin, joilla on merkitystä sekä taloudellisen tuloksen että eläinten terveyden ja jälkeläisarvostelun kannalta. Kaunista eläintä on mukava katsella, mutta rakenneominaisuudet eivät saa syrjäyttää taloudellisesti tärkeitä tuotanto-ominaisuuksia. Magic partition software for Windows 10/8/7/Vista/XP, reliable server partition manager for Windows Server 2016/2012/2011/2008/2003 (R2). As the best Windows partition software, NIUBI Partition..

Ominaisuudet ja varusteet. Ominaisuudet ja varusteet. Istumapaikat. Paikkojen määrä sisätiloissa Monet jo lapsena ilmenevät, usein vaikeat, perinnölliset sairaudet ovat peittyvästi periytyviä. Niiden mahdollisuus on syytä ottaa huomioon aina, jos perheen lapsella on outo, tuntematon tauti Edelleen, perustuen kunkin IS-ICO-klustereiden kokonaismäärään järjestelmässä, joka on luokkaa 51448 (I), 13470 (II), 5089 (III) ja 3016 (IV), voidaan selvästi nähdä että mitä löysempi IS-ICO-klusteri on, sitä suurempi numero näkyy järjestelmässä. Perinnölliset mutaatiot jaetaan geeniin jakromosomaaliset sairaudet. Kromosomaaliset perinnölliset sairaudetluokitellaan mutaatiotyyppinä oireyhtymiin, joita aiheutuu numeerisesta (aneuploidiasta.. 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Luokka:Perinnölliset ominaisuudet. Wikipediasta. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Sivut, jotka ovat luokassa Perinnölliset ominaisuudet. Seuraavat 23 sivua kuuluvat tähän luokkaan Miten mainita tämä artikkeli: Liang, Y.-C. et ai . Mg 70 Zn 30 -seoksissa muodostuneiden ikosahedristen nano-klustereiden rakenteelliset muutokset ja perinnölliset ominaisuudet nopean jähmettymisprosessin aikana. Sei. Rep. 7, 43111; doi: 10.1038 / srep43111 (2017).( a ) icosahedron (12 0 12 0 0 0 0 0 0), jonka keskiatomi on 8543126; ( b ) viallinen icosahedron (12 0 8 0 0 2 2 0), jonka keskiatomi on 7708405; ( c ) Viallinen icosahedron (12 2 8 2 0 0 0 0 0), jossa on keskiatomi 8002347. (Vihreä on Mg-atomit ja sininen on Zn-atomit).18 Yleensä silmävaraisesti arvosteltujen rakenneominaisuuksien 112-arvot vaihtelevat välillä (taulukko 1.). Näissä tutkimuksissa utareominalsuuksien h2-arvot ovat olleet alhaisimpia (keskimäärin ), kun taas kokonaisarvosanalla ja rungon ominaisuuksilla korkeimpia, keskimäärin Pohjoismaisissa tutkimuksissa taas utareominalsuuksille on saatu korkeimmat h2-arvot, keskimäärin (taulukko 2.). Eri tutkimuksissa saatujen erilaisten periytymisastearvioiden syynä voi olla erilaisten arvostalujärjestelmien lisäksi myös se, mitä tekijöitä mallissa oli mukana. Yleensä mallit olivat sekamalleja, joissa isä oli satunnaistekijänä Ja klinteinä tekijöinä joku tai jotkut seuraavista: karja, vuosi, vuodenaika, poikimakerta, arvostelija, lehmän ikä arvosteluhetkellä, tuotantokauden vaihe ja näiden yhdysvalkutuksia. Esimerkiksi Thompsonin ym. (1981) käyttämään malliin sisältyivät arvostelija, karja-arvostelija, polkimakerta, arvostelijan Ja polkimakerran yhdysvaikutus, isä ja tuotantokauden vaihe, kun taas Sorensenin Ja Kennedyn (1985) tutkimuksessa malliin sisältyivät kiinteinä tekijöinä karja-arvostelukierros, ikä, tuotantokauden vaihe, emän tulos Ja sen regressio tyttären tulokseen sekä satunnaistekijänä isä. Periytymisastearviot oli laskettu varlanssikomponenttien avulla.

Energiavajeen vaikutusmekanismit lypsylehmän hedelmällisyyteen Kari Elo Maataloustieteiden laitos Kotieläintiede 1 Energiavajeen vaikutusmekanismit lypsylehmän hedelmällisyyteen 1. Tausta 1.1 Energiavaje Uudet ominaisuudet Microsoft Teamsissa. Microsoft Teams Microsoft Teams for Education Lisää... Ominaisuudet. Tee yksityisiä muistiinpanoja ja näe koko kuva uudessa Wiki-sovelluksessa Twin Research -lehdessä julkaistun kaksostutkimuksen perusteella sosiaaliset asenteet periytyvät sekä sosiaalisesti että geneettisesti, persoonallisuus lähinnä vain geneettisesti. Kumppanit valikoituvat paljolti asenteiden samankaltaisuuden mukaan muttei juuri lainkaan persoonallisuuden samankaltaisuuden mukaan (”assortative mating”).[9]

Toiminnalliset ominaisuudet. poikittaistasaisuus pitkittäistasaisuus kitka väri heijastuvuus rengasmelun aiheutuminen. Autoilijan kokema. kulumiskestävyys deformaatio. pitkäaikaiskestävyys Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 2. helmikuuta 2012 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

