Home

Teoen tiedekunta opinto opas 2021

Teologisen tiedekunnan opinto-opas - PDF Ilmainen latau

luokanopettajakoulutuksessa kasvatustieteen perus-ja aineopinnot 70 op kotitalousopettajakoulutuksessa kotitaloustieteen perus-ja aineopinnot 80 op käsityönopettajakoulutuksessa käsityötieteen, monimateriaalisen käsityön perus-ja aineopinnot 80 op Opinto-ohjaajien yhteystiedot. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan, jos opinnot eivät etene normaalisti. Voit kääntyä opinto-ohjaajan puoleen myös esimerkiksi oikeusturva-asioissa sekä jatko-opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa ei ole mahdollista vaihtaa pääainetta, paitsi tietyin edellytyksin Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksessa.

Tutkintorakenteet vuonna 2020 alkaviin opintoihin

Tenttitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan kolmekymmentä (30) minuuttia tentin alkamisesta, minkä jälkeen tenttiin ei oteta myöhästyneitä. Tenttitilaisuuteen saa tuoda vain tentin suorittamiseksi tarvittavat välineet ja tarvikkeet. Sähköisestä tentistä opiskelija saa poistua tentin suoritettuaan. (Opintojohtosääntö 32 §) The world's first social network for link exchanges, the place where people come to connect, discover, and exchange links Forms. Controls ( input , select , textarea ) are ways for a user to enter data. A Form is a collection of controls for the purpose of grouping related controls together. Form and controls provide validation services, so that the user can be notified of invalid input before submitting a form. This provides a.. Humanistisen osaston tutkinto-ohjelmissa ei ole opintojen hyväksilukemista koskevia pysyväismääräyksiä.Erityispedagogiikka on oppiaine, jonka keskiössä on tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälinen korkeatasoinen tutkimus ja siihen pohjautuva opetus. Keskeisinä aihealueina ovat oppimisen vaikeudet ja niiden taustalla olevat tekijät sekä toiminta- ja oppimisympäristön merkitys yksilölliselle oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogiseen perustaan ja sen yhteiskunnalliseen tehtävään sekä erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa. Erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin on vapaa sivuaineopiskeluoikeus kaikilla Itä-Suomen yliopiston varsinaisilla opiskelijoilla. Erityispedagogiikan sivuaineopinnoista ei saa erityisopettajan kelpoisuutta.

WebOodi - Opintotarjonta oppaittai

Tutkintorakenteet vuonna 2019 alkaviin opintoihin

Arkkitehtuurin tekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnalle valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte eli kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Opintojen suunnittelussa sähköiset työkalut ja opinto-opas täydentävät toisiaan ja niitä kannattaakin lukea rinnakkain. Opiskelijan tärkeimmät sähköiset työkalut ovat. WebOodi: kurssikuvaukset, kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, opintojen suunnittelu (HOPS) Aiemmin suoritetut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) korvaavat kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op, mutta opiskelijan tulee suorittaa lisäksi varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen liittyen seuraavat opinnot: P: 2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op P: 2310217 Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 opOletko alkanut opiskella pohjoismaista filologiaa lukuvuonna 2014-2015 tai aiemmin? Lue siinä tapauksessa Opintojen vastaavuudet 2015-2016.pdf.Jos aiemmin suoritettuihin kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielmaa vastaava aineopintojen tutkielma, tulee sen hyväksilukemista hakea erikseen (yhteensä 6 op). Loput kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen aineopinnoista jäljelle jäävät opinnot opiskelija voi sisällyttää tutkintonsa muihin opintoihin.

Yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op antavat evankelisluterilaisen uskonnon aineenopettajan kelpoisuuden yläkouluun ja toisena opetettavana aineena lukioon asti, muiden lain asettamien kelpoisuusvaatimusten täyttyessä. Ohjeet yleisen ja ortodoksisen teologian sivuaineopintokokonaisuuksien suorittamiseen yhdessä ovat filosofisen tiedekunnan opinto-oppaassa omana lukunaan.Note: You'll also see a second link: http://localhost:8000/___graphql. This is a tool you can use to experiment with querying your data. Learn more about using this tool in the Gatsby tutorial.S2 -opettajan kelpoisuuteen edellytetään tämän hetkisten säädösten mukaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta.Opiskelu muodostuu luennoista, verkkokursseista, seminaareista, kirjallisista ja suullisista harjoituksista, kirjoitelmien ja tutkielmien laatimisesta, kirjatenteistä, tiimityöstä ja itsenäisestä tutkimustyöstä. Yksi tärkeimmistä edellytyksistä monien historia-alojen opiskelussa on riittävä kielitaito. Opiskelija erikoistuu kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen ja saa lisäksi vankan yleissivistyksen erilaisia työuria varten.

Työssäoppimisjaksoon liittyy myös evaluointi, joka toteutuu sekä jakson aikana että sen jälkeen päätösseminarissa. Arvioinnissa tarkastellaan opiskelijan työssäoppimissuunnitelman ja muiden oppimisen tavoitteiden toteutumista, työssäoppimisen järjestelyjen ja yhteistyön sujuvuutta sekä soveltavien opintojen merkitystä ammatillisen kasvun osana. Evaluointi tapahtuu osittain laatimalla kirjallisia dokumentteja ja osittain osallistumalla teologian opiskelijoiden soveltuvuusarvioinnin yhteyteen liitettyyn seminaariin.Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa arvostaa erilaisia kuvakulttuureja, ympäristön esteettisyyttä ja kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opiskelija osaa jäsentää ja analysoida kuvataiteen opetussuunnitelmaa ja sen sisältöalueita sekä soveltaa sen aineistoa tavoitteelliseen, integroivaan ja pedagogiseen käyttöön perusopetuksessa. Opiskelija osaa käyttää oppiaineelle ominaisia opetuksellisia lähestymistapoja ja oppimateriaaleja sekä soveltaa teknologiaa kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija ymmärtää visuaalisen kulttuurin ja taidekasvatuksen merkityksen osana elämän kokonaisuutta. Opiskelija osaa käyttää ennakkoluulottomasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita omassa kuvailmaisussaan. Viime vuosina opinto-ohjaajan työ sekä opinto-ohjaajankoulutuksen tehtävät ovat laajentuneet. Opinto-ohjauksen tarkoitus -julkaisussa valotetaan ohjauksen tulevaisuuden tärkeimpiä kehityslinjoja ja niiden käsitteellisiä lähtökohtia. Artikkeleissa käsitellään ohjausteorioita, opintojen..

