Home

Riskienhallintapolitiikka

Riskienhallintapolitiikka. Oulun yliopiston hallitus päättää riskienhallinnan periaatteista ja edellyttää, että yliopiston toiminnot järjestetään siten, että riskienhallinnan periaatteita noudatetaan kaikessa.. • Riskienhallintapolitiikka • Strategian päivityksen prosessi. • R iskien arviointi strategiaprosessin yhteydessä mukaan lukien käsittely hallituksessa ja johtoryhmässä 7 Riskienhallintapolitiikka 6 Riskeistä raportoidaan muun seuranta- ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Myös toiminnan muutostilanteisiin kuuluu riskien ja niiden hallinnan läpikäyminen. Ohjelmissa ja projekteissa tehdään riskienhallintasuunnitelmat EsPro-ohjeiden avulla. Kaupunkikonsernin riskienhallintaa kehitetään aktiivisesti. Kaupunkikonsernin johto edistää riskienhallintaa mm. sitoutumalla riskienhallinnan puitteiden ja riskienhallintaprosessin katselmointiin. Johto tukee vastuullisen riskienhallintakulttuurin muodostumista ja edelleen kehittymistä kautta organisaation. Kuva 1: Espoon kaupunkikonsernin riskienhallinnan puitteet: See more of Turvallisuus & Riskienhallinta on Facebook. Contact Turvallisuus & Riskienhallinta on Messenger

Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan

 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän
 2. Postin hallitus hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan ja periaatteet. Toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja vastaavat kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessien suunnittelusta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta. Konsernin johtoryhmä ja hallituksen tarkastusvaliokunta seuraavat säännöllisesti riskienhallintaprosessien kehittymistä ja toimivuutta sekä merkittävimpien riskien kokonaisuutta suhteessa konsernin riskinkantokykyyn. Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta.
 3. Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty
 4. Politiikka

Oulun yliopiston hallitus päättää riskienhallinnan periaatteista ja edellyttää, että yliopiston toiminnot järjestetään siten, että riskienhallinnan periaatteita noudatetaan kaikessa Oulun yliopiston toiminnassa ja se koskee kaikkia yliopistossa työskenteleviä henkilöitä. Sivuiltamme löydät ajankohtaiset uutiset ja tuoreimmat kirjoitukset aiheesta Politiikka. Klikkaa sivuillemme ja lue tuoreimmat artikkelit Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 25.10.2016, klo 16:35-18:09 Paikka Tampereen Voimia, Voimakatu 11, Torni Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Tampereen

Riskienhallinta – WikipediaYIT:n Trigoni-suunnitelmaa ehdotetaan Helsinki High-rise -arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun

Riskienhallintapolitiikka - PDF Free Downloa

 1. Suomen sanat aihealueittain. Politiikka
 2. nan jatkuvuudelle, tiedoille tai ympäristölle. Operatiivisia riskejä pyritään välttämään tai pienentämään, kuitenkin niin että kontrollien kustannukset ovat järkevässä suhteessa riskin suuruuteen.
 3. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen
 4. Politiikka kuvaa konsernin sisäistä riskienhallintaprosessia sekä vastuualueita ja raportointia Sisäinen valvonta ja riskienhallinta liittyen taloudelliseen raportointiin
 5. en liiketoi
 6. Riskienhallintapolitiikka on voimassa 7.10.2019 alkaen ja samalla se kumoaa aikaisemman Tilastokeskuksen riskienhallintapolitiikan (TK-00-842-13, 19.6.2013)

Senaatti-kiinteistöjen riskienhallintaa ohjaavat riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintakäsikirja. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa organisaation toimintaedellytysten ja strategian toteutuminen Dnro TRE: 3417/00.05.01/2015 TAMPEREEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Tarkastustoimikunta 22.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2015 Kaupunginvaltuusto 2(7) Sisällys

Postiosoite

Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Keskon strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. 2018 VALTIMON KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kunnanhallitus 13.08.2018 96 Valtuusto 17.09.2018 38 Arja Tervonen 1 Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... Riskienhallintapolitiikka Valtuusto 16.4.2018 Hallitus 26.3.2018 Johtoryhmä 19.3.2018 Toimialajohtaja Jouni Peltomaa 8.3.2018 1 Riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän

Riskienhallintapolitiikka Oulun yliopist

Riskienhallintapolitiikka

 1. nan ohjaamista ja sisäisen valvonnan menettelytapoja. Riskienhallinnan tavoitteena on mahdollistaa yhtiön strategisten ja..
 2. Riskienhallintapolitiikka. Kemiran riskienhallinnan pääperiaatteet määritellään Kemiran riskienhallintapolitiikassa. Politiikassa riski määritellään tapahtumaksi tai olosuhteeksi, joka..
 3. Riskienhallintapolitiikka päivitetään valtuustokausittain. Politiikka ohjaa oikea-aikaiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan. Opinnäytetyö on rajattu koskemaan Posion kuntaa
 4. nan korkeaa laatua..
 5. ta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2016 1. Toi

Metsä Board Oyj:n riskienhallint

6 Riskienhallintapolitiikka 5 Henkilöstö: Kaupunkikonsernin henkilöstöllä on keskeinen asema riskienhallinnassa. Henkilöstön tehtävänä on suorittaa toimen- ja tehtävänkuvausten mukaiset tehtävät ja noudattaa toimintaa koskevaa ohjeistusta. Henkilöstön tulee sitoutua oman ammatillisen osaamisen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilöstön tulee saattaa esimiehensä tietoisuuteen toimintaan liittyviä riskejä ja kehittämismahdollisuuksia. Riskienhallinnan ohjausryhmä: Kaupunginjohtajan asettamalla riskienhallinnan ohjausryhmällä on edustus kaikilta toimialoilta. Se laatii ja ylläpitää riskienhallintapolitiikan sisältäen koko kaupunkia koskevat riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet sekä valvoo niiden toteutumista. Ohjausryhmä kehittää myös osaltaan riskienhallintaan liittyviä toimintamalleja ja osallistuu kaikille yhteiseen käyttöön tarkoitettujen riskienhallinnan tietojärjestelmien hankintaan. Ohjausryhmä edistää yleistä riskienhallinnan tuntemusta ja koordinoi henkilöstön riskienhallintakoulutusta. Riskienhallinnan ohjausryhmän jäsenet tukevat kukin riskienhallinnan toteutumista toimialoillaan. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja toiminnan kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on tarkastaa ja arvioida kaupungin sisäisen valvonnan ja toiminnan tuloksellisuutta, arvioida ja varmentaa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä arvioida ja tarkastaa, ovatko sisäisen valvonnan menettelyt toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset. 4. Riskienhallinnan toteuttaminen Kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa toteutetaan ja riskienhallinta viedään käytäntöön: 1. luomalla riskienhallinnalle toimivat puitteet ja ylläpitämällä niitä, sekä 2. riskienhallintaprosessin avulla. 4.1 Riskienhallinnan puitteet Riskienhallinnan onnistumisen edellytys on sen perustana olevat johtamisrakenteet sekä järjestelyt, joilla riskienhallinta sisällytetään organisaation toimintaan. Espoon kaupunkikonsernin riskienhallinnan puitteet kuvaavat riskienhallinnan johtamis- ja toimintakokonaisuutta. Puitteiden kehittäminen ja kuvaaminen selkiyttää, mitä taustatekijöitä, toimintoja ja prosesseja kaupunkikonsernin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan sisältyy ja miten riskienhallintaa linjataan ja toteutetaan. Kaupunkikonsernin riskienhallinnan lähtökohtina ovat kuntalain ja hyvän hallintotavan edellyttämät toimintatavat sekä, ennen kaikkea, kaupunkikonsernin toiminnan onnistumisen tukeminen. Riskienhallinta on mukana pitkän tähtäimen strategiatyössä ja ylimmän johdon toiminnassa. Siinä huomioidaan Espoo-tarinaa ja sen toteuttamista uhkaavia riskejä, jotka voivat vaarantaa toiminnan edellytykset ja tulevaisuuden vision. Operatiivisella tasolla riskienhallinta toteutuu osana useita eri toimintaprosesseja toimialoilla, liikelaitoksissa, yksiköissä, tytäryhteisöissä sekä ohjelmissa ja projekteissa. Riskienhallintaa toteutetaan riskienhallintaprosessin avulla mm. osana talousarvion valmistelua, vuosisuunnittelua ja seurantaa. Vastuutahojen tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavat riskit ainakin kerran strategiakaudessa, ja seurata ja päivittää tilannettaan eteenpäin katsoen. Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Riskienhallinta ja valvonta - Post

Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa Yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta Riskienhallintapolitiikka pohjautuu COSO ERM –viitekehykseen, SFS-ISO 31000 -standardiin ”Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet” ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance).

Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka - PDF

Metsästys, kalastus, eräretkeily, survivalismi. Jorma Huhtala : Majoitusliikkeen turvallisuusriskit ja riskienhallinta (UUDENVEROINEN) TIETOSUOJAPOLITIIKKA LAPPIA KONSERNI Hyväksytty:, asiakohta 28, asiakohta 103 Sisällysluettelo 1. Periaatteet... 3 1.1 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus... 3 2. Tietosuojan vastuut ja organisointi... Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on Posti Group Oyj:n hallituksella. Toimitusjohtaja vastaa valvontaympäristön luomisesta ja koko sisäisen valvonnan seurannasta. Konsernin yhtiöiden ja yksiköiden johto vastaa sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimintatapojen toteuttamisesta sekä valvontajärjestelmän tuottaman informaation hyödyntämisestä omissa organisaatioissaan. Sisäinen tarkastus on Business Audit -yksikön vastuulla ja lakisääteinen tilintarkastus yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan vastuulla.

..li></ul></p><p></p><h2>Järjestelmällinen riskienhallinta</h2><p>Riskienhallintaa varten voidaan luoda järjestelmä, jossa ovat määriteltyinä riskienhallintapolitiikka, riskienhallinnassa ja sen.. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012 Riskienhallinta perustuu oleellisilta osin edellä esitettyyn sisäisen valvonnan mukaiseen toimintatapaan, jossa vastuuketju ulottuu läpi koko konsernin • Asetamme tavoitteemme liiketoimintamahdollisuudet ja riskit huomioiden.• Otamme tietoisia ja arvioituja riskejä strategiavalinnoissa esim. liiketoiminnan laajentamisessa, markkina-aseman vahvistamisessa sekä uuden liiketoiminnan luomisessa. • Arvioimme riskit toteutumisen vaikutusten suuruuden ja todennäköisyyden mukaan ja arvioinnissa otamme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja maineeseen. • Vältämme tai pienennämme operatiivisia ja vahinkoriskejä.• Huolehdimme turvallisesta asioinnista ja tietosuojasta sekä tuotteista asiakkaillemme.• Luomme työntekijöille turvallisen työympäristön.• Minimoimme rikosten tai väärinkäytösten mahdollisuudet.• Varmistamme jatkuvuuden turvaamiseksi kriittiset toiminnot ja niiden tarvitsemat resurssit. • Varaudumme riskien realisoitumiseen kriisi-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmin, suunnitelmien harjoittelulla sekä riittävällä vakuutusturvalla.• Pidämme riskienhallintaan käytettävät kustannukset ja resurssit oikeassa suhteessa saavutettavissa oleviin hyötyihin nähden. • Tiedotamme riskeistä ja riskienhallinnasta sidosryhmille Keskon corporate governance-periaatteiden mukaisesti. SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN Riskienhallintapolitiikka Jory 30.1.2017 Kh xx.xx.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Riskienhallinnan päämäärä ja tavoitteet... 3 3. Riskienhallinnan organisointi

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin Liiketoiminnan johtaminen ja riskienhallinnan tehokas yhteensovittaminen perustuvat yhtiön hallituksen vahvistamiin toimintaperiaatteisiin, joiden tarkoituksena on pitää riskienhallinnan kokonaisuus selkeänä, ymmärrettävänä sekä riittävän käytännönläheisenä. Riskeistä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskitetty riskienhallinta hoitaa myös Metsä Boardin vakuutusturvan koordinoinnin ja kilpailuttamisen. Kuntien riskienhallinta. Mikael ym. Enberg. Asiasanat riskienhallinta; kunnat; kunnallistalous; kunnallishallinto. Kirjastoluokka 35

Riskienhallinta Arvopaper

2017 UTAJÄRVEN KUNNAN RISKIENHALLINTAPOLITIIKKA Kunnanhallitus 7.12.2016 305 liite 3 Valtuusto Arja Rantanen hallintojohtaja Sisällysluettelo 1. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet... 2 2. Riskienhallinnan KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN Hallitus vastaa riskien valvonnasta konsernin sisällä. Toimitusjohtaja vastaa konsernin riskipositioiden arvioimisesta ja konsernin kokonaisriskien raportoinnista hallitukselle. 127 Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallinnan periaatteet . Riskienhallintapolitiikka on yleensä hallituksen hyväksymä periaatedokumentti