On tunnettua, että paikallisilla atomi- rakenteilla on ratkaiseva merkitys lasinmuodostusmekanismeissa ja metallilaseiden ainutlaatuisissa ominaisuuksissa, ja monia rakenteita on tehty tällaisten rakenteiden karakterisointiin eri asteikoissa. Erinomainen kiertosymmetria, icosahedral (ICO) -klusterit ovat houkutelleet erityisiä huomioita. Shechtman et ai . Ensinnäkin havaittiin ICO-symmetria metastabiilissa kiinteässä aineessa, joka muodostui sulasta Al-Mn-seoksesta, analysoimalla utelias diffraktiokuvio, jolla ei ole kiteistä symmetriaa. Kokeilutekniikoiden kehittämisen myötä korkean resoluution elektronimikroskooppista tekniikkaa 2 voidaan havaita ikosahedrinen klusteri. Ja icosahedral-lyhyen kantaman järjestyksen systemaattinen kartoitus voidaan saada analysoimalla kulma-korrelaatioita skannauselektronin nano-diffraktiokuvioissa 3 . ICO-klusterit vaikuttavat paitsi sulan seoksen 4, 5 termodynamiikkaominaisuuksiin, mutta myös erinomaisella stabiilisuudellaan 6, 7, 8 . Riccardo et ai . 9, 10 analysoi atomijännitystä ja -paineita ikosahedristen klustereiden kohdalla, koska paikallisen paineen tasapainottaminen on tärkeä ohjausvoima rakenteiden vakauttamisessa. Polyosahedristen rakenteiden on myös todettu olevan erityisen stabiileja vapaille nano- täytteille 11, 12 . Metallilasejen lasinmuodostuskyky, lämpöstabiilisuus ja kiteytymiskäyttäytyminen korreloivat ICO: n lyhyen kantaman järjestyksen 13 kanssa . Vaikka viisinkertainen ikosahedra eivät pysty rakentamaan rakennetta, jolla on kolmiulotteinen jaksotus, ne voivat yhdistää yhteen muodostaakseen laajennettuja klustereita 14 ; tällaisten laajennettujen klustereiden pituusskalat ovat tyypillisesti kolmannen koordinaatiokuoren halkaisijan ulkopuolella ja ulottuvat usein nanometrin alueelle 15, 16, 17, 18 . Verrattuna muihin klustereihin mallijärjestelmien ICO-klustereilla on vahva spatiaalinen korrelaatio, mikä viittaa merkkijonoiseen ICO-keskipitkän atomin järjestykseen 19, 20, 21, 22 . Ikosahedristen ja ketjujen kaltaisten rakenteiden rinnakkaiselo voi olla keskeinen tekijä Ni 40 Ta 60 -metallilaseiden mekaanisten ominaisuuksien ymmärtämisessä 23 . Näiden ICO-rakenteiden kokojakauma näyttää tavallisesti magisen numerosekvenssin 24, 25 .Persiljassa on paljon tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka auttavat ehkäisemään monenlaisia sairauksia. Persiljan yleisimmin tunnetut käyttötavat ovat:6 - 2 - Lypsylehmien rakennearvostelua on harjoitettu 1800-luvulta lähtien, jolloin alkoi esimerkiksi jerseyrodun arvostelu Englannissa. Eläinten ulkonäköä pidettiin tärkeänä rotuja muodostettaessa, esimerkiksi Ruotsissa luotaessa RSB-rotua, nykyisen punakirjavan SRB-rodun edeltäjää. USA:ssa ja Kanadassa alettiin arvostella holstein-frlisiläislehmien rakennetta 1920-luvulla. Muiden lypsykarjarotujen rakennearvostelu alkoi USA:ssa ja 1940-luvuilla. Englannissa friisiläislehmiä alettiin ottaa kantakirjaan rakenteen perusteella 1900-luvun alussa. Suomessa alkoi lypsylehmien rakennearvostelu sonnien jälkeläisarvostelua varten Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lypsylehmien rakenneomlnaisuuksien perinnöllisiä tunnuslukuja käytettävissä olleen rakennearvosteluaineiston pohjalta. KIRJALLISUUSKATSAUS 1.Lehmien rakennearvostelu eri maissa Nautakarjan rakennearvostelu voi olla joko subjektiivista eli silmävaraista arviointia tai objektiivista eli mittauksiin perustuvaa tai molempia. Esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa ja Englannissa rakennearvostelu on pelkästään silmävaraista, kun taas Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käytetään sekä mittaamista että silmävaraista arvostelua. Erilaisista arvostelutavoista huolimatta hyvärakenteisen lypsylehmän ihanne on samankaltainen eri maissa. Tavoitteena on lehmä, jonka rakenne kestää korkean tuotoksen aiheuttaman rasituksen.