Video: Opinto-opas / Joensuun yliopisto, Teoen tiedekunta

Opintoihin voi opiskeltavasta alasta riippuen sisältyä monenlaista harjoittelua. Opintojohtosäännön mukaan tiedekuntien opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mahdollisuus harjoitteluun joko pakollisena tai valinnaisena osana opintoja. Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi tehdä opetussuunnitelman mukaisesti kotimaassa tai ulkomailla. (Opintojohtosääntö 23 §). extended embed settings

Taiteiden tiedekunta, opinto-opas 2017-2018 by ULapland - Issu

Opetussunnitelmatyötä tehdään jatkuvasti ja kurssit muuttuvat tarpeen mukaan. Muutos on tarkoitettu hyväksi, mutta aiheuttaa tietysti epävarmuuksia. Muutokset pyritään kirjaamaan WebOodin kurssikuvauksiin (uusiin ja vanhoihin), mutta jos kurssi "katoaa" etkä tiedä millä se korvautuu, ota yhteyttä opintoneuvojaan: Saara Luhtaanmäki (saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi).Kaikki tärkeä tieto ruotsin kielen opinnoista kulkee nordistit-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/nordistit. Tarpeellista tietoa kieltenopinnoista kulkee myös ainejärjestö Verban verbapapa-sähköpostilistan kautta. Listalle ilmoittaudutaan osoitteessa http://lists.oulu.fi/mailman/listinfo/verbapapa. Ruotsin kielen opiskelijana sinun on ehdottoman tärkeä kuulua molemmille listoille! Oppiaineen Facebook-sivustoa kannattaa myös seurata(https://www.facebook.com/ruotsinkieliOY).Rakennesuunnittelu (ja rakentamisteknologia) tähtäävät erikoisosaamiseen rakenteiden suunnitteluun teräksestä, puusta ja betonista. Rakenteet on suunniteltava ja mitoitettava tarkasti kestämään vaadittua rasitusta. Oululaiset rakennesuunnittelun diplomi-insinöörit ovat tunnettuja niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa suurien siltojen, hallien ja muiden rakennusten suunnittelijoina. Rakentamisteknologiassa koneita ja koneautomaatiota sovelletaan rakennusten ja maarakenteiden rakennus- ja suunnittelutyössä.

Opinto-oppaat Opiskelijalle Opintojen rakennekaaviot ja opinto-opas

Valmistuminen vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaisesti

.. tiedekunta • Kasvatustieteellinen tiedekunta ( toimii pääosin Vaasassa )• Teoen tiedekunta • Psykologian ja logopedian laitos • hoitotieteellinen tiedekunta • matemaattis - luonnontieteellinen tiedekunta Teoen tiedekunta ei muodosta omaa itsenäistä tiedekuntaansa , vaan se on. Opetussuunnitelman mukaiseen tenttiin tulee ilmoittautua kymmenen (10) päivää ennen tenttipäivää. Opetussuunnitelmassa voidaan antaa poikkeavia ja tarkentavia määräyksiä. (Opintojohtosääntö 32 §)- TkK prosessi- ja ympäristötekniikka 2019-2020- DI prosessitekniikka 2019-2020- DI ympäristötekniikka 2019-2020 Jos opiskelija hakee pääaineen vaihtoa niin, että tavoitetutkinto (tutkintonimike) vaihtuu, kyse on siirtohausta ja haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Tarkemmat ohjeet ja valintaperusteet siirtohausta löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.FM-tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opintoja 120 op verran. Teoreettiset opinnot antavat vankan perustan alasta ja laboratoriotyöskentely harjoitustyökursseilla ja harjoittelujaksot tutkimusryhmissä antavat erinomaiset käytännöntaidot. Lähes puolet maisteriopinnoista koostuukin laboratoriotyöskentelystä, yhteensä kolmen kuukauden harjoitteluista eri tutkimusryhmissä joko tiedekunnan sisällä tai ulkopuolella yliopistossa tai yrityksissä sekä kuuden kuukauden pro gradu -tutkimusprojektista.

Teoen tiedekunta - Home Faceboo

Viiden kuukauden mittainen psykologiharjoittelu sijoittuu opintopolun loppuun. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija asiakkaan kohtaamiseen, psykologisiin tutkimuksiin, lausunnon laadintaan, moniammatilliseen työskentelyyn sekä psykologityön eettisiin kysymyksiin. Harjoittelua ohjaa aina kokenut laillistettu psykologi.Alkukasvatuksen opinnot suoritettuaan opiskelija tietää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen keskeiset piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä saa hyvät valmiudet soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja esiopetuksen sisältöalueiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1.-2. oppiaineiden näkökulmasta.Harjoituksissa harjoitellaan käytännössä luennoilla tai itseopiskeluna opittua asiaa. Harjoituksissa edellytetään säännöllistä läsnäoloa. Opinnot voivat sisältää runsaasti erilaisia harjoituskursseja, joiden suorittaminen vaatii läsnäoloa (usein vähintään 80 % kontaktiopetustunneista) sekä annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Opiskeluun vaikuttavista asioista kuten opiskelijalle myönnetyistä erityisjärjestelyistä eli yksilöllisistä opintojärjestelyistä on hyvä tarvittaessa puhua HOPS-keskustelussa oppiainetuutorin / omaopettajan kanssa.Muutoin filosofisen tiedekunnan opintojen tenttiminen yleisessä kuulustelussa tapahtuu Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Poikkeustapauksessa tentin voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella, jos opiskelija itse selvittää samanaikaisesti järjestettävän tentin ja sopii asiasta tentaattorin kanssa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma sisältää kaksi erillistä opintosuuntaa, Rakennesuunnittelun sekä Yhdyskuntatekniikan. Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea pääaineen vaihtamista vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella. Hakemus toimitetaan osastosihteeri Tuula Nissiselle. Hakuaika on jatkuva. Edellytykset pääaineen vaihtamiselle vaihtelevat oppiaineen mukaan ja sen mukaan, missä opintojen vaiheessa pääainetta halutaan vaihtaa.1.8.2019 lähtien kaikki ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytteet ja sivuaineeseen laaditut opinnäytteet arvioidaan asteikolla 0 - 5.

To dive straight into code samples, head to our documentation. In particular, check out the Guides, API Reference, and Advanced Tutorials sections in the sidebar.KTK tutkintorakennekaavio 2020-2021KTK tutkintorakennekaavio 2019-2020KTK tutkintorakennekaavio 2018-2019Taloustiede /Economics: Mikko Vaaramo (mikko.vaaramo(at)oulu.fi)Laskentatoimi /Accounting: Janne Järvinen  (janne.t.jarvinen(at)oulu.fi)Rahoitus /Finance: Mirjam Lehenkari (mirjam.lehenkari(at)oulu.fi)Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen /IBM: Tuure Haarjärvi (tuure.haarjarvi(at)oulu.fi)Markkinointi /Marketing: Eeva-Liisa Oikarinen (eeva-liisa.oikarinen(at)oulu.fi)WebOodin opinto-oppaissa on esitetty lyhyesti alan opiskelusta, opintovaatimukset hops -pohjilla, kurssitarjonta ko. vuotena sekä sivuainekokonaisuudet. Tutkintorakenteet (alla) havainnollistavat tutkintovaatimuksia ja opintojen aikataulua. Lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisissa opinto-oppaissa (pdf) (alla)  esitetään tutkintovaatimukset eri suuntautumisilla, ohjeellinen suoritusaikataulua sekä laajemmin tietoa alan opinnoista.

TIEMAsta valmistunut osaa tehdä ja esittää tieteellisiä seminaaritöitä sekä toimia aktiivisena jäsenenä seminaari- ja työpajatyöskentelyssä. Hän myös tuntee ja osaa arvioida tiedeviestinnän ammatillista kenttää sekä ammatteja.Learning, Education and Technology (LET), KM sekä Education and Globalisation (EDGLO), KM tutkintorakenteet löytyvät ko. koulutuksen valitsemalla (englanninkielisellä sivulla).Historian sekä tieteiden ja aatteiden historian oppiaineet ovat keväästä 2017 lähtien muodostaneet yhden hakukohteen.Opiskelija laatii WebOodiin opintojen (sekä kandidaattivaiheen, että diplomi-insinöörivaiheen) alussa HOPSin. HOPS kertoo mitä opintoja opintopolulle kuuluu. Opintojen periodiaikataulut löytyvät tutkinto-ohjelmien rakennekaavioista, opetussuunnitelmista. Tarkemmat aikataulut ovat WebOodissa, josta ne voi poimia kalenteriin. Tuudo on tähän hyvä apuväline. Opintojen suunnittelussa auttavat omaopettajat ja opintoneuvoja.

