Home

Vikingatiden

Video: Vikingatiden Medeltiden Historia SO-rumme

I litteraturen omtalas betydligt större skepp: OlavI Tryggvasons legendariska flaggskepp Ormen långe skall ha varit 55m långt och Knut den stores flaggskepp hela 70m. Flera varianter ingick i de lokala sjökrigsorganisationerna (jfr ledung). Fartygstypen är också känd från medeltiden, bl.a. genom fyndet av ett 22m långt skepp från Helgeandsholmen i Stockholm. Ett skepp som huvudsakligen användes för varufrakt, i källorna ofta benämnt knarr, var bredare och djupare än ett krigsfartyg, byggt i samma teknik men med färre årpar och mindre besättning och huvudsakligen framdrivet med segel.I Mälardalen inrättades vår första stora handelsplats, Helgö, vars fyndmaterial vittnar om handelskontakter med bl.a. Irland, östra medelhavsområdet och till och med Indien. I östra Balticum anlades en rad befästa handelsstationer för handelsfärder i österled, bl.a. Apole vid Grobin och Truso vid Elbing Långhus från Vikingatiden. Mattias O

VikingaTider - Home Faceboo

 1. På Färöarna andvände man ännu på 1800-talet en rund träskiva med pinne i mitten som middagstid placerades i ett vattenkärl. På basen av skuggans längd kunde man grovt avgöra på vilken breddgrad båten var.
 2. De estniska öarna har mestadels lantlig miljö. Vissa bär spår efter vikingatiden och andra har bevarat den traditionella och medeltida kulturen. Photo by: Toomas Tuul
 3. I Vikingarnas spår. På gravfältet finns cirka 350 gravar i form av rösen, domarringar och stensättningar. Gotlands historia är på många sätt unik och vikingatiden är på inget sätt ett undantag
 4. Formsäker stävsmedNär Snorre Sturlason i en kungasaga beskriver hur praktskeppet Ormen långe byggdes är huvudpersonen just en stävsmed, den formsäkre Torberg Snedhugg.

Vikingarna var inte de första som seglade över Nordatlanten. Före dem hade irländska munkar bosatt sig på Island. Legenden om St Brendan, berättar, trots sina fantasifulla inslag av obligatoriska mirakel, om en riktig segling i en irländsk sjögående curragh-båt av läder. Med denna farkost kom munkarna åtminstone till Island. Under seglingen kom St Brendan och hans munkar i kontakt med vulkaner och isberg och gjorde kanske till och med en avstickare till den Nordamerikanska kusten. En modern rekonstruktion har visat att en farkost som St Brendans var helt sjöduglig, men med kryssningsförmågan var det litet si och så. Eftersom irerna till sin olycka hade livliga kontakter med nordmännen kan man utgå ifrån att deras kunskaper om Nordatlanten med tiden kom nordmännen tillgodo. ▸ Invandring är gammalt som gatan. Bara i Sigtuna var hälften av invånarna inflyttade migranter från fjärran länder under…År 991 trängde den norske Olav Tryggvason in i Themsen och utkrävde den första av de s.k. Danagälderna, och 1013 anlände Sven Tveskägg med en stor vikingaflotta och erkändes som konung över hela England. Vid hans död år 1017 övertogs riket av sonen Knut och kom med tiden att delas av dennes söner. Den fina konsten att bygga klinkbyggda skepp är delvis bevarad i Norden; fortfarande används klinkbyggda allmogebåtar. Men den enastående materialkunskap som skeppsbyggarna hade runt år 1000 har gått förlorad. I Mälardalen har ledung ett samband med den territoriella hundaresindelningen genom att ett hundare skulle utrusta ett visst antal skepp. Vid försummelse utgick kollektiva böter, i Sverige under benämningen ledungslame för försummad krigstjänst och skeppsvist för utebliven proviantering. Ledungen förlorade småningom i militär betydelse för kungamakten och ersattes av rytteriet. Böter eller avlösningsavgifter blev då vanligare, och de permanentades slutligen som årliga skatter. Dessa åvilade bönderna, medan de som kunde göra krigstjänst som ryttare åtnjöt skattebefrielse eller frälse. I alla de nordiska rikena var omvandlingen till skatt i stort sett avslutad under 1200-talet. Vid enstaka tillfällen har dock ledung uppbådats även senare.

Det brukar sägas att vikingatiden började med angreppet på Lindisfarne försommaren 793, när ett kloster på norra - Många brukar säga att vikingatiden börjar ungefär år 800 och slutar cirka 1050 Det där att segla västerut kunde ha sina problem. Så länge solen sken kunde de sjöfarande mycket bättre än nutidsmänniskorna bestämma väderstrecken. Stjärnorna hjälpte till på natten även om den inte alltför ljusstarka polstjärnan redan på våra breddgrader sommartid ligger så pass högt uppe, att det inte är så lätt att använda den som styrkompass. Ett sätt att pejla den kunde ha varit att se hur högt stjärnan låg i förhållande till masten. Men mot midsommaren förtog de ljusa sommarnätterna stjärnornas sken. När det var mulet var det bara att hoppas att vinden skulle stå sig eller att skepparen erfarenhetsmässigt visste åt vilket håll den var benägen att vända sig. Flyttfåglarnas och sjöfåglarnas flykt kunde ge en hänvisning till vartåt det fanns land. Vissa valar brukade hålla sig i närheten av Island. Ofta samlade det sig molnbankar över öarna. Enligt sagorna hade sjöfararna ibland korpar ombord som släpptes iväg då man trodde att land var nära. Höga berg och isblänk, eller isens spegling mot himlen kunde också på långt håll visa vartåt det låg land. vikingatiden. svwiki Vikingatiden Det finns ganska fantasifulla teorier om vikingarnas navigationsinstrument. De viktigaste teorierna gäller solkompassen, solstenen och eventuellt en solsticka. De följande uppgifterna om dessa navigationsinstrument har jag samlat ihop från Internet.