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Tulosseminaari 24.4.2013 Minna Norismaa Cow Signals adviser ProAgria huippuosaaja- Lypsylehmien ruokinta, hyvinvointi ja terveys ProAgria Pohjois-Karjala 30 Taulukko 8.Jakauma arvosteluvuoden ja -kuukauden mukaan (koko aineisto) kuukausi vuosi yht " *) 1110 yht )arvostelutledot ajalta Aineistoa analysoitaessa käytettiin vuodenaikajakoa, jossa vuosi oli jaettu kolmeen neljän kuukauden jaksoon: laidunkausl (kesä-syyskuu), sisäruokintakauden alku (loka-tammikuu) ja sisäruokintakauden loppu (helmi-toukokuu) (taulukko 9). Silti aineisto oli jakautunut niin, ettei vuosi-vuodenaika -yhdysvaikutusta voitu laskea nollaluokklen vuoksi. Taulukko 9. Vuodenaikajakauma roduittain ay sk fr yht. kesä-syys loka-tammi helmi-touko Yleensä kunkin sonnin kaikki tyttäret oli arvosteltu samana vuonna. Aineiston 260 sonnista 61 sonnin tyttäriä oli arvosteltu kahtena vuotena ja kahden sonnin tyttäriä kolmena vuotena. Kuitenkin lähes kaikilla näistä 63 sonnista suurin osa tyttäristä oli arvosteltu yhden vuoden aikana Ja toisena (tai kolmantena) vuotena oli arvosteltu vain 1-3 tytärtä.Yksittäisen ikosedronin (1–13 klusterin) kohdalla 6-atomista koostuva viisikulmainen pyramidi korvataan yleensä kokonaisuudessaan, kuten kuviossa 7 (a) on esitetty. On selvää, että ikosahedronia voidaan pitää koostuvan viisikulmaisesta pyramidista (6 vihreää atomia) ja viisikulmaisesta bipyramidista (7 punaista atomia). Ikosahedron lähellä on vielä 6 sinistä atomia, jotka eivät sisällä viisikulmaista pyramidia 323 K: n lämpötilassa. Lämpötilan laskun myötä 6 sinistä atomia muodostavat viisikulmaisen pyramidin, joka vie edellisen viisikulmaisen atomin muodostaman viisikulmaisen pyramidin ja uudistaa uuden ikosahedran yhdessä 7-atomipentagonaalinen bipyramidi oli 273 K: ssa. Samalla tavalla kuvio 7 (b) ja (c) havainnollistavat, että 4- ja 3-korvaava perinnöllisyys 2–19- ja 3–23-IS-ICO-klustereille vastaavasti . Edellä mainittu analyysi paljastaa korvaavan perinnöllisyyden, joka yleensä suoritetaan paikallisten rakenteiden kautta, jotka koostuvat atomien ryhmästä (kuten 3, 4, 6 atomia) yksittäisten atomien sijasta.29 alueelta (12.4 Ja 12.9 %), vähiten Finska Hushållssällskapetin alueelta (0.2 %). Aineiston käsittelyä varten yhdistettiin maatalouskeskukset 1, 2 ja 22 (Uusimaa, Nyland ja Ahvenanmaa), 3 ja 4 (Varsinais-Suomi ja Finska Hushållssällskapet), 18 ja 19 (Oulu ja Kainuu) sekä 20 ja 21 (Perä-Pohjola ja Lappi) toisiinsa, jolloin alueita oli 17. Suomenkarjan aineistoa analysoitaessa yhdistettiin toisiinsa myös maatalouskeskukset 15 ja 16 (Etelä- Pohjanmaa ja österbotten). Tosin keinosiemennysyhdistysten rajat eivät noudata maatalouskeskusten rajoja, mutta SKJY:n piirit on jaettu samalla tavoin kuin maatalouskeskukset (liite 2.). Lähes kaikilla aineiston sonneilla oli tyttäriä vähintään kahdella alueella ja ainoastaan kahden ayrshiresonnin tyttäret olivat kaikki samalta alueelta. Toisaalta useimpien sonnien tyttäret olivat suurimmaksi osaksi samalta alueelta. Arvosteluvuosl ja -kuukausi Arvosteluvuosittain ja -kuukausittain aineisto oli jakautunut varsin epätasaisesti (taulukko 8.). Vuoteen 1982 jälkeläisarvostelu julkaistiin kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Vuosina arvosteltlinkin maaliskuussa eniten lehmiä. Vuodesta 1983 lähtien jälkeläisarvostelu on julkaistu ainoastaan kerran vuodessa, syksyllä. Kahden viimeisen vuoden aikana lehmiä oli arvosteltu ympäri vuoden. Tarkoituksena on, että samalla käynnillä kun virkailija laatii jalostussuunnitelman karjalle, hän arvostelee myös mahdollisten isäsonnien tytärten rakenteen. Huhtikuu 2016 INTERBULL - jalostusarvot Sisältö: 1. Tuotos 2. Rakenne 3. Solut ja utareterveys 4. Kestävyys 5. Poikimaominaisuudet 6. Hedelmällisyys 7. Lypsettävyys ja luonne 8. NTM 9. Muutoksia edellisen