Mediakulttuurin ja viestinnän erikoistumisalan opinnoissa tarkastellaan mediaa ja viestintää sekä maailmanlaajuisena ilmiönä että osana jokapäiväistä elämää. Keskeistä on kriittisen näkökulman kehittäminen viestinnän instituutioihin ja erilaisiin mediasisältöihin ja -palveluihin. Tarkastelun kohteita voivat olla esimerkiksi media globaalina liiketoimintana, yksittäiset mediaesitykset sekä mediateknologioiden merkitys arkielämässä. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Teoreettisen tiedon ja analyyttisten taitojen lisäksi opinnot tukevat viestintä- ja työelämätaitojen kehittämistä ja vahvistamista. Opintoja suositellaan nykykulttuurin ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille.Tämä maisteriohjelma eroaa kansainvälisestä maisteriohjelmasta Master's Degree Programme in Protein Science and Biotechnology ainoastaan kahden ensimmäisen kuukauden osalta.  LuK-tutkinnon ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden syyslukukauden biokemian kurssit (luento-osat) järjestetään Linnanmaan kampuksella. Biokemian kurssien laboratorio-osuudet sekä kaikki muut biokemian kurssit järjestetään Kontinkankaan kampuksella.Opetusharjoitteluissa sovelletaan koulutuksessa saatuja teoreettisia tietoja ja taitoja käytännön tilanteissa. Koulutuksen aikana ohjattu harjoittelu on yksi osa opettajaksi kehittymisen tukemista. Harjoittelut järjestetään koulutuksesta riippuen esimerkiksi tiedekunnan yhteydessä toimivassa Joensuun normaalikoulussa tai opiskelijan itse etsimissä harjoittelupaikoissa perusopetuksen, erityisopetuksen, ammatillisen koulutuksen tai aikuisopetuksen tehtävissä.Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004)

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 - UEF Kam

Wir lieben Bayern. Wir lieben die Hits. Hier findet ihr euer Radio im Internet. Nachrichten, Wetter & Verkehrsmeldungen aus Bayern Tämä opas sisältää keskeisempiä tietoja lukio-opinnoista. Huomioi, että tämän sähköisen opinto-oppaan tiedot voivat päivittyä lukuvuoden aikana. Opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja syventävistä kursseista on oltava hyväksytysti suoritettu vähintään 2/3 Helsingin yliopiston teoen tiedekunta on yksi Helsingin yliopiston 11 tiedekunnasta. Se on Suomen suurin ja vanhin teoen tiedekunta ja yksi Turun akatemiaan vuonna 1640 perustetusta neljästä kantatiedekunnasta. Teologisessa tiedekunnassa on opiskelijoita noin 2 100 Opiskelijan tulee lisäksi suorittaa kasvatustieteen aineopintoihin pedagogisen kelpoisuuden saavuttaakseen seuraavat opintojaksot:Mikäli Turnitin-raportin perusteella syntyy epäily vilpistä, se tutkitaan. Jos havaitaan vilppi, ohjaaja arvioi vilpin vakavuusasteen. Mikäli löydetyt vastaavuudet eivät ole vakavia, ohjaaja antaa opiskelijalle palautetta opinnäytteen korjaamiseksi. Korjatun työn voi jättää vain kerran uudelleen plagiaatintunnistukseen. Vakavissa tapauksissa ohjaaja ilmoittaa kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) vilppiepäilyistä ja havaituista vilpeistä dekaanille. Dekaani kuulee opiskelijaa ja päättää kuulemisen jälkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Opetukseen liittyvä kirjallinen tai muu vastaava tenttitilaisuus on järjestettävä vähintään kaksi kertaa vuoden kuluessa opetuksen päättymisestä. Kirjallinen tai muu vastaava tenttitilaisuus järjestetään niin, että opiskelijalle jää riittävä valmistautumisaika uusintasuoritukseen. (Opintojohtosääntö 32 §)Haku koskee vain vuoden 2018 (tai aikaisemmassa) opiskelijavalinnassa Terveystieteiden tutkinto-ohjelmaan (3v + 2v), Hoitotieteen hakukohteeseen hyväksyttyä opiskelijaa, jonka maisterivaiheen opiskeluoikeutta ei ole aikaisemmin täsmennetty.Itä-Suomen yliopiston kääntäjien koulutuksen ydintä ovat vahvan kieli- ja kääntämisen taidon lisäksi käännösteknologisen toimintaympäristön hallinta ja kääntämisen evaluaatio, kyky arvioida monipuolisesti erilaisissa toimintaympäristöissä kääntämisen työelämän vaatimuksia ja käännösten laatua. Käännöstieteen opintojen ammatillisena tavoitteena on, että opiskelija saa ammattimaisen käännösviestinnän teoreettiset ja käytännölliset valmiudet. Tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa ohjatusti tuottaa ja kriittisesti arvioida alansa (kielten, kääntämisen, tulkkauksen ja kulttuurienvälisen viestinnän) tutkimusta. Käännöstieteen perusmoduuli (15 op) on kääntämisen opiskelijoille pakollinen sivuaine ja muille vapaasti opiskeltava sivuaine. Käännöstieteen pakollisen moduulin suorittaneet opiskelijat voivat halutessaan jatkaa edelleen tulkkauksen erikoistumisopintoihin ja/tai käännöstieteen tutkimusalaopintoihin.Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) tuottavat luokanopettajan kelpoisuuden yhdessä maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa. Sivuaineena monialaisilla opinnoilla saa luokanopettajan kelpoisuuden silloin, kun opiskelijan tavoitetutkinto tuottaa perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden. Monialaiset opinnot tuovat esiin eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tieteen- ja taiteenalojen ominaisluonnetta. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa mm. tarkastella monitieteisesti opettamista, oppimista ja kasvatusta, soveltaa eri alojen tutkimustietoa opetuksen kehittämisessä sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetusta.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi suunnitelma pää- ja sivuaineopiskelijoiden ohjauksesta ja ohjauksen järjestämisestä. (Opintojohtosääntö 20 §)Edeltävinä opintoina vaaditaan teologian kandidaatin tutkinto tai siihen vaadittavat opinnot. Pelkkää teologian maisterin tutkintoa suorittavilta vaaditaan edeltävinä opintoina täydentävien opintojen (60 op) suorittaminen. Opiskelija voi halutessaan suorittaa erikseen valitsemiaan osia teoriajakson opinnoista.Opiskelijan sivuaineen opinto-oikeus on mahdollista siirtää toisen tutkinnon opinto-oikeuteen, jos opiskelija on uuden opinto-oikeuden voimassaollessa valintaperusteiden mukaisesti sivuaineeseen hakukelpoinen. Opinto-oikeuden siirtoa haetaan Kamusta saatavalla lomakkeella, johon vaaditaan sivuaineen opintoneuvonnasta vastaavan amanuenssin lausunto.