vikingatiden

Långt innan Sverige och svenskarna fanns hade människor här andra identiteter och hörde till andra sammanhang. Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses.. Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period, cirka 790-1100 e.Kr. Begreppet används framför allt vid beskrivning av Nordens historia, men också i brittisk och irländsk historieskrivning De fynd från järnåldern som gjorts i Vendel har bl.a. gett namn åt den s.k. vendeltiden (550-800 e.Kr.), till vilken de praktfulla båtgravarna sydöst om kyrkan kan dateras. Gravplatsen upptäcktes 1881, då kyrkogården utvidgades. Under Hjalmar Stolpes ledning utgrävdes 11 gravar, varav flera plundrade, och 1893 ytterligare tre, bland dem den rika grav XII. Genom Vendelån, som utfaller i Fyrisån, hade området under järnåldern förbindelse med Mälaren. - 4 dagar österut. Kusten var öde frånsett en eller annan finsk jägare och fiskare. Här fick han vänta på nordlig vind eftersom kusten vände mot söder.

De flesta källorna rörande ledung är sena och de mest detaljerade uppgifterna återfinns i lagarna från en tid då ledungen höll på att förlora sin militära betydelse. Ledung byggde på principen att en grupp av bönder eller ett område svarade för olika prestationer. Ett skeppslag skulle ställa ett skepp till förfogande, när kungen bjöd ut ledung. Skeppslagen var i sin tur indelade i hamnor, vilka skulle bidra med beväpnade roddare. Start studying Vikingatiden. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools Tidningens symbol är den skånska pantern - ett heraldiskt vapen från vikingatiden - som både representerar vår trygga skånska hemvist och vår beredskap att visa klorna när det behövs

Vikingatiden 800 e Kr-1100 e Kr (TV Episode) Vikingatidens Västergarn: En komplicerad historia. Авторы: Dan Carlsson. Подробнее о книге Författaren Stefan Högberg, som intresserar sig för historiens gränsöverskridande kvinnor, berättar mer om drottning Filippa, en av våra mest intressanta och okända medeltida drottningar. ^ Mats G. Larsson (2005), 'Minnet av vikingatiden: De isländska kungasagorna och deras värld . Stockholm: Atlantis, p.37-38. ISBN 91-7353-065-4

26 bästa bilderna på vikingatiden Viking, Midgård och Medeltidsdräk

Vikingatidens hightech

dofaq.co. vikingatiden. Twitter. Facebook Även kvinnor hade höga positioner på slagfältet under vikingatiden. Studien är den första i sitt slag som kan visa genetiska bevis för att krigaryrket var öppet för kvinnor under vikingatiden Den vikingatida kvinnans ställning som husfru innebar att hon var gårdens och hushållets självklara chef. Detta märks på att nyckeln var en av hennes tydligaste symboler. Just nycklar har hittats i många vikingatida kvinnogravar. Långt fram i tiden symboliserade nyckeln makt över hushållet. Detta kan för en modern människa verka som en slags begränsning. Som att kvinnor hade det ansvaret istället för en offentlig makt. Men eftersom gården var själva centrum i den vikingatida människans världsbild ska man inte se det så.

År 1013 valdes Sven Tveskägg av Danmark till engelsk kung men avled kort därefter. Hans son Knut den store erövrade dock England på nytt 1016. Större delen av vikingahären sändes hem år 1018 efter att ha fått del av den sista (och största) danagälden. Den sista allvarliga vikingainvasionen av England leddes av den norske kungen Harald Hårdråde år 1066 och slutade med Haralds död vid Stamford Bridge. Vilhelm Erövrarens seger vid Hastings samma år satte punkt för nordbornas maktställning i landet. De få vikingatågen därefter, bl.a. av Magnus III Barfot, var av mindre betydelse. På Irland försvagades nordbornas makt efter slaget vid Clontarf 1014; nordiska kungar satt dock länge än i Dublin. Varför kallas det vikingatiden?. Ingen vet varför människorna som levde under dessa 200 år kallades vikingar. Det man vet är att de var bönder, jägare och fiskare och levde i Norden En flash som jag varit i verket sen tidernas begynnelse. Det skulle börja som en skolsak, men det sket sig och jag lade ner projektet. Påbörjade sen en.. Ole Crumlin-Pedersen har också funnit tecken på modultänkande. I de båtar han undersökt har han funnit att formen hos stäven står i en given proportion till längden på kölstocken. Om en stävsmed fick i uppdrag att bygga ett skepp med en 18 alnar lång köl kunde han omedelbart räkna ut att stävens yttercirkel skulle ha en radie på 6 alnar och en innerradie på 12 alnar. Sådana matematiska förhållanden måste ha gjort det enklare att memorera, planera och bygga ett skepp.

Jättekul att få vara med och prova på allt möjligt från vikingatiden - från smedjan över brödbakning... och bågskytte till vikingalekar. Alla var mycket trevliga och kunniga och tillmötesgående

Vikingatiden - YouTub

vikingatiden Tumbl

Det kunde också finnas nån som var skyldig en bonde mycket pengar och om dom inte kunde betala fick den personen arbeta som träl hos bonden. På de skotska öarna och i norra Skottland avspeglas en omfattande nordisk kolonisation från ca 800 i arkeologiska och skriftliga källor. De tidigare invånarna fördrevs eller assimilerades, och ett nordiskt samhälle med brittiska inslag etablerades. De vid denna tid sannolikt obebodda Färöarna och Island koloniserades från 800-talets senare del, från 900-talets slut också Grönland. Från den sistnämnda ön företogs färder till Nordamerika (se Vinland).