Lypsykarjan tuotosseurannan tulokset 2016 Kuva: Sanna Nokka Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto 29.3.2017 ProAgria Maito tulosseminaari 2017 9:45 Tuotosseuranta-tilojen tuotokset vuodelta 2016, johtava 43 Utarearvostelu Ayrshirelehmillä oli paras utarerakenne myös utarearvostelun mukaan. Toisaalta ayrshirelehmät olivat keskimäärin nuorempia kuin muunrotuiset ja poikimakerralla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus niin utarepisteislin kuin utarearvosteluun. Laakautare oli 15.2 %:11a ayrshlrelelunistä, kun taas suomenkarjalla vain 5.5 %lila ja frilsilälsellä 6.3 %:11a. Ayrshirella oli myös hyvä palloutare useammin kuin muunrotuisilla Ja takaraskaita sekä pussiutareita selvästi vähemmän. Suomenkarjan lehmillä oli pussiutareita multa enemmän (7.3 %), frilsiläisellä taas takaraskaita utareita (20.5 %) (taulukko 17.). Karjantarkkallutilastojen mukaan utarevika oli vuonna 1986 poistetuilla frilsiläislehmillä yleisin poiston syy (28.5 %), kun taas ayrshirella ja suomenkarjalla se oli kolmanneksi yleisin mahouden Ja muun syyn jälkeen. Polstetuista ayrshirelehmistä 18.3 %:11a syynä oli utarevika, suomenkarjan lehmistä 17.7 tila (Maatilahallitus, 1987). Verrattaessa utarearvostelua utarepisteislin nähdään, että utarearvostelun jakauma on tasalsempl, kun taas noin 2/3 aineiston lehmistä oli saanut utareesta 4 pistettä. Utarepistelden huonoimman arvosanan oli saanut vain % eri rotujen lehmistä, mutta utarearvostelun huonoimpaan luokkaan (rlippu-utare) oli luokiteltu roduittaln %. Taulukko 17. Jakauma utarearvostelun mukaan ay % sk % fr laakautare hyvä palloutare palloutare takaraskas pusslutareOminaisuuksien perinnöllisyys päätellään muun muassa siitä, miten identtiset kaksoset ovat samankaltaisempia kuin epäidenttiset.[3] Semex Finland Oy Ayrshire jälkeläisarvostellut Talvi 2019 Aventure ELEGANCE AVENTURE 0200AY00780 OBLIQUE x REALITY GLPI +2561 Rek #: AYCANM108224161 aaa: DMS: Syntynyt: 01/29/2013 Kappakaseiini: AA Beettakaseiini: Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems

21 joidenkin utareominaisuuksien väliset geneettiset korrelaatiot olivat yli 0.90, kuten myös Thompsonin ym. (1983) tutkimuksessa, mikä viittaa plelotropian olemassaoloon. Thompson ym. (1983) esittävät, että tällaiset ominaisuudet voitaisiin yhdistää samaksi ominaisuudeksi. Whiten ja Vinsonin (1975) mukaan mitattujen utareominalsuuksien (tutkimuksessa mitattiin lähinnä nännien välisiä etäisyyksiä) fenotyyppiset korrelaatiot olivat suuria Ja positiivisia ( ). Utaremittojen ja silmävaraisesti arvostellun utarerakenteen korrelaatiot olivat muutamaa poikkeusta lukuunottamatta lähellä nollaa eli merkityksettömiä. Syväjärven ja Lindströmin (1983) mukaan vetimien parsietäisyyden ja utarepistearvostelun geneettinen korrelaatio oli Wretlerin ja Erikssonin (1985) mukaan utarepisteiden ja utareen ominaisuuksien yhteydet olivat välillä Sorensen ja Kennedy (1985) tutkivat karjan tason vaikutusta rakenneominaisuuksien geneettisiin ja ympäristövariansseihin. Aineisto käsitti lehmää 8692 karjasta. Isiä oli Karjan taso oli määritelty karjan keskimääräisen kokonaisarvosanan (final score) mukaan ja aineisto oli jaettu 20 yhtäsuureen ryhmään. He havaitsivat, että karjan taso vaikutti tilastollisesti merkitsevästi yrnpäristövarianssin suuruuteen, vaikka ei samalla tavalla kaikkiin ominaisuuksiin. Sen sijaan karjan tasolla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus vain utarerakenteen ja jalkapisteiden geneettiseen variansslin. Karjan tasolla ei ollut yhteyttä perlytymisasteeseen. Hay ym. (1983) tutkivat kovarianssikomponentteja ja saivat tulokseksi täyssisarkomponenteista 2-6 kertaa emä-tytärkomponentteja suurempia, mikä viittaa dominanssin olemassaoloon. Aineistossa oli holsteinlehmän ja niiden emien ensimmäiset rakennearvostelutulokset. Myös Thomas ym. (1985)Syvällisempää ymmärrystä eri nano-klustereiden erityisjakaumista järjestelmässä, IS-ICO-klustereiden lukumäärät, jotka koostuvat 4, 5, 6, 7 ja 8 ikosahedrasta 273 K: ssa, on esitetty kuviossa 5 vuorostaan. On havaittavissa, että 4–29 ja 4–31 IS-ICO-klustereiden lukumäärät ovat suurempia 5 4-N IS-ICO -ryhmien joukossa; 5–33, 5–35 ja 5–37 IS-ICO-klusterit ovat suurempia 8 5-N IS-ICO-klustereiden joukossa; 6–39- ja 6–41-IS-ICO-klusterit ovat suurempia 12 6-N IS-ICO -ryhmän joukossa; 7–43, 7–45 ja 7–47 IS-ICO-klusterit ovat suurempia 15 7-N IS-ICO-klustereiden joukossa; 8–49, 8–51 ja 8–53 IS-ICO-klusterit ovat suurempia 19 8-N IS-ICO-klustereiden joukossa. Lisäksi IS-ICO-klustereista, jotka koostuvat samasta määrästä ICO: ita, suuremmalla todennäköisyydellä olevat klusterit ovat yleensä suurempia. Esimerkiksi ketjumaiset (4–31), kolmio- (4–29), nelikulmaiset (4–27) ja tetrahedrontailit (4–26) 4-N IS-ICO -ryhmät ovat 3536, 3559, 1552 ja 574, kuten kuviossa 4 (Nico = 4) ja kuviossa 5 (a) on esitetty.