Tutkinto-ohjelmassa syvennetään tietämystä solun sisäisistä ja välisistä molekyylitason tapahtumista ja näiden tapahtumien tutkimiseen käytettävistä menetelmistä ja laitteista pohjautuen tiedekunnassa tehtävään molekyylilääketieteen kansainvälisen tason tutkimukseen. Tutkinto-ohjelman sisältö on joustava ja opiskelija voi valita haluamansa kokonaisuuden mahdollistaen keskittymisen tulevaisuuden kannalta keskeisiin molekyylilääketieteen aiheisiin. Tutkinto-ohjelma on suunnattu erityisesti tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.Opiskelijan tulee saada ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa (Opintojohtosääntö 24 §). Yliopiston tarjoamat ohjauspalvelut löytyvät kootusti Kamusta.

Opinto-ohjaus pääaineittain

tiedekunta Nur unsere Omas und Opas schauen oft fern. Das Internet hat mehrere Funktionen, gibt aktuellste Informationen, und man braucht nicht zu Hause zu sitzen. Man kann mit den Freunden aus der ganzen Welt chatten, ohne an die Zeit oder den Platz zu denken

intelligenzia/Salainen-Tiedekunta: Salaisen tiedekunnan opinto-opas

 1. Opiskelijan on huomattava, että moniammatilliset soveltavat harjoitukset eivät tuota kelpoisuutta papin (ja diakonin) toimeen Suomen ortodoksisessa kirkossa.
 2. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon muutosta hakevien tulee hakea aineenopettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta. Hakuaika on maaliskuussa. Lisätietoja ja -ohjeita Filosofisen tiedekunnan sivuaineoppaasta. Valittavien määrä on rajattu.
 3. en. Opintokokonaisuus on suunnattu opettajaopiskelijoille. Sivuaineen opetus ja opiskelu toteutetaan englannin kielellä.
 4. Psykologian perusopinnot 25 op ja psykologian aineopinnot sivuaineopiskelijoille 35 op antavat aineenopettajan kelpoisuuden toisena opetettavana aineena lukiossa, muiden lain asettamien kelpoisuusvaatimuksien täyttyessä.
 5. Soveltavan kasvaustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa sekä Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa ohjausta antavat myös oppiainetuutorit. Tiedot oppiainetuutoreista löytyvät osastojen opintoyhteisöistä.
 6. Opintosuorituksen tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta yliopiston sähköisessä opiskelija‐ ja opintosuoritusrekisterissä. Sähköisen tentin (esim. EXAM) osalta määräajasta annetaan tarkempia ohjeita sähköisen tentin menettelytapaohjeessa. (Opintojohtosääntö 35 §)

Teoen tiedekunta: Teologia on aina ajankohtaista! - YouTub

Papin työ ei varsinaisesti houkuta, mutta millaisiin muihin tehtäviin teologit ovat sijoittuneet? Käytännössä ainoat paikat teologille ovat pappi tai opettaja. Toimittajaksi voi hakea muillakin koulutuksilla eli siinä ei teologiset opinnot paina Opintojohtosäännön (2 §) mukaan tiedekunnan opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tiedekunnan ja sen laitosten/osastojen opetustehtävän kuvausta, jossa määritellään muun muassa mitä tutkintoihin johtavia koulutuksia tiedekunnassa voidaan suorittaa ja millä kielillä tutkinnot suoritetaan. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka sisältää tutkintorakenteen, tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot.Määräaikoihin ei lueta ajanjaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta, eikä 15.6. - 15.8. välistä aikaa. (Opintojohtosääntö 35 §)Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) korvaavat kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op), mutta opiskelijan tulee lisäksi suorittaa seuraavat opintojaksot: P: 2310212 Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle 2 op P: 2310213 Orientoiva harjoittelu H1 3 op

Opinto-opas 2011-2012 - Humanistinen tiedekunta - Turun yliopist

 1. - TkK Prosessitekniikka 2020-2021- TkK Ympäristötekniikka 2020-2021- DI Prosessitekniikka 2020-2021- DI Ympäristötekniikka 2020-2021
 2. Yliopistolain 82 §:n 4 momentin mukaan muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytteen tai muun vastaavan opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta.
 3. taprojekteja. Hän osaa integroida musiikkia muihin taide- ja taitoaineisiin sekä muihin oppiaineisiin. Opiskelija on laajentanut musiikillista osaamistaan ja syventänyt musiikillista ymmärrystään. Hän on kehittynyt kasvattajana ja muusikkona sekä osaa toimia musisoivan yhteisön jäsenenä. Opiskelija tiedostaa musiikin yksilöllisiä ja yhteisöllisiä merkityksiä sekä on kehittänyt oppimaan oppimisen taitojaan.
 4. Syventävien opintojen opinnäytteen voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Työn muodosta päättää opinnäytteen pääohjaaja opetussuunnitelman määrittämissä rajoissa. Kahden tai useamman opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa. (Opintojohtosääntö 36 §)
 5. imiosallistujamäärä on pääsääntöisesti 12. Minimiosallistujamäärissä voi olla oppiainekohtaisia poikkeuksia.
 6. Jos opiskelija on suorittanut psykologian aineopintokokonaisuuden sivuaineena, hän täydentää aineopintoja oheisilla opintojaksoilla:

Koulutusohjelmauudistus ja siirtyminen uuteen rakenteeseen

Itä-Suomen yliopistossa opetussuunnitelmat päätetään yleensä kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Kun opetussuunnitelma muuttuu, uuden ja vanhan opetussuunnitelman välille luodaan siirtymäsääntöjä, joiden on tarkoitus mahdollistaa opiskelijan opintojen sujuva eteneminen muutoksista huolimatta. Siirtymämenettelyjen puitteet on asetettu yliopiston opintojohtosäännössä ja akateemisen rehtorin ohjeessa.Kaivos- ja rikastustekniikan maisteriohjelma (DI), tutkintorakenne 2020-21 = M.Sc. (Tech.) Mining Engineering and Mineral Processing, degree structure 2020-21 (pdf)

Video: Taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto Opinto-opas

20.9.2019 AU100 perjantai klo 13-17 18.10.2019 AU100 perjantai klo 13-17 22.11.2019 C2 perjantai klo 13-17 31.1.2020 AU100 perjantai klo 13-17 28.2.2020 AU100 perjantai klo 13-17 27.3.2020 AU100 perjantai klo 13-17 8.5.2020 AU100 perjantai klo 13-17Opiskelijalla on myös mahdollisuus lähteä opiskelemaan ulkomaille LuK -opintojen aikana kolmannen vuoden keväällä, jolloin ei järjestetä pakollisia kursseja. LuK -tutkinnon voi suorittaa myös kansainvälisellä opiskelijavaihdolla, jolloin opintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja kohdemaan mukaisesti helpottamaan sopeutumista vaihtopaikkaan. Opiskelija voi valita kumman tahansa LuK -tutkinnon ja hänellä on mahdollisuus vaihtaa vapaasti normaalista LuK tutkinnosta kansainvälisen opiskelijavaihdon sisältävään tutkintoon.Kahden ensimmäisen vuoden opintosuoritukset tarkistetaan kliiniseen vaiheeseen hakemisen yhteydessä toisen lukuvuoden lopussa. Kandidaatin arvo kirjataan automaattisesti kaikille, joilla tässä vaiheessa on kaikki edellytettävät opinnot suoritettuna. Suoritettavaksi edellytettävät lääketieteen tutkinto-ohjelman kahden ensimmäisen vuoden opinnot voi tarkistaa lääketieteen kliiniseen vaiheeseen siirtymisen hakulomakkeelta. Mikäli opiskelija suorittaa loppuun kahden ensimmäisen vuoden opinnot kevään hakuajan jälkeen, opiskelija ilmoittaa suorituksista study.medicine@oulu.fi osoitteeseen. Kandidaatin arvo kirjataan opintosuoritusten tarkastamisen jälkeen.The list of courses and situation for times and places of teaching are available in WebOodi (select Opinto-oppaat/Course catalogues - Humanistinen tiedekunta/Faculty of Humanities - Englantilainen filologia/English Philology).