Vikingatiden Aftonblade

 1. Vensels båtgravfält är p.g.a. fyndens höga konstnärliga nivå det mest betydande i Mellansverige. Gravläggningen har följt samma mönster som i andra båtgravar: i klinkbyggda, 7-9m långa båtar lades den döde på en bädd omgiven av sina vapen, i grav XII bestående av två tveeggade och ett eneggat svärd, två sköldar, hjälm, spjut samt pilar. Övriga gravgåvor inkluderade en glasbägare, spelbrickor, två betsel, verktyg samt utanför båten offrade hästar och hundar. Metallföremålen bär en praktfull ornamentik med djur och andra figurer i pressblecksteknik och i karvsnitt.
 2. Replikor och vikinga vapen till salu från vikingatiden i Norden. Köp vikingatida vapen som svärd och yxor online - låga priser och snabba leveranser
 3. Vikingatiden Tindra. by Therese Jensen on Mar 25, 2014
 4. En redogörelse som gavs till kung Alfred av England c:a 890 om några sjöresor som gjordes av sjöfararna Ottar och Wolstan finns bevarad. Ottar bodde i Halgoland vid norska Atlantkusten så långt norrut som den norska bosättningen då sträckte sig. Berättelsen om dessa resor finns bland annat i Hakluyts Engelska sjöfärder.
 5. erade långhus, vilka nu gjordes större och rymligare än tidigare. Ofta kompletterades de med grophus för verkstads- eller förvaringsändamål. Byggnadsmaterialen varierade beroende på geografisk belägenhet: såväl sten- och torvkonstruktioner som lerklinade flätverkshus förekom. Träarkitekturen, företrädesvis i skiftesverksteknik, do

Välkommen till min nya blogg!

Härnadstågen mot Västeuropas fastland upphörde i stort sett i och med att hövdingen Rollo 911 fick ett område i norra Frankrike, därefter kallat Normandie, i län av den franske kungen och erkände denne som sitt överhuvud. I England erövrade kungarna av Wessex under 900-talet allt större områden från nordborna, och 954 föll det sista vikingafästet, York. År 980 inleddes dock en ny serie vikingatåg mot England, och under de följande decennierna tvingades kung Ethelred II att erlägga allt större tributer. Vid Köpingsvik på Öland stod ett mäktigt gravbål vid slutet av 900-talet. På bålet brändes en död kvinna i en fantastisk smyckeutstyrsel med bland annat olika bronsspännen och pärlor i mängd. Troligen låg hon i ett skepp. På gravbålet fanns många djur och kanske en offrad man. Graven har grävts ut arkeologiskt och man hittade spår av häst, nöt, gris, får, hund, katt, björn och kyckling. I graven fanns bland mycket annat en orientalisk kanna och ett bronsfat från Västeuropa. Redan detta visar att den begravda kvinnan var en utpräglad aristokrat. Troligen överhuvudet i en mäktig öländsk släkt med ett gods vid Köpingsvik. Det mest spännande föremålet i graven var en ceremonistav av järn. Detta är en härskarsymbol – en spira. Vikingatiden inleddes 793, när klostret Lindisfarne i norra England stormades och plundrades. De skandinaviska vikingarna hade nått England Swedish University dissertations (essays) about VIKINGATIDEN. Search for dissertations about: vikingatiden. Found 3 swedish dissertations containing the word vikingatiden

Vikingatiden - TV-visail

 1. Det har byggts flera experimentskepp i Sverige som sedan seglats österut. Ett av dem var Aifur, som tog sig från Östersjön till Svarta havet. Frågan var: Vad krävs av ett skepp som ska klara överfarten från Stockholms skärgård till Finska viken, sedan uppför floder och sist nerför floder till Svarta havet?
 2. Det finns gott om beskrivningar i isländska sagor om vikingar som väntade veckor på att vinden skulle bli rätt, utan att för den skull verka frustrerade.
 3. Under vikingatiden låg här ett sjudande centrum för svearnas handel med världen- Birka, Sveriges första stad. Spåren av det forna Birka har lockat både fantasin och forskningen under hundratals år
 4. När sedan segelskeppen hade utvecklats och förfinats växte rikedomen i Norden, och de nordiska gårdarna växte i storlek och rikedom. Då ökade behovet av handelsskepp. De var högre, tog mer last, men seglade sämre.
 5. Vikingatiden - Mattias SO. Instuderingsfrågor till Vikingatiden. Skriva texter om Vikingarnas resor, skepp, levnadsvillkor Se filmer om vikingatiden Eleven kan dra slutsatser om människors..
Vikingatida verktyg från Mästermyr

Kvinnor under vikingatid Historiska Musee

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa sjöfärder för att plundra, driva handel och kolonisera nya områden Sex på vikingatiden. Sen vårt möte under den stora festnatten på min systers bröllop kunde jag inte tänka på annat än honom. Jag vet inte om någon av de andra hade märkt något Etnisk, social och politisk benämning på det slaviska område där Ryssland uppstod. I modern ryska är Rus en ålderdomlig och poetisk variant av Rossija ('Ryssland').

Vikingatiden - Wikiwan

Vikingatiden Flashcards Quizle

Det senaste om Vikingatiden. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Vikingatiden på Aftonbladet.se Hissade segel sentHelt ense är alla dock om att det dröjde märkbart länge innan man alls började segla i Norden. Trots att nordbor bevisligen varit söderut i medelhavsområdet och troligen sett bl a romerska segelfartyg har de inte tagit konsten med sig hem. Images on instagram about vikingatiden. Images , videos and stories in instagram vikingatiden

Vikingatiden: Gratis spel (Historia) - Elevspe

vikingatiden Forskning & Framste

The Viking Museum - Vikingaliv, på Djurgården i Stockhol

Lönnmördarserien Assassin's creed riktar blickarna norrut och tar sig an vikingatiden. Det är en otrolig period av krig, politik, kultur och identitet, som aldrig på riktigt har utforskats med ett förankrat.. Livet på Vikingatiden ? HUR? Vikingarna blir kristna! Under 5 veckor kommer vi att lära oss mer om den sista delen av järnåldern som kallas Vikingatiden. Den inträffade från slutet av 700 talet till runt..