Veden ominaisuudet Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti SUOMALAISTEN AYRSHIRE-LEHMIEN ELOPAINON JA RUNKO-OMINAISUUKSIEN PERINNÖLLINEN YHTEYS Taru Wahlroos Maisterintutkielma Helsingin yliopisto Maataloustieteiden osasto Kotieläinten jalostustiede Marraskuu Ominaisuudet. Ällistyttävän edullinen DNA Prepaid Suomenhevosen kilpailemisen aloitusiän yhteys ravikilpailumenestykseen Jalostuspäivät 2009 MMM Hanna Salonen Pro gradu tutkielma helmikuussa 2008 Helsingin yliopiston maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan

K-Rauta -ketju on rautakauppa-alan markkinajohtaja, joka palvelee sekä uudisrakentajia, remontoijia että ammattilaisia valtakunnan kattavimmalla myymäläverkostollaan. Meiltä löydät tuotteet niin pihalle.. On syytä huomata, että suurimman todennäköisyyden omaavat klusterit eivät ole välttämättömiä suurimpien kokojen saamiseksi. Suurimman todennäköisyyden omaavat klusterit ovat yleensä suurempien kokojen toisessa paikassa. Toisaalta voidaan myös selvästi nähdä, että klustereilla, joilla on suurempi pakkaustiheys, kuten nelikulmainen (III) ja tetraedron-tailed (IV), on enemmän rakennetyyppejä, mutta niiden määrä on pienempi ja niillä, joilla on alhaisemmalla pakkaustiheydellä, kuten ketjumaisella (I) ja kolmio-hännällä (II), on suurempi määrä, mutta niiden tyypit ovat pienemmät. Esimerkiksi tetraedron-tailed (IV) 8-N IS-ICO: lla on kymmenen rakennetyyppiä, mutta vain 28, 26% kaikista 8-N IS-ICO-klustereista.16 merkitsevä (p<0.01) kaikkien tutkittujen ominaisuuksien suhteen. Pohjoismaissa lypsylehmien rakennetta ei arvostella karjoittain kuten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa vaan isittäin sonnien jälkeläisarvostelua varten. Tämän ja pienen karjakoon vuoksi samasta karjasta arvostellaan yleensä kerrallaan vain yksi lehmä, joten karjan vaikutusta ei oteta huomioon. 3. Toistuvuus Useissa maissa lehmän rakenne voidaan arvostella useampaan kertaan ja esimerkiksi USA:ssa Ja Kanadassa useiden arvostelujärjestelmien mukaan ensikolle ei voidakaan antaa kokonalsarvosanaksi erinomaista. Myös Tanskassa on sonnien jälkeläisarvostelua varten arvosteltu lehmien rakenne sekä ensimmäisenä että toisena tuotosvuotena. Normanin ym. (1983a) tutkimuksessa rakenneominaisuuksien toistuvuus vaihteli %. Kokonaisarvosanan, koon ja ristiselan toistuvuus oli korkein, jalkapisteiden ja maldontuotantotyypin alhaisin. Normanin ym. (1983b) rotuvertailussa rakenneominaisuuksien karjan sisäinen toistuvuus oli suurempi ayrshirella (r= ) ja guernseylla ( ) kuin jerseyliä (r= ). Syynä Norman ym. (1983b) pitivät rotujen välisiä eroja tai erilaisia arvosteluohjelmla. Korkein toistuvuus oli lonkkakulmalla, utareen syvyydellä, koolla ja kokonaisarvosanalla ja alhaisin jalkapistelllä. Whiten ja Vinsonin (1975) tutkimuksessa todettiin mitattujen utareominaisuuksien toistuvuus korkeaksi sekä tuotantokauden aikana että eri tuotantokauslen välillä. Heidän mielestään riittäisi utareen mittaaminen kerran lypsykauden aikana 1-6 kuukauden kuluessa poikimisesta Ja korkein- Find out what is new in Microsoft's upcoming Windows 10 version 2004 (Windows 10 20H1) feature update that the company plans to release in 2020

73 Liite 2. Jakauma maatalouskeskuksittain maatalouskeskus yht. % ay % sk $ fr $ 1.Uusimaa Nyland Vars.Suomi Finska Hhs Sataktmta Pirkanmaa Häme I tä-häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Mikkell Kuoplo P-Karjala Kesicl-Suomi E-Pohjanmaa österbotten K-Pohjanmaa ulu Kainuu Perä-Pohjola Lappi Ahvenanrnaa Aineiston käsittelyä varten yhdistettiin toisiinsa maatalouskeskuicset 1,2 ja 22, (Uusimaa, Nyland ja Ahvenanmaa), 3 ja 4 (Varsinais-Suomi ja Finska HuslkillssålLskapet), 18 ja 19 (Oulu ja Kainuu) sekä 20 ja 21 (Perä-Pohjola ja Lappi), jolloin alueita oli 17. Suomenkarjan aineistoa käsiteltäessä yhdistettiin myös maatalouskeskukset 15 ja 16 (Etelä-Pohjanmaa ja österbotten).Professori Jaakko Kaprion mukaan 1970-luvulla Suomessa oli melkein mahdotonta sanoa ihmisten olevan geneettisesti erilaisia. Suomen Akatemiakin rahoitti vain tutkimuksia, joissa oletettiin ihmisen olevan tyhjä taulu, jota yhteiskunta voi muokata ja poistaa kaikki ihmisten erot. Nyt tiedetään, että melkein joka ilmiössä on mukana genetiikkaa ja biologiaa.[3]