Luokanopettajan kandidaattivaiheen rinnastustaulukko ops 2015-2017 ja 2017-2018Luokanopettajan maisterivaiheen rinnastustaulukko ops 2015-2017 ja 2017-2018Luokanopettajaksi pätevöittävän maisterikoulutuksen rinnastustaulukot ops 2015-2017 ja 2017-2018Opetussuunnitelmassa ja -ohjelmassa on määritetty opintojaksojen suoritustavat ja arvosteluperusteet. Pääsääntöisesti opintojaksojen läsnäolovelvollisuus on 80 %, mutta opintojaksolle määritellyt tehtävät on suoritettava. Jos jollakin opintojaksolla on tästä poikkeava läsnäolovelvollisuus, se on kirjattu opetusohjelmaan, opetussuunnitelmaan tai harjoittelusuunnitelmaan.Teologian sivuaineopiskelija voi halutessaan suorittaa sekä yleisen että ortodoksisen teologian sivuainekokonaisuudet yhdessä tai teologian pääaineopiskelija toisen koulutusohjelman tarjoaman sivuineen seuraavasti./src: This directory will contain all of the code related to what you will see on the front-end of your site (what you see in the browser) such as your site header or a page template. src is a convention for “source code”.Syventävien opintojen opinnäyte voidaan hyväksyä kahden eri pääaineen tutkielmana (ns. kaksoisgradu). Edellytyksistä päättää tiedekuntaneuvosto osana opetussuunnitelmaa.(Opintojohtosääntö 36 §)

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2011–2012Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Yliopistossa on valmistunut ja otettu käyttöön ohjeistus ja toimintamalli opiskelijoita koskeviin häirintätilanteisiin.

Opinto-opas - Oulun yliopisto

 1. en.
 2. Soveltaviin opintoihin osallistuvan opiskelijan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Haku soveltaviin opintoihin on edellisen lukuvuoden keväällä helmikuussa ja siitä ilmoitetaan erikseen teologian osaston opiskelijoiden tiedotuskanavien välityksellä. Vuotuinen enimmäismäärä on 40 opiskelijaa. Mikäli soveltaviin opintoihin on hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne, jotka ovat suorittaneet teologian maisterin tutkintoon kuuluvia opintoja eniten. Lopullisen vahvistuksen opiskelijan työssäoppimisjakson toteutumiselle tietyssä seurakunnassa antaa asianomaisen seurakunnan kirkkoherra, joka vastaa seurakunnassa annettavasta opetuksesta, julistuksesta ja sielunhoidosta.
 3. Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään tenttitilaisuuden päivämäärä tai kirjallisen työn tarkastukseen jättämispäivämäärä. Opinnäytteiden (pl. kandidaatin tutkielma) suorituspäivä on arvostelupäätöksen päivämäärä. Osasuorituksiin perustuvan kokonaisuuden suoritusajankohdaksi merkitään viimeisen osasuorituksen päivämäärä. (Opintojohtosääntö 47 §)
 4. en on mahdollista paikoissa, joissa järjestetään tenttejä. Opiskelija sopii asiasta tentaattorin kanssa ja selvittää tentin valvojan.
 5. en, teoen etiikka, teoen englanniksi. Käännökset. teollisuus englanniksi - industry, manufacturing, industrial, industrialized, of industrial, manufacture
 6. Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, kasvatustieteiden ja psykologian osasto: 13 op

Dekaani tai opetuksesta vastaavan yksikön johtaja, voi harkintansa mukaan ilmoittaa vilpistä rehtorille yliopistolain 45 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. (Opintojohtosääntö 45 §)Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot ovat asetuksen 794/2004 mukaiset 60 opintopisteen laajuiset, oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opinnot antavat osaltaan asetuksen 986/1998 mukaisen kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana. Lisäksi opinnot tarjoavat monipuoliset ammatilliset valmiudet työskennellä opinto- ja työuraohjauksen asiantuntijatehtävissä eri oppilaitoksissa ja muuntuvissa ohjauksen toimintaympäristöissä. Their debut single Opa Opa became a hit amongst the Greeks in Sweden and eventually entered the top ten in Sweden and Norway,[6] making them the first act to enter into the Swedish top five with a song sung in Greek.[4] Their later singles Dinata Dinata, Follow Me.. Opiskelijalle on varattava opintosuorituksen suoritusmahdollisuuksia riittävästi huomioimalla tutkinnoille säädetyt tavoiteajat. Opetussuunnitelmissa voidaan rajoittaa opintosuorituksen suoritus- ja korotuskertoja. (Opintojohtosääntö 31 §)

Opintojen rakennekaaviot 2020-2021

CloseTryFeaturesFullscreen sharingEmbedAnalyticsArticle storiesVisual StoriesSEODesignersMarketersSocial Media ManagersPublishersSupportFeatures Fullscreen sharingEmbedAnalyticsArticle storiesVisual StoriesSEOSolutions DesignersMarketersSocial Media ManagersPublishersSupportLog InTry now SkipNext ShareSaveLikeDownloadMoreULaplandPublished on Aug 21, 2017  Kun opiskelija hakee pääaineen vaihtoa Itä-Suomen yliopiston sisällä niin, ettei tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihdu, kyse ei ole siirtohausta vaan muusta opintoihin liittyvästä päätöksen teosta. Tiedekuntaneuvosto päättää osana valintaperusteita periaatteista, joiden perusteella opiskelija voi vaihtaa tutkinto-ohjelmaa tiedekunnassa sekä periaatteista, joiden perusteella toisen tiedekunnan opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintoa tiedekuntaan.Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op), joka on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op), joka on ylempi korkeakoulututkinto. LuK-tutkinnon pakolliset opinnot ovat samat kaikille opiskelijoille. FM-tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: Tietojärjestelmät ja Ohjelmistotuotanto. Lisäksi FM-tutkinnon voi suorittaa kansainvälisessä maisteriohjelmassa, GS3D.Etnomusikologian opinnot perehdyttävät musiikkiin kulttuurina, kulttuurissa ja sosiaalisena toimintana. Erilaisten musiikkien, äänimaisemien ja muiden soivien ilmiöiden merkityksiä tulkitaan ja kuunnellaan osana laajempia konteksteja, ympäristöjä ja yhteisöjen elämää.🎓 Learning Gatsby Looking for more guidance? Full documentation for Gatsby lives on the website. Here are some places to start:

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma (DI / TtM) / Master´s Programme in Biomedical Engineering (MSc/Tech and MHSc)Pääaine tai valittu suuntautumisvaihtoehto tallennetaan opintorekisteriin. Suomen kielen ja kirjallisuuden, kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman sekä englannin ja venäjän kielten opiskelijoiden tulee ilmoittaa pääaineensa seuraavasti:Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.Koulusivistyskieli vaikuttaa opiskelijan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä. Koulusivistyskielen määrittely kokonaisuudessaan löytyy akateemisen rehtorin päätöksestä Koulusivistyskielen määritteleminen ja alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kielitaitovaatimukset (pdf).