Tagged in. Riskienhallinta. show more tags • tieto tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvista epävarmuustekijöistä, riskeistä ja mahdollisuuksista on käytettävissä• käytössä on yhdenmukaiset ja tehokkaat menetelmät tunnistaa, arvioida ja hallita riskejä sekä niiden seurauksia• riskinottohalu on suhteessa riskinkantokykyyn • riskinotto on tasapainossa tavoiteltuihin hyötyihin nähden • systemaattinen riskiraportointijärjestelmä on käytössä

Riskienhallintapolitiikan tiivistelm

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Riskienhallintapolitiikka määrittelee riskienhallinnan yleiset tavoitteet, vastuut ja toteutuksen Viraston johto vastaa viraston riskienhallinnasta ja sen tehtävä on vahvistaa riskienhallintapolitiikka

Käyntiosoite

turvallisuus ja riskienhallinta. Hakija ilmoittaa halutun opintosuunnan (kansainvälinen politiikka tai valtio-oppi) hakemuslomakkeella Opintopolussa Haetko hakusanalla Riskienhallinta lähellänne? Cylexin hauissa puhelinnumerot, yhteystiedot, aukioloajat, arvioinnit ja erikoistarjoukset Riskienhallintapolitiikka 3(9). 1 Johdanto. Riskienhallintapolitiikka määrittelee PSHP:n tahtotilan riskienhallinnan tavoit-teista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta

1. Riskienhallinta osana pk-yrityksen johtamista Eija Kupi 8.10.2009. 2. 2 Miksi tarvitaan järjestelmällistä riskienhallintaa, kun pk- yritykset näyttävät pärjäävän aivan hyvin.. Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Tarkastustoimikunta 30.10.2017 Kaupunginhallitus 6.11.2017 Kaupunginvaltuusto 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Vincit Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Vincitin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyvät riskit on esitelty kattavasti First North -listautumisen yhteydessä.. 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaamme. Riskienhallintamme perustuu ISO 31000 -standardin vaatimuksiin. Lue lisää Valmetin riskiprofiilista (englanniksi)..

Espoon kaupunkikonsernin

Taloudellinen raportointi suoritetaan yhteneväisellä tavalla kaikissa yhtiön osissa. Ahlstrom-Munksjön kirjanpitokäytännöt perustuvat EU:ssa käyttöön hyväksyttyihin kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS). IFRS:n lisäksi, tarkemmat konsernin toimintatavat ja ohjeet ovat saatavilla Munksjön taloushallinnon ohjeista (Corporate Manual). Munksjön talousyksikkö on vastuussa yhtiön kirjanpitosäännösten ja raportointijärjestelmien ylläpidosta ja se myös valvoo, että niitä noudatetaan. Yhtiön liiketoimintasegmentit konsolidoidaan konsernin talousosaston toimesta. Suomen vesihuollon riskienhallinta vaihtelee huomattavasti. Tiede 16.8.2009 08:00. Politiikka

Wärtsilän riskienhallintapolitiikka on hyväksytty yhtiön hallituksessa. Rahoitusriskien suojausinstrumentteina käytetään vain sellaisia instrumentteja, joiden.. Johtoryhmän työjärjestys. toimintaohjelma. Riskienhallintapolitiikka. Viestintäpolitiikka. Turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta on riskien tunnistaminen, arviointi ja priorisointi (määritelty ISO 31000 -standardissa tavoitteiden epävarmuuden vaikutuksena), jota

Ahlstrom-Munksjö - Riskienhallint

Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, ja toimintotasoilla kaikissa toimintamaissa.Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Business Audit -yksikkö, joka raportoi hallinnollisesti talousjohtajalle ja tarkastustoiminnan osalta toimitusjohtajalle sekä hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Yksikön omin resurssein suoritetaan tarkastusten suunnittelu, koordinointi, raportointi ja seuranta. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä yksikön omia että ulkopuolisia resursseja.