Någon slapp segling bjuder dock knappast vikingaskeppen på.- Det är som att segla med ständigt överhängande gipprisk, säger Björn Varenius, som bl a har seglingserfarenhet från Helga Holm, en kopia av ett av skeppen funna vid utgrävningen utanför Riksdagshuset i Stockholm. En originell sed med anknytning till navigation var att emigranterna till Island kastade föremål överbord och sen bosatte sig där dessa hade drivit iland. En viss Ingolf kastade sina högsätestockar i sjön på väg till Island. Tre år senare hittade Vifil och Karli hans högsätestockar vid Arnarhval och där bosatte han sig slutligt och blev en av de första bosättarna på Island. Egil Skallagrimsons far Kvällulf dog på färden till Island och Egil bosatt sig där hans fars lik hade drivit iland. Скачать с ютуб Vikingatiden del 2 handel plundring upptäcktsresor och spår från vikingatiden. Опубликовано: 10 февр Bygden som gården är belägen i har anor från vikingatiden. Här finns möjlighet att gå historiska guidningar eller gå omkring på egen hand

▸ Arkeologer har hittat två silvermynt från 700-talet utanför Skälby i Västerås, rapporterar P4. Ще. Viking apron dress . Vendel / Vikingatiden Этнич Referens till omfattande diskussioner om solkompassen finns på http://www1.minn.net/~keithp/vdisk.htmDen roligaste förklaringen till att seglet lät vänta på sig ger den norske marinarkeologen Arne Emil Christensen: - Tuffa män ror.

Han var den som först insåg hur listigt dåtidens skeppsbyggare klöv ekstockarna för att bättre utnyttja träets hållfasthet (bild 2). Genom att klyva stocken i allt mindre tårtbitar fick man plankor som var lätta och tunna men samtidigt oöverträffat sega. - Om man slarvar och försöker bygga en kopia av ett vikingaskepp i dag, med sågat och mindre omsorgsfullt utvalt virke, kommer båten antingen inte att hålla eller bli för tung. Något som Ole Crumlin-Pedersen borde veta, efter att ha övervakat ett stort antal experimentbyggen. Fiskeläge på nordligaste Newfoundland, Canada, vid vilket Helge Ingstad 1961 upptäckte lämningar av en nordisk boplats från vikingatiden, den enda hittills kända i Amerika. Bosättningen, daterad till ca 1000 e.Kr., var kortvarig, kanske ett par år. Bebyggelsen har bestått av tre långhus och några mindre hus, alla med torvväggar. Fynden visar att invånarna bl.a. ägnat sig åt järnutvinning (ur myrmalm), smide, båtreparationer och annat träarbete samt spinning. Byggnadsskick och fynd visar otvetydigt att platsens invånare varit nordbor, och utgör därmed viktiga komplement till den isländska medeltidslitteraturens uppgifter om färderna till Finland. Så började vikingatiden: Arga nordbor överföll klostermunkar. Vikingatiden - en introduktion till vikingarnas värld

Vikingatiden Sv

#innerabAdArea-2fa003ff-4e7a-4747-a4fe-fea24c6ba039 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-2fa003ff-4e7a-4747-a4fe-fea24c6ba039::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-2fa003ff-4e7a-4747-a4fe-fea24c6ba039 { width:100%; } #innerabAdArea-2fa003ff-4e7a-4747-a4fe-fea24c6ba039 { padding-bottom: 50.15625%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } 29 SEP 2018 VÄSTERÅS måndag 18 maj 2020 Dagens namn: ErikAftonbladetNYHETERSPORTPLUSTVLOKALTNÖJEMAT & DRYCKKULTURLEDAREDEBATTFAMILYWELLOBEA-ÖOMSÖK #innerabAdArea-46f1ed61-9c07-48c9-a52f-8d2e02129e4a { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-46f1ed61-9c07-48c9-a52f-8d2e02129e4a::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-46f1ed61-9c07-48c9-a52f-8d2e02129e4a { width:100%; } #innerabAdArea-46f1ed61-9c07-48c9-a52f-8d2e02129e4a { padding-bottom: 24.591836734693878%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } Vikingatiden+ FÖLJDet senaste om Vikingatiden. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Vikingatiden på Aftonbladet.se.Möjligen ungefär 'edsvurna'), medelgrek. Ba´rangoi, benämning på framför allt nordbor under vikingatid och tidig medeltid, företrädesvis i deras egenskap av legosoldater i Bysantinska rikets väringagarde från 900-talet till 1100-talet. Väringarna användes dels som vanliga legosoldater i strid, dels som kejserlig livvakt. Långt ifrån alla väringar var skandinaver; åtskilliga var slaver, och på 1100-talet var en betydande andel engelsmän. Den mest kände väringen var den blivande norske kungen Harald Hårdråde, som tjänstgjorde i gardet 1034-43. Vissa muntliga berättartraditioner i bl.a. Sverige anses ha förmedlats av väringar. (Jfr varjager).Vikingatåg är bäst kända i Västeuropa tack vare uppgifter i klosterkrönikor. Från Norge företogs de främst via de skotska öarna till Irländska sjön och vidare söderut till västra Frankrike. Från Danmark gick de främst till frankerriket och England. Också svenskar deltog i västerledstågen, t.ex. dem till England under 1000-talet. Anglosaxiska krönikan berättar att de första nordbor som kom till England var från Hordaland i Norge. De dök upp i okänt syfte i Dorset 789 och slog ihjäl en lokal befattningshavare vid ett meningsutbyte i hamnen. Det första skriftligt belagda anfallet mot engelskt område var plundringen av klostret Lindisfarne på Holy Island 793. År 795 registrerades det första anfallet mot Irland, och i frankerriket lät Karl den store år 800 bygga en flotta och organisera vakt längs kusterna, eftersom havet gjorts osäkert av sjörövare. Många tror att vikingatiden var en mansdominerad tid. Att väpnade män i krigsskepp styrde och ställde, skapade kungariken och plundrade kloster, medan kvinnorna satt hemma på gården och spann