Opintotiedot Tampereen korkeakouluyhteis

Teo suuntautumisvaihtoehdossa ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa liturgisten harjoitusten laajuus on 8 op. Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa liturgisten harjoitusten laajuus on 3 op.Aiemmin suoritetut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) korvaavat kotitalous- ja käsityönopettajakoulutusten opintoihin kuuluvista opintojaksoista seuraavat (yhteensä 15 op): P: 2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op P: 2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op 2310121 Johdatus kasvatustieteeseen 5 opEsteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.Koulutusohjelmien opetussuunnitelmia kehitetään  vuosittain. Tärkeä osa kehitystyötä on opinto-oppaiden päivittäminen, johon kuuluu suoritettavien kurssien listaus. Kurssilistauksen yhteydessä kursseja voidaan esimerkiksi korvata toisilla, perustaa uusia, lakkauttaa tai yhdistää toisiinsa.Alla on yhteenvetoja opinto-oppaisiin tehdyistä kurssimuutoksista. Mikäli itselle suoritettavaksi kuuluvat kurssit askarruttavat, on syytä kääntyä omaopettajan tai koulutussuunnittelijan puoleen.

Oikea opinto-opas

Näiden lisäksi tulee suorittaa toisessa koulutusohjelmassa lisää opintoja, jotta kokonaisuudet tulevat täyteen.Opintosuorituksen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa vahvistettuun opintojaksokuvaukseen. Opintosuoritukset tai sen osat on suoritettava ja palautettava asetetussa määräajassa. (Opintojohtosääntö 34 §)Tenttiin osallistuvan on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Tentissä pidetään luetteloa tenttiin osallistuneista. (Opintojohtosääntö 32 §) Opinto-opas 1. Orientaatiojakso (8 op): Jakson aikana opiskelija saa perusvalmiudet käytännön oppimisjakson toteuttamiseen paikallisseurakunnissa. Orientaatiojaksolla syyslukukaudella opiskelija suorittaa jumalanpalveluselämän, homiletiikan, kirkkolaulun, sielunhoidon ja uskontokasvatuksen kurssit sekä kirkollisten toimitusten ja työyhteisötaitojen seminaarit.

Teoen tiedekunta, Helsinki. 711 likes · 135 talking about this · 27 were here. Teoen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Faculty of Theology See actions taken by the people who manage and post content. Page created - October 16, 2017 Geotieteiden kandidaatti (LuK), tutkintorakenne 2020-21 (pdf)Geotieteiden maisteri (FM), tutkintorakenne 2020-21 = M.Sc. in Geosciences, degree structure 2020-21 (pdf)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma - Opintopolku

Teologian osastossa suoritettavissa opinnoissa AHOT-menettelyä sovelletaan eräissä kirkon virkaan vaadittavien ja moniammatillisten soveltavien opintojen oppimiskokonaisuuksissa. Soveltaminen on rajattu erikseen nimettyihin erilliskursseihin, joissa aikaisemmin hankittu osaaminen on mahdollista toimivalla tavalla arvioida ja osoittaa suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.Mahdolliset hyväksiluettavia opintoja (AHOT) koskevat vanhenemismääräykset kerrotaan kunkin koulutusalan kohdalla tämän oppaan opintojen hyväksilukemista koskevassa osassa. Taiteiden tiedekunta. Tieteen ja taiteen vuoropuhelu on aktiivinen osa tiedekuntamme opintoja, tutkimusta ja taidetta sekä TTK Opinto-opas 2017-2018 (Issuu -versio ). Alumnitoiminta. Haluamme kutsua kaikki valmistuneet mukaan yliopistomme alumniverkostoon ja osallistumaan alumnitoimintaan gatsby-ssr.js: This file is where Gatsby expects to find any usage of the Gatsby server-side rendering APIs (if any). These allow customization of default Gatsby settings affecting server-side rendering.

Teoen tiedekunta Opetus Scoop

 1. Resource information. Title proper: Opinto-opas / Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta. Country: Finland
 2. Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on ammatillisina opinto-ohjaajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus. Perustiedot Koulutuksen sisältö Pääsyvaatimukset Valintaperusteet Hakuohjeet Opiskelu
 3. O.h.e. - Jhet Sdru. Νατο. Συμβούλιο της Ευρώπης - EUR-OPA. Οσεπ. Πρωτοβουλία Αδριατικής & Ιονίου
 4. Yhteishaun hakukohteet, ohjeet, hakuajat ym. lisätietoa on saatavissa haeyliopistoon.fi -sivustolla.

PPT - Oodipäivät 17

 1. ylempi korkeakoulututkinto perus- ja aineopinnot (60 op) suomen kielessä perus- ja aineopinnot (60 op) kirjallisuudessa lukion ja aikuislukion opettajalla lisäksi syventävät opinnot joko suomen kielessä tai kirjallisuudessa opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 2. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen sisältyy työharjoittelu (esim. nk. hallinnonharjoittelu) opiskelijan työelämäorientaation mukaisessa harjoittelupaikassa. Harjoittelussa perehdytään koulutusalan asiantuntijuutta edellyttäviin työtehtäviin käytännössä ja kehitetään ammatillista osaamista. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikat itse.
 3. en. Opiskelija kykenee soveltamaan teoreettisia perusteita koulutus-, informaatio- ja kansalaisyhteiskunnan käytäntöjen kehittämiseen sekä keskustelemaan kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti alansa sekä klassisista että nykyajalle o

Yliopistolliset tutkinnot Suomessa - Wikipedi

teoen (38) (komparatiivi teologisempi, superlatiivi teologisin) (taivutus [luo]). sellainen, joka liittyy teologiaan, teologiaa koskeva, jumaluusopillinen. teoen (38). (puhekieltä) teoen tiedekunta yliopistossa. mennä teologiseen. pyrkiä teologiseen Lisätietoja akateemisen rehtorin päätöksestä Koulusivistyskielen määritteleminen ja alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kielitaitovaatimukset (pdf).

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere - Opinto-opas

 1. en, mikäli opiskelija on valittu tutkinto-opiskelijaksi, mutta hän on jo aiem
 2. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hänen on haettava heti opintojen alussa osastonjohtajalta päätöstä häneltä  vaadittavista kieliopinnoista.
 3. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkintoon. Opinto-oikeuden muutosta tulee hakea yliopiston opinto-oikeuden muutoshakemuksella. Lomake on Kamussa. Lisätietoa asiasta antavat amanuenssit.
 4. Simple precautions to reduce your chances of being infected or spreading COVID-19
 5. en tieto- ja viestintäteknologian käytön näkökulmasta. Opiskelija tutustuu ja arvioi tieto- ja viestintäteknologian pedagogisia käyttömahdollisuuksia sekä erittelee niiden yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä. Opiskelija tutustuu alan tutkimukseen ja harjaantuu taidoissaan analysoida ja soveltaa oma-aloitteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen. Kohderyhmänä ovat erityisesti luokanopettajien koulutuksen, erityiskasvatuksen koulutuksen ja aineenopettajien koulutuksen opiskelijat, mutta opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille.
 6. PL 8000 FI-90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto(at)oulu.fi Puh. +358 294 48 0000 Fax +358 8 344 084