Irja Södö & Laura Mäki RAKENNEARVOSTELUISSA ANNETTUJEN VEDINHUOMIOIDEN ESIINTY- VYYS RAKENNEARVOSTELUISSA ANNETTUJEN VEDINHUOMIOIDEN ESIINTY- VYYS Irja Södö & Laura Mäki Opinnäytetyö Kevät 2017 Maaseutuelinkeinojen Sonniluettelo Ayrshire kesä 2017 Jälkeläisarvostellut Prime DE LA PLAINE PRIME 0200AY00716 REALITY x MODEM GLPI +2436 Rek #: AYCANM106061020 aaa: 342156 DMS: 234 Syntynyt: 12/12/2009 Kappakaseiini: AE Ominaisuudet ja edut. Betonin suosio käytetyimpänä rakennusmateriaalina perustuu sen lukuisiin hyviin ominaisuuksiin alkaen hyvästä saatavuudesta ja edullisesta hinnasta ja päätyen monipuoliseen.. 40 Taulukko 11. Mitattujen ominaisuuksien tunnusluvut roduittain ayrshire suomenkarja frilsiläinen x s V% x s V% x s V% rinnanymp etukorkeus parsiet.(etu) (taka) x = keskiarvo s = hajonta V% = vaihtelukerroin Vetimien parsietäisyyden ja etukorkeuden välillä oli positiivinen yhteys (geneettinen korrelaatio +0.51), kuten voi olettaakin, eli suurilla lehmillä utare oli korkeammalla. Aineistosta laskettiin myös kuinka monta prosenttia vetimien parsietäisyys oli etukorkeudesta. Suhdeluku vaihteli prosenttiin ja oli keskimäärin noin kolmannes etukorkeudesta (taulukko 12). Suomenkarjan lehmillä parsietäisyyden Ja etukorkeuden suhde oli keskimäärin pienin ja vaihtelu suurin. Ayrshirella suhdeluku oli korkein ja vaihtelu pienintä, vaikka vaihteluvåll oli suurin: sekä pienin että suurin suhdeluku oli ayrshirelehmällä. Frlisiläislehmien parsietäisyyden ja etukorkeuden suhde oli lähes sama kuin ayrshlrelehmien. Jensenin (1985) mukaan tanskalaisilla lehmillä parsietäisyyden ja säkäkorkeuden suhde oli keskimäärin % rodun ja polkimakerran mukaan. Taulukko 12. Vetimien parsletälsyys % etukorkeudesta ayrshlre suomenkarja frilsiläinen x s V% x s V% x s V% etuvetimet takavetimet x = keskiarvo s = keskihajonta V% = vaihtelukerroin Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 1. marraskuuta 2016 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

Perinnöllinen ominaisuus tarkoittaa ominaisuutta, jonka vaihtelusta populaatiossa merkittävä osa selittyy perintötekijöillä. 68 KIRJALLISUUSLUETTELO AGYEMANG, K., CLAPP, E. ja VAN VLECK, L.D Components of variance of dalrymen's workabllity traits among Holstein cows. J.Dairy Sc1.65: AHLBORN-BREIER, G. ja WICKHAM, B.W Effects of milkfat yleld and conformation traits on retention for a second lactation of Frieslan and Jerseysired cows. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production (1986) Vol 45:83-86 ANONYMOUS Type assessment report. The British Friesian vol. 66 n:o 4 p.343 ANONYMOUS Classification program for Canadlan Ayrshlres. The Canadian Ayrshire September 1986 p BAKKEN, G Relationships between udder and teat morphology, mastitis and milk production 1n Norweglan red cattle. Acta Agric. Scand. 31: BAR-ANAN, R. ja RON, M Genetic correlations among progeny groups for type traits, milk yield, yield persistency, and culling rates. J.Dalry Sci.66: BERGER, P.J., DISHMAN, W.A. ja FREEMAN, A.E Evaluation of merit of a corrective mating program for Holstein cattle: J.Dalry Sci. 69: BOwDEN, V Type classification in dalry cattle: a review. Animal BreedIng Abstracts 50: BURNSIDE, E.B., KOWALCHUK, S.B., LAMBROUGHTON, D.B. Ja MacLEOD, N.M Canadian dairy cow disposals I. Differences between breeds, lactation numbers and seasons. Can.J.Anlm.Sci. 51:75-83 COLLEAU, J.J., L'HERMINIER, P., TANGUY, D., FELGINES, C. ja LeMEZEC, P Genetic parameters for type appraisal ratings in French Friesian cattle herd. 2nd World Congress on Genetics Applied to Livestock Production Madrid 4-8 October 1982 p DICKSON, D.P., BARR, G.R., JOHNSON, L.P. ja WIECKERT, D.A Social dominance and temperament of Holstein cows. J.Dalry Sci. 53: GIBSON, D U.S.A. type classification program. 2nd Ayrshlre World Conference Lahti GROEN, A.F. ja F1MLAND, E.A Genetic parameters of conformation traits in Norwegian red cattle estlmated with a multiple trait model. Livest.Prod.Sci. 14: HAHN, M.V., McDANIEL, B.T. ja WILK, J.C Genetic and environmental variation of hoof characteristics of Holstein cattle. J.Dalry Sc1.67: HARVEY, W.R Least-squares analysis of data with unequal subciass numbers. ARS USDA 196024 korkeatuottoiset ensikot olivat heikompituottoisia kookkaampia. Heidän mukaansa rungon mittojen ja 308 päivän maitotuotoksen väliset geneettiset korrelaatiot olivat Toisaalta Normanin ja van Vleckin (1972b), Petersenin ym. (1985 ja 1986) ja myös Linja ym. (1987) mukaan korkeatuottoisten lehmien utarerakenne oli heikompi kuin vähemmän lypsävien. Rakenneominaisuuksien ja sairauksien välisistä yhteyksistä kiinnostaa erityisesti utarerakenteen Ja utaretulehduksen välinen yhteys. Saloniemen (1980) mukaan pillevien utaretulehdusten määrä kasvaa, jos takavetimien parsietålsyys laskee alle 40 cm. Samanlaiseen tulokseen on päätynyt myös Bakken (1981), jonka mukaan myös lehmät, joilla on kartion muotoiset vetimet ovat muita alttlimpla utaretulehdukselle. Saloniemen (1980) mukaan vetimien muodolla ei ollut yhteyttä utareterveyteen, sen sijaan hajavetimlsyydellä oli. Yhtenä utareterveyden mittana pidetään maidon solupitoisuutta. Higginsin ym. (1980) mukaan takavetimien pituudella ja sekä taka- että etuvetimien halkaisijalla oli huomattava yhteys solulukuun, kun taas Seykoran ja McDanielin (1985) mukaan ainoastaan nännin pään muoto oli yhteydessä solulukuun. Molempien tutkimusten mukaan soluluku kasvoi, kun utareen parsietäisyys pieneni. Pohjoismaissa keinosiemennyssonnellie lasketaan jalostusarvoindeksi, johon otetaan mukaan myös rakenneominaisuuksia. Ominaisuuksien lukumäärä ja paino indeksissä vaihtelevat maittain, mutta kaikissa Pohjoismaissa otetaan huomioon joltakin utareomlnaisuuksia ja luonnearvosteiu Ja muissa paitsi Suomessa myös jalkarakenne. Suomessa ja Ruotsissa rakennearvostelu otetaan huomioon myös slemennyssuunnitelmaa laadittaessa.