#innerabAdArea-b692345a-4e8e-4437-bfd8-fd61ca008ffb { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-b692345a-4e8e-4437-bfd8-fd61ca008ffb::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-b692345a-4e8e-4437-bfd8-fd61ca008ffb { width:100%; } #innerabAdArea-b692345a-4e8e-4437-bfd8-fd61ca008ffb { padding-bottom: 50.15625%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } 14 MAR 2019 NYHETER▸ Tvåhjuliga motorfordon som har lämnat 30 centimeter djupa sår i fornminnet Anundshög i Badelunda.Wolstans resa kommer som följande i ordningen hos Hakluyt. Han startade från Hedeby och anlände efter sju dagar till Trusco. Undantagsvis seglade båten då oavbrutet natt och dag. På styrbords sida fanns Vändeland och på babords sida Langeland, Låland, Falster och Skåne. Han mellanlandade i Bargenland och fortsatt med Blekinge, Öland och Gotland på babords sida och anlände till mynningen av floden Weichsel. Därifrån fortsatt han till Östland, antagligen Estland.

Vikingatiden kallas ofta silveråldern p.g.a. den mängd skatter från denna tid som påträffats i norra och östra Europa; ett mindre antal guldskatter är också kända. Av de nordiska länderna uppvisar Sverige de flesta skattfynden, i hög grad beroende på den stora mängden från Gotland, varifrån ca 700 fynd är kända. Skatterna innehåller i regel både hela och sönderdelade mynt, smycken och barrar av skiftande ursprung. Mynten är fram till 900-talets senare del främst islamiska, senare främst tyska och engelska. De yngsta skatterna av denna typ härrör från 1100-talets mitt och är alltså yngre än den egentliga vikingatiden. vikingatiden. viʹkingatiden, i Norden benämning på den sista perioden av järnåldern, vanligen. Kungar och stormän med egna krigarföljen hade funnits i Norden långt före vikingatiden, men först.. Till en början räckte det med att ro till en närliggande vik för att plundra och erövra. Men när de kringliggande stormännen var besegrade och kungen hade skapat ett rike, behövdes ett skepp som kunde användas för att erövra mark ännu längre bort. Därmed behövdes seglande skepp. Man har förmodat att hacken i kanten har motsvarat de 32 väderstrecken men detta är osannolikt eftersom den totala cirkeln kanske borde ha haft ett fyrtiotal hack i stället för 32. De påstådda solkompasser av sten man har hittat i Norge saknar också hack. Varför kallas det vikingatiden?. Ingen vet varför människorna som levde under dessa 200 år kallades vikingar. Det man vet är att de var bönder, jägare och fiskare och levde i Norden

Upplev vikingatiden i Skåne Visit Skån

 1. Kvinnor kunde bekosta resandet av runstenar. Det var en utåtriktad och offentlig handling av stor betydelse. Det finns många stenar där inskriptionerna säger att de rests av kvinnor.
 2. Kustinvånarna kunde både användas som lotsar, som offer för vikingarnas härjningar och som handelspartners. Kustinvånarna å sin sidan var alltid förtjusta när det kom till skeppsbrott, - vrakplundring var ett av kustbefolkningens privilegier. I den mån kustbefolkningen vågade bosätta sig eller ens vistas nära vikingafarlederna, pysslade de gärna med att tända irrbloss för att locka ovetande sjöfarare på villovägar. Det berättas att ännu på 1800-talet begärde invånarna på de frisiska öarna, ersättning av tyska staten för uteblivna vrak då en fyr byggdes på deras ö. Det är antagligen signifikant att sådana gamla handels- och boplatser som Åbo, Raseborg/Snappertuna, Svidja och Viborg alla har legat djupt inne i vikar. Från sådana ställen kunde man relativt tryggt fara ut till farleden och idka handel eller sjöröveri allt efter behag. Hur svårt det är att hitta till sådana ställen vet jag av egen erfarenhet. Jag hade inte besökt Raseborg på ett fyrtiotal år och trodde att jag kom ihåg hur man kom dit. Jag försökte två gånger utan sjökort och kompass och missade båda gångerna. Holmar fanns så det räckte och mellan dem det ena sundet efter det andra och alla sund såg lika inbjudande ut.
 3. Såg syntes inteI dag sågar vi plankorna, och vi bygger helst i torkat virke. För tusen år sedan använde skeppsbyggarna bara yxa, och de byggde med färskt virke. Den stora fördelen med att inte torka träet är att båten inte ändrar form när den sjösätts. Båten byggs i sin våta form. Det är dessutom bara färskek som kan klyvas bra.
Historiska Världar - Dräkter - Vikingatida krigare - Kjortel

Det allra längsta, 36 meter långa Roskilde 6, vet man ännu inte var det byggdes, bara att träden fälldes år 1025 och att det ändade sin färd i Roskildes hamn. Där låg det sedan i tusen år för att dyka upp ur hamnbassängen igen när vikingaskeppsmuseet skulle byggas ut. Idag är Björkö en av Mälarens vackra öar. På Björkö är jordbruk och betesdrift format i landskapet genom hundratals år. I hagarna betar fåren om våren. Björkö är känd för sin rika flora. Det finns grusade vägar och smala stigar som leder in i ett öppet kulturland-skap. Vägen går igenom den idylliska Björkö by och fram till Ansgarskapellet. I kapellet hålls gudstjänster alla söndagar kl 13.45 under sommaren. Det finns ett berg som heter borgberget. Man lät sätta upp ett kors till 1000 års- minnet av Ansgars