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala... Espoon kaupunkikonsernin tietoturvapolitiikka 25.5.2015 Espoon kaupunki 2015 Tietoturvapolitiikka 1 (7) Yhteenveto Tietoturvapolitiikka on kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon tahdonilmaisu tietoturvan Liiketoimintajohtajat ovat velvollisia raportoimaan riskit. Yhtiöllä on erillinen riskienhallintapolitiikka ja riskien kokonaiskartoitus tehdään operatiivisella ja strategisella tasolla vuosittain Riskienhallinta. Sisäisen valvonnan järjestelmät. Hallitus vastaa siitä, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty Valtuutettu Hannu Kärpäsen ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite erityisen tarkastuksen suorittamisesta eräissä kaupungin yhtiöissä KV 5.9.2011 15 Valtuutettu Hannu Kärpänen jätti valtuustolle,

Taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka liittyvät mm. rahoituksen saatavuuteen ja hintaan, valuuttakurssimuutoksiin, sijoitustoimintaan, tuotannontekijöiden hintojen vaihteluun, vastapuoliin ja asiakasluototukseen. Taloudellisten riskien hallintaa ohjaa Keskon hallituksen vahvistama konsernin rahoituspolitiikka sekä Keskon luottopolitiikka toimiala- ja yhtiökohtaisine tarkennuksin. KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta Konsernirahoitus hallinnoi keskitetysti valuutta- ja muita rahoitusriskejä hallituksen vahvistaman rahoitusohjeen mukaisesti sekä turvaa oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin. Se tukee liiketoimintaryhmiä rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä ja hoitaa keskitetysti ulkoisen varainhankinnan. Se myös vastaa rahavarojen hallinnoinnista ja suojaustoimista.

Riskienhallinta Outokump

Riskienhallinta - Wikipedi

Työeläkevakuutusyhtiöiden riskienhallinta tehostuu yle

Riskienhallinta. Yhtiöjärjestys. Hallitus Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 20/2013 1 (17) 441 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset HEL 2013-013589 T 00 01 03 Päätös 1 päätti kaupunginhallituksen KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n Virhe:

Sisäinen tarkastus tukee sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavaa hallitusta ja konsernijohtoa niiden valvontatehtävässä. Se avustaa johtoa ja organisaatiota myös sisäisen valvonnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Riihimäen kaupungin ja merkittävien tytäryhtiöiden riskikartoitus 2019; riskienhallintapolitiikka Hangassuon ajoharjoittelurata. Kyllä. Riskienhallinta, B-kortilliset. Riskienhallinta, B-kortilliset. 08.05.2020. Harjavallan Liikenneopisto HARJAVALTA Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2 Kuntalehti uutisoi ja taustoittaa kunta- ja maakunta-alan tärkeimmät tapahtumat ja ilmiöt..

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan on varmistettava, että konsernilla on olemassa prosessit ja menetelmät sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun turvaamiseksi. Sisäisen valvonnan rakenteen ja perustan muodostavat toimintaperiaatteet, ohjeet ja muu ohjeistus, joilla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan ja taloudellisen raportoinnin laadun ylläpito. Yhtiön liiketoiminta-alueet ja toiminnot ovat vastuussa siitä, että ne soveltavat mainittuja toimintaperiaatteita ja ohjeita saavuttaakseen tehokkaan ja asianmukaisen valvonnan, joka perustuu edellä mainittujen liiketoiminta-alueiden ja toimintojen yksilöllisiin olosuhteisiin ja operatiiviseen asiayhteyteen.1 Riskienhallintapolitiikka Espoon kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka Sisällysluettelo 1. Johdanto Soveltamisala Käsitemäärittelyä Riskienhallinnan periaatteet Riskienhallinnan vastuut Riskienhallinnan toteuttaminen Riskienhallinnan puitteet Riskienhallinnan prosessi... 7

Yhtiön tiedossa olevat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa. fi GPS 220- ja LPS 220 -vaatimuksissa (riskienhallinta) edellytetään riskienhallintakehystä, johon on kuuluttava ainakin riskienhallintastrategia, jossa kuvataan riskienhallintapolitiikka ja -menettelyt..

Riskienhallintapolitiikka. Gasumin riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet ja tavoitteet. Tavoitteista merkittävin on turvata arvon luominen yhtiössä pitkällä tähtäimellä Ulkoministeriölle laaditaan riskienhallintapolitiikka, jossa toimintatavat, roolit ja vastuut määritellään aiempaa selkeämmin. Samalla varmistetaan, että henkilöstöllä on riittävästi aikaa ja osaamista riskien.. Riskeistä ja hallintatoimenpiteistä raportoidaan Keskon raportointivastuiden mukaisesti. Toimialat ja yhteiset toiminnot raportoivat riskit ja niissä tapahtuneet muutokset konsernin riskienhallintaan neljännesvuosittain. Konsernin riskienhallinta laatii yhteenvedon konsernin riskeistä, joka käsitellään GRC-ohjausryhmässä, jonka jälkeen konsernin riskikartta käsitellään konsernin johtoryhmässä.