Erikoisuudet. Teknilliset ominaisuudet. Varusteet. Lisävarusteet. boat without engine. Kuvat ja videot. Teknilliset ominaisuudet. 7,13 Sonniluettelo Jersey kevät 2017 Balin AHLEM BALIN 0200JE01014 FRONTRUNNER x ACTION GPA LPI +1685 PRO$ 1334 JH1F JH2F Rek #: JEUSAM72520700 aaa: 234165 DMS: 126 Syntynyt: 12/24/2013 Kappakaseiini: BB Beettakaseiini: Tällä hetkellä useimmat teokset ovat edelleen rajoitettuja pienimuotoisessa järjestelmässä laskennallisen kapasiteetin rajoituksen vuoksi. Niinpä on vaikeaa paljastaa laajemman mittakaavan ICO-nano-klustereiden yksityiskohtia. Esimerkiksi ICO-nano- klustereiden mahdolliset geometriset konfiguraatiot ja maagiset numerosekvenssit, mukaan lukien 2 - 8 ICO-klusteria, eivät ole vielä selvät 26 . Vaikka ICO-nano-klustereiden kehittyminen ja kiteytymisen kineettiset yksityiskohdat on tutkittu atomien jäljitysmenetelmällä 27, 28, metallisten lasien atomisen mittakaavan rakenteiden yksityiskohdat, erityisesti muodostettujen ICO-nano-klustereiden konfiguraatiomuutokset ja perinnölliset ominaisuudet. nestemäisten metallien kiinteytymisprosesseissa ei ole vielä selvitetty.