3. Pääaineen tai koulutusohjelman vaihtaminen, kun tiedekunta ei vaihdu Vaihtaminen voi tapahtua aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen samassa tiedekunnassa, samalla kampuksella ja siten ettei tavoitetutkinto vaihdu. Tiedekunta voi valintaperusteissaan edellyttää tietyn määrän opintosuorituksia suoritetuksi edellisessä opinto-oikeudessa. Esim. aineesta, johon siirrytään, on oltava suoritettuna valintaperusteissa vaadittu määrä opintoja, esim. vähintään perusopinnot. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla myös tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. Hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla hakulomakkeella. Lisätietoja oppiaineesta, johon opiskelija haluaa vaihtaa pääaineensa. Mikäli pääaineen vaihto ei ole mahdollista, voi opiskelija hakea pääaineen vaihtoa toiseen tiedekuntaan yhteishaun kautta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.Jos kulttuurintutkimuksen temaattisia haluaa suorittaa opintokokonaisuuksina, tulee opinnot valita yhden teeman alta. Kokonaisuuden minimilaajuus on tällöin 25 op. Teema-alueita on viisi: kulttuuriset kohtaamiset; kulttuuriset esitykset ja tuotannot; kulttuuriset järjestykset ja valta; ruumiillisuus, teknologia ja ympäristö; kulttuurintutkimuksen sovelluksia.

Opinto-opas Haaga-Helia ammattikorkeakoul

Liitteeksi vaaditaan kopio perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen päättötodistuksesta (peruskoulu ja lukio tai vastaavat).Suositus perustuu suomenkieliseen kirjallisuuteen. Kukin opettaja voi harkintansa mukaan suhteuttaa sivumäärän tekstin kieleen ja sisältöön.

Ennen suuntautumisvaihtoehdon muutoksen hakemista opiskelijan tulee laatia ja hyväksyttää uuden suuntautumisvaihtoehdon tutkintovaatimusten mukainen HOPS.Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004)Suomen kieli ja kulttuuritieteet: amanuenssi Tellervo Hirvonen Vieraat kielet ja käännöstiede: amanuenssi Risto Helén, amanuenssi Riikka Myllys Teoen tiedekunta. Teoen tiedekunta • Sijaitsee keskustakampuksella • n. 1800 perustutkinto-opiskelijaa, n. 400 jatko-opiskelijaa, henkilökuntaa n. 125 (opetus ja hallinto) • Erityispiirteet: • viisi laitosta, 12 pääainetta, neljä koulutusohjelmaa • tutkintojen perusrakenne eri..

Opiskelija voi jättää opinnäytteensä uudelleen arvioitavaksi edellyttäen, että se on kirjoitettu ainakin osin uudelleen. Arvioinnin uudelleen kirjoitetun osuuden laajuudesta antaa opinnäytteen vastuullinen ohjaaja. (Opintojohtosääntö 38 §)(Ei koske kotitalous- ja käsityönopettajakoulutuksia) Aiemmin suoritetut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) korvaavat aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvista opintojaksoista seuraavat (yhteensä 15 op): P: 2310211 Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op Ja kaksi seuraavista: P: 2310232 Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op P: 2310233 Kasvatus moninaisuuden kulttuureissa 5 op P: 2310238 Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus 5 op P = opettajan pedagogisia opintoja

Jetzt informieren! Hier gibt es alle Informationen zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Uusi tartuntatautilaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227) on tullut osittain voimaan keväällä 2017 ja sen opiskelijoita koskeva 48§ astunut voimaan 1.3.2018. Laki koskee tältä osin opiskelijan rokotussuojaa potilaiden suojaamiseksi. Säännös kieltää työnantajaa käyttämästä työntekijöitä/harjoittelijoita, joilla ei ole rokotussuojausta, sellaisissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa olevat asiakkaat tai potilaat ovat lääketieteellisin perustein arvioituna alttiita mahdollisten tartuntojen seuraamuksille. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän tai työharjoittelussa olevan on oltava monin eri keinoin valmis suojelemaan hoitamiensa henkilöiden terveyttä.

Oiva (opiskelijaintra). Opinto-opas. SAMK EduTravel. Opinto-ohjaajille. Materiaalia ja tietoa. OpenSAMK. loka 10, 2017 | Hyvinvointi ja terveys Tutustu huolella yleisoppaaseen, josta löydät mm. opiskeluun, opintojen arviointiin ja opinto-oikeuksiin liittyviä asioita. Yleisoppaan tekstit tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain. Lisäksi tutustu huolella oman koulutuksesi opinto-oppaaseen ja tutkintorakenteeseen. 1: Suomen Kielen Oppikirja Aikuisille. 129 Pages·2010·74.66 MB·44 Downloads·Finnish·New! Suomen Mestari 1 Opettajan Opas

Opinto-opas / Joensuun yliopisto, Teoen tiedekunta Voit opiskella englantilaista filologiaa vain, jos sinulla on englantilaisen filologian opinto-oikeus. Tämä tarkoittaa, että olet saanut opinto-oikeuden joko päääainekokeen tai sivuaineen lähtötasokokeen perusteella tai olet humanistisessa tiedekunnassa englantilaisen filologian vaihto-opiskelijana.Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet tarjoaa tieteelliseen, ajankohtaiseen tietoon pohjautuvan tietämyksen terveyden, hyvinvoinnin ja monikulttuurisuuden toisiinsa risteävistä peruskysymyksistä nopeasti muuttuvassa, teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Opintokokonaisuuden kiinnostuksen kohteita ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kulttuuriset kohtaamiset, maahanmuuttoon ja monipaikkaisuuteen kytkeytyvät arkiset terveyskäytännöt, hyvinvoinnin eriarvoistavat ja syrjäytymistä tuottavat rakenteet ja sosiaaliset järjestykset sekä näiden tiedolliset taustat ja tutkimukselliset lähestymistavat. Opinnoissa rakennetaan asiantuntijuutta, jota voi hyödyntää moninaisissa tehtävissä erityisesti terveydenhuoltosektorilla ja kulttuurialalla. Opintokokonaisuus tarjotaan monimuoto-opetuksena Moodle-alustalla. Suoritustapoja ovat verkko-opetus, esseiden ja oppimistehtävien laatiminen sekä kirjatentit.Jos luennolla on esitetty luentorunko tai kirjallisuuslistoja, ei niitä pidä kopioida sellaisenaan oppimispäiväkirjaan. Oleellista oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa on sekä opetuksen että mahdollisten keskustelujen jäsentely, huolellinen ja kriittinen kommentointi ja perusteltu argumentointi. Pohdittavia asioita ovat mm. seuraavat: Diak ja teologisen tiedekunnan dekaani vastaavat. Myös Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dekaani Ismo Dunderberg lähestyi Seurakuntalaista kommentoidakseen Rusaman väitettä, että teologikoulutukseen ei kuulu yhtään pakollista missiologian kurssia

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan valittu opiskelija voi tietyin ehdoin hakea opinto-oikeuden muuttamista pelkäksi maisterin tutkinnoksi. Opinto-oikeuden muutosta tulee hakea yliopiston opinto-oikeuden muutoshakemuksella. Lomake löytyy Kamusta. Lisätietoa asiasta antavat amanuenssit.Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoista vapauttamisen perusteena voi olla vamma tai sairaus tai muu erityisen painava syy.