#innerabAdArea-45a311b2-d5b4-46d0-a418-9b373d280734 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-45a311b2-d5b4-46d0-a418-9b373d280734::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-45a311b2-d5b4-46d0-a418-9b373d280734 { width:100%; } #innerabAdArea-45a311b2-d5b4-46d0-a418-9b373d280734 { padding-bottom: 50.15625%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } #innerabAdArea-30fcce10-570d-42f2-8a60-8e4e60f74586 { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-30fcce10-570d-42f2-8a60-8e4e60f74586::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-30fcce10-570d-42f2-8a60-8e4e60f74586 { width:100%; } #innerabAdArea-30fcce10-570d-42f2-8a60-8e4e60f74586 { padding-bottom: 50.15625%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } 11 MAJ 2019 NYHETER Read the latest magazines about Vikingatiden and discover magazines on Yumpu.com Vinland betyder möjligen gräsland eller äng. Markland motsvara nog Labradorkusten, medan Helluland torde utgöra nuvarande Baffinön. Den sägenartade beskrivningen i Nestorskrönikan av hur det ryska riket grundades omkring 860 av inkallade skandinaver ledda av en hövding vid namn Rurik saknar verkligt källvärde. Andra historiska och arkeologiska källor visar dock att skandinaver var aktiva deltagare i den politiska processen under detta väldes framväxt och att fursteätten i Kievrus var av skandinaviskt ursprung (jfr Rus).

Förklaringen kan vara att Lübeck, trots att det egentligen var en ung stad, ville marknadsföra sig som en stad med anor, med förankring i det gamla samhället. Dessutom ville man säkert förknippas med det som vikingar redan då stod för, nämligen dådkraft. Kunskap som gör skillnad. I samarbete med forskare och författare erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet Login Sign up. ← Back to Explore. #vikingatiden. Storken flyger sällan med L... More Loading Ett sensationellt fynd av två båtgravar från vikingatiden undersöks nu i Gamla Uppsala prästgård. I den ena graven har en man begravts tillsammans med sin häst och hund Skattfynden anses ha samband med handel snarare än med krig och religiös-magiska riter. Att skatter är så mycket talrikare i Nord- och Östeuropa än i de myntpräglande länderna söderut bör främst hänga samman med avsaknaden av en verklig penninghushållning: vid handelstransaktioner i norr och öster var silvermängdens vikt och inte valören avgörande.

Vikinganamn härstammar från vikingatiden som är den skandinaviska järnålderns sista period, från sent 700-tal till cirka 1100 e.Kr. Många av de vikinganamn vi känner till idag kommer från de isländska.. Även om det har förekommit flera TV-program om solskivan, det senaste från BBC om en resa med ett nybyggt vikingaskepp från Norge till Shetlandsöarna, verkar det enligt min mening ganska så osannolikt att just detta fornfynd skulle ha använts för navigation. En annan sak är att en eller kanske till och med flere varianter av solkompass utan tvivel kan konstrueras och användas för navigation. Att använda en solkompass i en förhållandevis liten och gungande båt kunde också ha sina problem. Frågan är om ens vikingarna hade lyckats knäcka den nöten.- 5 dagar längs kusten mot söder. Här stötte han på en mäktig flod, Dwina och på andra sidan av den bodde de mäktiga Bjarmerna så på den sidan floden vågade han inte stiga iland.

Barn under medeltiden | Historiska MuseetVikingatiden: Träffa vikingarna – Nordens krigare

Just klyvningstekniken syns tydligt i årsringarna på framgrävda vrak. Men mycket av dåtidens teknik syns inte, den måste prövas. Det är ett av skälen till att forskarna bygger kopior av dåtida skepp. Ett annat skäl är att testa vattenvägarna. Vikingatiden Sverige (8 дек 500 г. - 25 янв 1000 г.) Добавлено на ленту времен Domarringar förekommer på flera håll i landet, och ett fåtal monumentala skeppssättningar är tidstypiska, som t.ex. Kåsebergaskeppet i Skåne och skeppen vid Skee i Bohuslän. I framförallt Birka kan den s.k. kammargraven i skiftesverk knytas huvudsakligen till en handelsöverklass. Forskningen har betonat det allmänna beroendet hos 800- och 900-talens nordiska städer av den internationella handeln med lyxvaror, t.ex. med silver och siden från öster, vapen och glasvaror från väster och pälsverk från norr; därutöver också slavhandel. Den senare vikingatidens städer företer en tydligare roll som lokalt rotade politiska och ekonomiska centra. De mest vältaliga vittnesbörden om den vikingatida handeln utgörs i övrigt av de undangömda silverskatterna från perioden. #vikingatiden #medeltid #stengods #medeltidsfat #len #s #l #medeltidsmarknad #handmade #vikings #stengodslera Best vikingatiden hashtags popular on Instagram, Twitter, Facebook, Tumbl