77 Liite 6. Alueen vaikutus erirotulsten lehmien utareplsteisiin ja utarearvosteluun (LS-poikkeamat) ayrshire suomenkarja frilsiläinen utare uarv utare uarv utare uarv Alue n LS LS n LS LS n LS LS * merkitsevyys.. n.s. *.,.., =havaintojen lukumäärä utare =utarepisteet 1-5, 5=paras uarv =utarearvostelu 1-5, 5=laakautare LS =IS-poikkeama merkitsevyys: =erittäin merkitsevä (p<0.001) **=merkitsevä (p(0.01) s=huomattava (p<0.05) n.s.=e1 tilastollisesti merkitseviä eroja alueet: 1=Uusimaa, Nyland ja Ahvenanmaa 2=Varsinais-Suoml ja Finska Hushällssällskapet 3=Satakunta 4=Pirkanmaa 5=Häme 6=Itä-Häme 7=Kymenlaakso 8=Etelä-Karja1a 9=Mikkell 10=Kuoplo 11=Pohjois-Karjala 12=Keski-Suomi 13=Etelå-Pohjanmaa 14=österbotten 15=Keskl-Pohjanmaa 16=Oulu ja Kainuu 17=Lappi ja Perä-Pohjola (suomenkarjan aineistoa analysoitaessa yhdistettiin alueet 13 ja 14)Tämä artikkeli on päivitetty Abstrakti Hypoksi-indusoituvan tekijän 1 (HIF-1) on raportoitu edistävän kasvaimen radioresistanssia; Siksi se on tunnustettu erinomaiseksi kohteeksi säteilykäsittelyn aikana. HIF-1: n estäminen epäsopivassa ajoituksessa voi kuitenkin vaimentaa säteilykäsittelyn vaikutusta kuin parantaa sen vaikutusta, koska sen antiangiogeeninen vaikutus lisää radioresististä hypoksista fraktiota. Tässä tutkimu Uutisia - NAVin rutiiniarvostelu 2. toukokuuta 2013 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle, 14 (1986) mukaan tuotantokauden vaiheella oli vaikutusta utareeseen. Etuvetlmien välinen etäisyys pieneni, mitä enemmän oli kulunut aikaa poikimisesta, utarepisteet alenivat ja utareen kiinnittyminen arvosteltiin heikommaksi, mutta utarepohja paremmaksi (Wretler ja Eriksson, 1985) Arvostelija Kun rakenneominalsuuksia arvostellaan silmävaraisesti, tuloksiin vaikuttaa se, että eri arvostelijat käyttävät astelkkoa eri tavalla ja arvostelijoilla on erilaiset käsitykset hyvästä ja huonosta. Myös mittaustekniikassa voi olla eroja. Tällaisiin tuloksiin päätyivät muun muassa Jensen (1985) sekä Wretler ja Eriksson (1985). Jensenin mukaan arvostelijoiden väliset erot olivat erittäin merkitseviä. Wretlerin ja Erikssonin mukaan arvostelutuloksiin vaikutti myös se, millainen ennakkokäsltys arvostelljalla oli jonkun sonnin tyttäristä ja siksi olisi parempi, että samaa tytärryhmää arvostelisi useampi virkailija kuin yksi. Thompsonin ym. (1983) mukaan arvostelijan ja iän yhdysvaikutus oli huomattava lähes kaikkien ominaisuuksien suhteen, mutta asiaa tutkittaessa selvisi, että suurimman osan vaihtelusta aiheutti 28 arvostelijasta kaksi, joilla oli vähiten havaintoja. Samoin Thompsonin ym. (1980), Thompsonin ym. (1981) ja Sehaefferin ym. (1985) havaitsema tilastollisesti merkitsevä poikimakerran ja arvostelijan yhdysvaikutus osoitti, että arvostelijat luokittelevat eri-ikäisiä lehmiä erilaisin kriteerein. Lawstuenin ym. (1987) mukaan arvostelija-, arvostelija-kausi- ja arvostelija-kausi-karja- vaikutukset olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0.01).49 Polkimavalkeudet Tämän aineiston mukaan noin 80 % lehmistä oli poikinut normaalisti, ilman apua (taulukko 23). Vain noin 1% poikimisista vasikka oli kuollut tai paloiteltu. Tällaisia tapauksia oli 62 sonnin tyttärillä, mutta vain yksi tai kaksi, korkeintaan neljä tapausta isää kohti. Suomenkarjan lehmillä oli ollut vähiten poikimavaikeuksia, frilsiläisistä taas liki neljännes oli tarvinnut jonkinlaista apua. Vuonna 1986 poistetuista tarkkallulehmistä poikimavaikeudet olivat poiston syynä 2.8 % ayrshirella, 2.7 % suomenkarjalla ja 3.2 % friisiläisellä (Maatilahallitus, 1987). Taulukko 23. Polkimavalkeudet poikiminen ay % sk % fr % ilman apua avustaja us. avustajia vasikka kuollut Poikimakerran vaikutus Aineistoa analysoitaessa yhdistettiin 4, 5 Ja 6 kertaa poikineet lehmät samaan luokkaan, joten luokkia oli yhteensä neljä. Kuten voi olettaakin, vetimien parsietäisyys oli suurin kaikkien rotujen ensikoilla Ja vastaavasti sitä pienempi mitä enemmän oli polkimakertoja. Ensikoiden vetimien parsietäisyys oli 6-10 cm suurempi kuin 4-6 kertaa poikineilla. Parsietäisyys aleni eniten ensimmäisen Ja toisen tuotantokauden välillä. Nämä erot olivat myös tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001). Kaikilla roduilla myös takavetimien parsietäisyys pieneni enemmän kuin etuvetimien (taulukko 24).32 lkm Ne / ikä poikiessa kk Kuva 2. Lehmän Ikä polkiessa. lkm He ? Ikä kk Kuva 3. Lehmän Ikä arvosteltaessa.

 • Pooli.
 • Kompass jula.
 • Mäkki syntynyt.
 • Dooroom lahti.
 • Bittorrent inc.
 • Les mills tone.
 • Oselotti hinta.
 • Kantotakki tarjous.
 • Cheddar dippi.
 • Juhla mokka pavut.
 • Porsche macan nettiauto.
 • Harmoninen keskiarvo.
 • Arrival hs.
 • Instagram haku ehdotus.
 • Suun limakalvot kipeät.
 • Soviteltu päiväraha verotus.
 • John dunsworth net worth.
 • Pelican viikki.
 • Nya ord 2013.
 • Lämsänjärven päiväkoti.
 • Päpa kurssit.
 • Läckberg noita pokkari.
 • Lisävalojen asennus mönkijään.
 • Tehtävänkuvauslomake kunta.
 • Lääkäri palkkavertailu.
 • Roskasakki rooleissa.
 • Aikuisbaletti riihimäki.
 • Easy fitness hildesheim.
 • Cirrus aircraft.
 • Östersundomin lintuvedet.
 • Koiruoho osta.
 • T haara 8mm.
 • Korvakynttilähoito oulu.
 • Mount sherpa menu.
 • Varmuuskerroin lujuusoppi.
 • Psyykkinen ympäristö.
 • Minecraft wiki cobweb.
 • Toinen linja 4 c.
 • Aquaventure waterpark arabiemiirikunnat.
 • Pathway bronkopneumonia.
 • 9 mars 1992 kina.