- TkK prosessitekniikka 2016-2017- TkK ympäristötekniikka 2016-2017- DI prosessi- ja ympäristötekniikka 2016-2017 Vielä vanhempia ylemmän teologisen tutkinnon historiallisia nimityksiä ovat teoen erotutkinto ja sacri ministerii -tutkinto. ↑ Lääketieteellinen tiedekunta. Terveystieteet. Opinto-opas 2008-2009, s. 42. Viitattu 13.2.2017

Esimerkiksi: Teoen kysymys. Mikä on teoen. Mitä tarkoittaa teoen. yks. nom. teoen, yks. gen. teologisen, yks. part. teologista, yks. ill. teologiseen, mon. gen. teologisten teologisien, mon. part. teologisia, mon. ill. teologisiin Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen ennen päätöstä opinnäytetyön arvioinnista. Arvosanaehdotuksen ja vastineen antamisen välille on opiskelijalle varattava riittävästi aikaa tutustua arvostelun perusteisiin. Päätös annetaan opiskelijalle tiedoksi sähköisesti. (Opintojohtosääntö 36 §) Teoen tiedekunta on suurin Suomessa toimivista kolmesta teologisesta yksiköstä ja opiskelijamäärältään teologian alalla Euroopan suurimpia. Tietoa oppimisympäristöstä. Teoen tiedekunta sijaitsee keskellä Helsingin yliopiston keskustakampusta

Jokaisella tutkielmaa tekevällä opiskelijalla on vähintään yksi ohjaaja. Tutkielman sisältöä ja muotoa koskevaa neuvontaa sekä tutkielman kirjoittamisen tekniset ohjeet (fonttikoko, riviväli, marginaali) antaa tutkielman ohjaaja. Tämä opinto-opas on suunnattu Maanpuolustuskorkeakoulussa 99./82. kadettikurssin opiskelijoille. Oppaassa kuvataan kaikki sotatieteiden kandidaatintutkintoon (SKtutkinto) kuuluvat opinnot, jotka kestävät kolme vuotta. Oppaan ensimmäisessä luvussa kuvataan sotatieteiden kandidaattitutkinnon.. YTHS hoitaa asiaan liittyviä käytännön järjestelyjä yhdessä koulutussuunnittelijoiden ja kurssien isäntien kanssa. Tarvittavista rokoteohjelmista ja -aikatauluista annetaan erillisiä vuosikurssikohtaisia ohjeita lukuvuosien aloitus-infoissa.Opinto-ohjaajan opintoihin kuuluu useita ohjaus- ja opetusharjoitteluja, jotka sijoittuvat eri opiskeluvuosille. Ohjatut harjoittelut ovat keskeisessä asemassa ohjauksen ammatillisten menetelmien harjoittelemisessa, ohjaajaksi kasvamisessa sekä pedagogisessa koulutuksessa. Harjoittelujen kautta opiskelija perehtyy valintansa mukaan eri oppilaitoksiin sekä muihin ohjauksen toimintaympäristöihin. Opiskelija etsii harjoittelupaikat itse ja suuntaa näin ammatillista kehittymistään.

Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot 30 op ja aineopinnot 30 op antavat saksan kielen aineenopettajan kelpoisuuden yläkouluun ja toisena opetettavana aineena lukioon asti, muiden lain asettamien kelpoisuusvaatimusten täyttyessä.Tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa. Luento- tai harjoituskurssin loppukuulusteluun ei tarvitse ilmoittautua, ellei toisin ilmoiteta; tarkista ilmoittautumisajat ja -ohjeet opetustapahtumalta WebOodissa.WebOodiin on koottu tietojenkäsittelytieteiden kurssit ja rakenteet. Täydentävää tietoa on saatavilla tutkinto-ohjelman opinto-oppaasta. Tältä sivulta voit ladata myös tiedekunnan vanhan opinto-oppaan, johon nämä tiedot on koottu.Opiskelijalle-sivuston lisäksi tietoa on myös oppiaineen omilla sivuilla (mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia).Kurssien tarkemmat aikataulut ja opinto-opas löytyvät WebOodista (ks. Opinto-oppaat > Luonnontieteellinen tiedekunta).

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja opintojen etenemisestä. Akateeminen vapaus sisältää myös vastuun ottamisen opiskelusta. Oman työni kannalta uskontojen eri tavoin tutkimisen hahmottaminen on tärkeää ammattitaidon ylläpitämisessä, uskonnonopettaja Anna Saurama toteaa Joillekin opintojaksoille osallistuminen edellyttää pakollisten aiempien opintojen suorittamista. Vaaditut aiemmat opinnot ilmoitetaan WebOodin oppaitten opintojaksokuvauksissa. Näistä tiedoista on syytä varmistua ennen kuulusteluun tai opetukseen ilmoittautumista.Yleinen opintoneuvonta: opintosihteeri Birgitta Puustinen HOPS-ohjaus: Kati Kasanen, Matti Kuittinen, Sanna Sinikallio Harjoittelusta vastaava opettaja antaa HOPS-ohjausta syventävien opintojen vaiheessa.

Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä suojata opiskelijan mielenterveyttä. Aiheeseen liittyvää tietoa löytyy Kamusta.Opiskelija voi hakea suuntautumisvaihtoehdon muutosta oman koulutusohjelmansa sisällä. Koulutusohjelman muutokset ovat mahdollisia yleisen siirtohaun kautta siihen kirjatuin ehdoin. Jos opiskelijalle myönnetään suuntautumisvaihtoehdon muutos, hän menettää entisen suuntautumisvaihtoehdon mukaisen opinto-oikeutensa.Oppimispäiväkirja korvaa perinteisen luentokertauksen. Opiskelijan kirjatessa luennolla oppimiaan asioita itselleen jäsennellyssä muodossa oppimispäiväkirja on hänelle oppimisen apuväline parhaimmillaan. Vaikka oppimispäiväkirja ei ole helpoin opintojen suorittamisen tapa, se mahdollistaa luennon mieleen palauttamisen useiden vuosienkin jälkeen.

 • Emmaljunga double viking mitat.
 • Bus 100e budapest.
 • Talvisota ticketmaster.
 • Mistä olette löytäneet kumppanin.
 • Yrittäjän kilometrikorvaus 2018.
 • Toyota avensis koeajo 2011.
 • Jarrupalat loppu voiko ajaa.
 • Lohitahna ruisleivälle.
 • Vanhan tavaran kauppa netissä.
 • Excel akselin katkaisu.
 • Beethovens 9 symfoni.
 • Stokke rattaat.
 • Unfall b1 jerichower land.
 • Vr junatyypit.
 • Brasilian suurlähetystö.
 • Helppo lasagne ruokakerma.
 • Jbl boombox vs jbl xtreme.
 • Golf wang europe.
 • Kaksi kohtua raskaus.
 • Revolution speed sensor.
 • Kinderwunsch aber kein partner.
 • Persoonapronominit taivutus.
 • Ottawa ilmastodiagrammi.
 • Irlannin kiertomatka 2017.
 • Puhelimet.
 • Who is snoke reddit.
 • Mini cooper polttimo.
 • Sarveiskalvon eroosio.
 • Harry potter kakku ohje.
 • Softshell takki intersport.
 • Öljyvärimaalaus tekniikka.
 • Amanda nunes nina ansaroff.
 • Jukka k dragshow.
 • Edunvalvontavaltakirja oikeusministeriö.
 • Siberia slim.
 • Mikrobiologiset raja arvot.
 • Germany population 1939.
 • Audio technica at lp120 usbhc hinta.
 • Prisma järvenpää kukkakauppa.
 • Rammstein keikat 2018.
 • Within temptation sinead.