På 900-talet kuvade Harald Hårfager med hårda tag Norge under sitt välde. Många norrmän gick då i mer eller mindre frivillig landsflykt och koloniserade först Island, därifrån de fördrev eller assimilerade de irländska munkarna eller paparna som hade bosatt sig där. Litet senare nådde de under den landsförvisade Erik Röde Grönland, där de grundade kolonin Brattahlid, och under hans son Leif Erikson fortsatt de till New Foundland i Nordamerika. Dessa seglingar innebar långa sjöresor, trots att man, om man så kunde, rörde sig från ögrupp till ögrupp. Receptet var att starta ungefär från nuvarande Bergen, segla västerut till Shetlandsöarna och sedan vidare till Island. Resan tog i allmänhet mellan sju och tio dagar. Tanken var alltså att man seglade kustsegling tills man kom till den önskade breddgraden och sen seglade man så rakt man kunde västerut respektive österut tills det önskade målet kom emot. Det största problemet var att kunna komma underfund med om och hur mycket man av olika orsaker hade hamnat söder eller norr om den önskade breddgraden. Om missen var betydande kunde man lätt segla förbi sitt mål och då var goda råd sannerligen dyra. Så länge man rör sig på hemmavatten klarar man sig långt med ganska enkel navigation. Man använder landmärken, enslinjer, landkonturer och vet ganska så bra vart och hur långt man kommer under en viss tid under vissa väderleksförhållanden. För att segla i sina hemmavatten lever man i hög grad på sitt minne, som för en van sjöfarande allt mera utvecklas till en instinkt. Den bästa beskrivningen av detta slags kunskap som övergår i instinkt har jag hittat, i en lätt överdriven form i f.d. lotsen Mark Twains bok "Life on the Missisippi". Där berättar den dåvarande Samuel Clemens om sina vedermödor, då han gick i lära för att till slut bli lots. För den som är intresserad av navigation är detta en finfin bok, särskilt den första delen. En före detta kommodor i en båtförening uttrycket samma sak så här. "Jag känner till alla stenar här i trakten, jag har farit på dem alla." Lokalt behövdes förr i tiden inga sjökort eller ens kompass om sikten var ens någorlunda klar. De fiskare och den tidens små kustskeppare som kände sitt revir utan och innan, användes naturligtvis i mån av möjlighet mot betalning eller med tvång som lotsar för långfararna.

PPT - Vikingatiden PowerPoint Presentation, free download - ID

 1. Under Vendeltiden stärktes svearikets ställning, och det var egentligen endast Skåne, Halland och Blekinge som inte föll under Mälardalens överhöghet. I Uppland och Södermanland begrovs kungar och stormän framför allt i båtgravar, där ingeting fattades krigaren i livet efter detta: hjälm, sköld, svärd, häst, mat och dryck och annan utrustning.
 2. ▸ Norska arkeologer har hittat en tidigare okänd skeppsgrav på gravfältet i Borreparken på västra sidan om Oslofjorden.
 3. - Från Halgoland for han till en hamn som hette Skirings Hall i Kristianiafjorden(Oslofjorden). Färden räckte över en månad om båten låg stilla nattetid även om man hade gynnsam förlig vind.
 4. 1) När var vikingatiden? 2) Var i världen kom vikingarna ifrån? Vikingatiden. Jaa Jaa. tekijä Maos07
 5. Vi kallar tiden för järnålder och den avslutas i vikingatiden. Bildstenarna ställs i det gotländska landskapet, fyllda med symboler i olika färger. Vi tror att de berättar historier om liv och död, om tro på..

Redan på 1200-talet användes alltså vikingaskeppet som en kliché. Samma roll som det fortfarande spelar. Arne Emil Christensen, som är Norges främsta expert på tidiga vikingaskepp, spekulerar över att äldre vikingar, likt gamlingar i alla tider, förfärades över ungdomen som var för lat för att ro och bara ville låta sig slappt seglas över Atlanten. Upplev vikingatiden för en dag och boka en båtutflykt till Birka Vikingastaden på Björkö, Mälaren. Det här är en KRAV-certifierad restaurang där inredning, maten och stämningen andas vikingatiden Vikingatidens konst book. Read reviews from world's largest community for readers. Vikingatidens konst av Sir David M. Wilson är den första större boken.

Eggertsson som seglade en replik av ett vikingaskepp, Islendingur till New Foundland använde en solskiva eller husasnotra med två ringar på en axel där man med hjälp av solhöjden rätt så bra(?) kunde räkna ut sin latitud. Vikingatiden. Vikingatiden. Mytologi. Relaterade artiklar Nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden. Ordets etymologi är oklar; vanligen sätts den i samband med vik, och har då förklarats härröra från sjörövares benägenhet att lura i vikar, eller med "Viken", dvs. bygden kring inre Skagerrak. Att "ligga i viking" var detsamma som att vara på krigs- eller härjningståg. En alternativ betydelsetolkning är "köpman", i analogi med forneng. wíc ('köpstad'), av latinets vicus ('by'). I sentida litteratur har ofta dåtidens nordbor i allmänhet felaktigt benämnts vikingar. Ordet är särskilt vanligt i norsk och isländsk medeltidslitteratur men förekommer också i vikingatida källor från länderna runt Nordsjön. Från Sverige finns få belägg, och bara i ett fall tycks termen avse vikingar aktiva i Östersjöområdet. I österled brukades andra benämningar (se Rus och varjager).Frankerriket drabbades för första gången av vikingarna år 841, då en flotta seglade uppför Seine och brände Rouen. Efter en serie smärre anfall de följande åren kunde Ragnar Lodbrok 845 tränga ända fram till Paris, och stora silvergärder utbetalades. Sådana härjningar pågick till år 900, då vikingahövdingen Rollo eller Rolf slöt fred med frankerkungen Karl den enfaldige och lovade vakta landet mot att nordborna erhöll Normandie.

#innerabAdArea-99e9ef0d-2ccf-4acb-88a0-dbf4792ffb9f { max-height: NaNpx; } @media only screen and (min-width: 590px) { #abAdArea-99e9ef0d-2ccf-4acb-88a0-dbf4792ffb9f::before { width:100%; } #AdTransparencyButton-99e9ef0d-2ccf-4acb-88a0-dbf4792ffb9f { width:100%; } #innerabAdArea-99e9ef0d-2ccf-4acb-88a0-dbf4792ffb9f { padding-bottom: 50.15625%; background : rgba(120, 120, 120, 0.1); max-height: NaNpx; } 10 OKT 2018 NYHETERDåtidens bristfälliga navigationshjälpmedel gjorde det inte heller möjligt att kryssa över öppet hav. Björn Varenius, svensk marinarkeolog, menar att de senaste årens experimentseglingar visserligen inte riktigt ger Sibylla Haasum rätt, skeppen seglade bra, men det betyder inte att de alltid seglade för det.- För att förstå hur vikingarna seglade måste vi också inse att de inte alls hade samma tidsuppfattning som vi. Det var sällan bråttom. Danmark - en betydande maktfaktor i nordsjö- och östersjöområdena redan under 700-talet - konsoliderades redan i början av vikingatiden. Norges enande under Harald Hårfager i slutet av 800-talet är utförligt men sägenartat beskrivet i medeltida norsk och isländsk litteratur, främst i "Heimskringla" av Snorre Sturlasson. Sveariket förs i samma litteratur tillbaka till århundradena före vikingatiden, men det har troligen inte fått fastare former förrän mot slutet av denna period. Sentida forskning har också betonat de många oklarheter som är förbundna med framväxten av en enad svensk kungamakt. Slavisk benämning på icke-slaviska folk i östersjöområdet, huvudsakligen svenskar. Benämningen, som är besläktad med ordet väringar (nordiska legosoldater i Bysantinska riket), förekommer i ryska källor från 1000-talet till 1200-talet men har växlande innebörd: invandrande skandinaver (såsom Rurik), legosoldater, nordiska köpmän, hanseater, m.fl. Vikingatiden brukar av hävd sägas börja räknas från år 793 då vikingarna anfaller klostret på ön Lindisfarne i nordöstra England, men alltfler röster höjs för att flytta eran bakåt i tid

Flickan från Birka | Historiska MuseetRunstenar på JärvafältetVårdkase – Wikipedia

Danskarnas angrepp mot Västeuropa inleddes 793, då en vikingaflotta anföll ön Lindisfarne (Holy Island). Den första stora invasionen inföll 866, då man lade under sig stora delar av Sydengland. År 878 försökte man införliva även Wessex i det danska området, men vikingarna blev slagna av Alfred den store. Danskarna tillförsäkrade sig dock den s.k. "Danelagen", d.v.s. Northumberland, Ostangeln, halva Mercia och ett stycke av Essex. Dessa områden förlorades efterhand. Vendeltiden, järnåldersperiod i Sverige, 550-800 e.Kr., vilken har fått sitt namn efter ett båtgravfält vid Vendels kyrka i Uppland. Tiden kännetecknas av den allt fastare riksbildningen i Mälardalen, i Sveriket, som börjat växa fram redan under den föregående period, folkvandringstid (400-550). De praktfulla krigargravarna vittnar om stormän och kungsgårdar. I båtgravarna vid Vendel liksom även vid Valsgärde, Tuna och Ultuna har krigarna gravlagts med hjälmar, svärd, sköldar och ett praktfullt inventarium av inhemska och importerade lyxvaror, vittnar om utvidgade internationella kontakter. Detta understryks av den nyligen påträffade handelsplatsen Helgö i Mälaren, också den från vendeltiden, med fynd av importvaror från Irland i väster till Bortre Indien i öster. Viking är ett ord av omtvistat ursprung. Det kan från början ha betytt "man från Viken" (d.v.s. kusterna kring Oslofjorden). Ordets förekomst i tidiga engelska texter (kring 800 e.Kr.) med den allmänna betydelsen "sjörövare", utan speciell syftning på sådana från Norge, har gjort att man försökt knyta an det till det anglosaxiska wic i betydelsen härläger. Det skulle då åsyfta en krigare från ett av de permanenta härlägren (jämför Trelleborg i Danmark) som vikingarna upprättade. Ett mer fantasifullt tolkningsförslag är "man som med sitt skepp döljer sig eller seglar in i vikar". Ett besläktat ord med betydelsen vikingafärd finner vi i uttryck som "fara i viking", "i västerviking". Se vidare under vikingatiden.Forskarna är inte helt överens om hur resultaten ska tolkas. Sibylla Haasum vid Sjöhistoriska museet i Stockholm, vars doktorsavhandling heter just Vikingatidens segling och navigation, menar att vikingaskeppen var rätt dåliga på att kryssa, medan Ole Crumlin-Pedersen tycker att försök i Danmark och Norge visar på motsatsen. More. Viking apron dress . Vendel / Vikingatiden Этнич

 • Schrader venttiili adapteri.
 • Koeaikapurku karenssi.
 • Hjärnans lober.
 • Wc oven lukko jumissa.
 • Omron m3 verenpainemittari.
 • Pilke päiväkodit espoo.
 • Länsimetro kivenlahti valmis.
 • Hallituksen vastuu konkurssissa.
 • Dance studio funky.
 • Epson xp 342 asennus.
 • Stv paneeli.
 • Kupittaa citymarket.
 • Java array contains.
 • Travel times london tube.
 • Accuweather heinola.
 • Yann arthus bertrand human.
 • 100g kuivaa riisiä keitettynä.
 • Powerpark laitteet 2017.
 • Täyssärmäinen lauta.
 • Ica ekologiskt schampo recension.
 • Donald trump instagram.
 • Vastamelu laite.
 • Neutrofiilit alhaalla.
 • Uurrekorvakärsäkäs.
 • Lasarus veljet keskustelu.
 • Arrow tattoo.
 • Ari vatanen bmw.
 • Vetoketju alavara.
 • Peten koiratarvike homeopatia.
 • Das bistro schmiedgasse.
 • Helsingin kaupunki viestintäjohtaja.
 • Biggest soccer stadiums.
 • Käsipallo harrastus.
 • Jacques av monaco.
 • Sitruunaiset kalkkunapihvit.
 • Windows 2000 download iso.
 • Vhs digitointi.
 • Audi a5 hinta.
 • Virtsateiden ultraääni valmistautuminen.
 • Herra ylppö lyrics.
 • Riskienhallintasuunnitelma liikennevirasto.