Riskienhallinta Apua yrityksen riskienhallintaan O

Konsernin tasolla sisäisen valvonnan perustana ovat Postin arvot ja eettiset ohjeet, konsernin toimintaohjeet ja -periaatteet sekä toiminnallinen organisaatio, jotka mahdollistavat myös tehokkaan seurannan konsernin eri osissa. Kontrollitoimenpiteiden määrittely ja vastuuttaminen ovat konsernin yhtiöiden ja yksiköiden johdon vastuulla. HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN 2018 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hyväksytty valtuusto 11.6.2018 Riskit ja riskienhallinta riskien tunnistaminen, vähentäminen ja siirtäminen Riskit ja Riskit ja riskienhallinta / toim. Hannu Kuusela, Reijo Ollikainen. Kieli:suomi

Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan Tuoreimmat Politiikka-uutiset juuri nyt Seiska.fi:stä. Politiikka. Vihreiden Touko Aallon salarakkaalta Iris Flinkkilältä mystinen kommentti erokohun jälkeen Kielitoimiston sanakirja on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja Pro Riskienhallinta -palvelulla arvioitte kaikki yrityksen riskit helposti ja kattavasti. Loistava työkalu laatupäällikölle. Liitettävissä Pro Laadunhallintaan

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Tehtävät. Palkitseminen. Riskienhallinta. Sisäpiirihallinto. Tilintarkastus Keskon riskienhallinta on myös osa kaupan arvoketjun riskienhallintaa, jota toteutetaan yhdessä K-kauppiaiden, tavarantoimittajien ja palveluntoimittajien kanssa.

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Ennakoiva riskienhallinta - menestyksekkään liiketoiminnan perusta Outotecin noudattama riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat.. Taloudellisten tavoitteiden seurannan ja taloudellisen valvonnan perustana on kuukausittainen raportointi, joka sisältää toteumatietojen lisäksi päivitetyt ennusteet koko tilivuodelle sekä rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta. KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation.. NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Riskienhallinta ja kontrolli Pöyry globa

Kaupunginhallituksen käsittely 3.2.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.2.2014 Voimaantulo 1.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. KÄSITEMÄÄRITTELYÄ... 3 SISÄINEN VALVONTA... Riskienhallintapolitiikka dokumentista voidaan käyttää myös nimitystä riskienhallinnan periaatteet. Turvallisuuden osa-alueista tähän kuuluvat mm. toiminnan turvallisuus, tieto-, kyber- ja laajemmin.. Riskienhallintapolitiikka Ohje 1 (11) 3/2017 Ohje 2 (11) Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Säädöspohja sekä muut määräykset ja ohjeet... 3 3 Riskienhallinnan keskeiset käsitteet... 3 4 Riskienhallinnan periaatteet... Hankkeen tuloksena todettiin, ettei ole olemassa yhtä suositeltavinta tapaa, jolla riskienhallinta tulisi integroida osaksi pk-yritysten toiminnan ohjausta Yrityksen riskienhallinta. Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua

Yhdistyminen | YITGROUP

Järjestelmällinen riskienhallinta. Riskienhallintaa varten voidaan luoda järjestelmä, jossa ovat määriteltyinä riskienhallintapolitiikka, riskienhallinnassa ja sen kehittämisessä sovelletavat.. Paraisten kaupunki Luonnos 27.2.2017 1668/02.02.01/2010 Paraisten kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntö 2. Soveltamisala 3. Sisäisen 3 Riskienhallintapolitiikka Soveltamisala 1.2 Käsitemäärittelyä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla järjestetty näiden perusteiden mukaan sekä kaupunkikonsernin omassa toiminnassa että toiminnassa, josta kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat siten kaikkia valvonnasta vastuussa olevia kaupungin toimielimiä ja johtoa. Kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallitusten ja toimitusjohtajien vastuulle. (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet / Valtuusto ) Riskienhallintapolitiikka toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tahtotilaa jolloin myös riskienhallintapolitiikkaa sovelletaan kaupungissa, liikelaitoksissa ja kaupungin tytäryhteisöissä, eli koko kaupunkikonsernissa. Espoon kaupunkikonsernissa riskeillä tarkoitetaan epävarmuustekijöitä, tapahtumia tai tapahtumaketjuja joiden toteutuessa Espoo-konserni tai sen yksikkö ei saavuta sille asetettuja tavoitteita ja/tai kokee huomattavia menetyksiä. (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet / Valtuusto ) Riski: Epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta ja voi olla sekä myönteinen että kielteinen, mutta Espoon kaupunkikonsernin riskienhallinnassa riskit nähdään ensisijaisesti kielteisinä, uhkina. Myönteisistä vaikutuksista, mahdollisuuksista, keskustellaan kaupunkikonsernin riskienhallintaprosessissa; myös menetetyt mahdollisuudet ovat riskejä. Riskienhallinta: Koordinoitu toiminta, jolla Espoon kaupunkikonsernia johdetaan ja ohjataan riskien osalta, sisältäen järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan kaupunkikonsernin toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinnan puitteet: Osatekijät, jotka yhdessä mahdollistavat kaupunkikonsernin riskienhallinnan toteuttamisen: taustatekijät, kokonaisuuden organisoinnin, toteutustavat ja jatkuvan kehittämisen. Riskienhallintaprosessi: Riskien tunnistaminen ja arviointi (ts. riskikartoitus), toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus eli hallintaperiaatteiden, -menettelyjen ja käytäntöjen järjestelmällinen soveltaminen, sekä raportointi ja seuranta. Lisäksi tavoitteita uhkaavien riskien hallintaprosessin ja sen ohjeiden päivitys on osa kokonaisuutta. Riskisietokyky kuvaa, kuinka suuria poikkeamia tehdyistä suunnitelmista kaupunkikonserni ja/tai sen yksiköt voivat kestää ja kuinka paljon riskiä voidaan ja halutaan pitää omalla vastuulla kuitenkaan organisaation tavoitteita vaarantamatta. Riskinotosta ei saa aiheutua olennaista vaaraa toiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Riskiprofiili: Riskien joukon havainnollinen kuva tai kuvaus. Se esittää riskikartoituksen tuloksena kokonaisuutta kaupunkikonsernin toimialan, liikelaitoksen, yksikön tai muun vastuutahon keskeisimmistä riskeistä. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta Ahlstrom-Munksjön taloudellista suoriutumista tarkastellaan säännöllisesti organisaation eri tasoilla. Yhtiön sisäisen valvonnan yksikkö noudattaa toimitusjohtajan hyväksymää ja tarkastusvaliokunnan tarkistamaa Internal Control Charteria, joka säätää yksikön työn tehtävät ja laajuuden. Sisäisen valvonnan yksikkö vierailee yhtiön eri liiketoimintayksiköissä ja suorittaa operatiivisia katselmuksia ja valvoo sisäisten valvontajärjestelmien, sääntöjen ja suositusten noudattamista sovitun suunnitelman mukaisesti.

Riskienhallinta Kesko-konsernissa. Riskienhallinta, sisäinen valvonta, compliance-ohjelmat, K Code of Conduct ja Keskon arvot ovat keskeinen osa Keskossa.. Business Audit -yksikkö arvioi konsernin riskienhallinnan kattavuutta ja toimivuutta sekä tukee riskien tunnistamisessa. Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan Helen-konsernissa riskienhallintaa ohjaa riskienhallintapolitiikka, joka kuvaa riskienhallinnan tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja raportoinnin

Turvallisuus & Riskienhallinta Facebook - 28 photo

Forssan kaupunki FORSSAN KAUPUNKIKONSERNIN RISKIENHALLINTAPOLITIIIKKA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2011 1. KOKONAISVALTAISEN RISKIENHALLINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Riskinottohalu on se riskin määrä, jonka Kesko tiettynä aikana on valmis ottamaan pyrkiessään asettamiinsa tavoitteisiin. Riskinkantokyky on se taloudellisten resurssien määrä (esim. tulos, kassavirta, omavaraisuusaste), jota vastaan riskiä voidaan ottaa. Keskon hallitus määrittelee riskinottohalun ja ohjaa riskinottoa koko konsernissa. Riskinottoa suhteessa riskinkantokykyyn seurataan säännöllisesti. Sitä arvioidaan erityisesti strategiakäsittelyn yhteydessä sekä päätettäessä konsernin kannalta merkittävistä liiketoimintahankkeista tai investoinneista. Arvioinnissa käytetään mm. liiketoiminnan kassavirtaa ja konsernin vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Tuotantoinsinööri näkee oman työnsä tulokset heti | YITGROUP

Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... Helsingin kaupunki Pöytäkirja 20/2013 1 (54) 441 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja johtosääntömuutokset HEL 2013-013589 T 00 01 03 Päätös 1 päätti kaupunginhallituksen Riskien tunnistaminen, analysointi ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu tehdään kattavasti kerran vuodessa osana konsernin strategiaprosessia. Riskikuva ja hallintatoimien tilanne päivitetään lisäksi säännönmukaisesti kerran vuodessa ja lisäksi aina, kun merkittäviä riskejä tunnistetaan tai vakavimpien riskien riskikuvassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Konsernin riskisalkkua verrataan konsernissa kehitettyyn laskentamalliin perustuvaan riskinkantokykyyn. Jotta riskienhallintapolitiikka olisi tehokas, ylimmän johdon olisi 40 artikla Riskienhallintapolitiikka 1. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on otettava käyttöön, pantava täytäntöön ja pidettävä.. Tässä politiikassa kuvataan Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Politiikan läpiviennin tukemiseksi laaditaan lisäksi tarkempaa ohjeistusta riskienhallinnan eri osa-alueille.

Riskienhallinta Tikkuril

Riskienhallintapolitiikka määrittelee PSHP:n tahtotilan riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden PSHP.. Katso avoimia työpaikkoja Monsterista. Selaa 52 avointa Riskienhallinta työpaikkaa Monsterin työnhakukoneella. Hae nyt työpaikkoja läheltäsi

Riskienhallinta. Riskienhallinta Atrialla. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Atrian strategian toteutumista ja tavoit-teiden saavuttamista sekä organisaation kehittymistä.. Riskienhallintapolitiikka linjaa ja määrittelee yrityksessä harjoitettavaa riskienhallintaa ja ilmaisee, miten erilaisiin riskeihin suhtaudutaan. - riskienhallintapolitiikka - uhkien, ei-toivottujen Riskejä hallitaan siellä, missä ne syntyvät. Konsernin liiketoimintaryhmien ja -yksiköiden sekä kriittisiksi määriteltyjen konsernitoimintojen johto vastaa riskienhallinnasta osana strategista ja operatiivista johtamista omassa toiminnassaan samoin kuin vastuullaan olevissa ulkoistetuissa toiminnoissa. He myös vastaavat siitä, että merkittävimpien riskien kokonaisuus pysyy riskinkantokyvyn puitteissa. Kaikissa liiketoimintaryhmissä, niiden liiketoimintayksiköissä sekä tärkeimmissä konsernitoiminnoissa on nimetty riskienhallinnan koordinaattori. Lisäksi jokainen Postin työntekijä vastaa riskien huomioon ottamisesta omassa työssään ja riskihavaintojen raportoinnista esimiehelleen. Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain Riskienhallinta. Riskienhallinta on prosessi, jonka tarkoituksena on minimoida tietyn kohteen tai toiminnon riskit ja niiden vaikutus Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Konsernin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja tukee riskienhallintapolitiikan soveltamista, koordinoi keskeisten Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja raportoi lisäksi talous- ja.. Ahlstrom-Munksjö-konsernilla on riskienhallintapolitiikka, jonka hallitus käy läpi ja hyväksyy vuosittain. Politiikka kuvaa konsernin sisäistä riskienhallintaprosessia sekä vastuualueita ja raportointia koskevat periaatteet.

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat tyypillisesti muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1 - Se (neljän pilarin politiikka) ei ole riittävää, meillä ei pitäisi olla varaa jäädä konfliktin hetkellä yksin, Suomen Nato-jäsenyyttä kannattava Lepomäki haastaa

Riskienhallintapolitiikka kuvaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut ja käytännön toteuttamisen. Samalla kaupunkikonsernin toimialoille, yksiköille ja muille vastuutahoille annetaan ohjeet ja.. Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä Hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymä riskienhallintapolitiikka edellyttää, että riskienhallinta sisällytetään osaksi avainprosesseja. Yhtenä pääperiaatteena on, että vastuu riskienhallinnasta.. Talala, Tero Juvonen, Marko. Yrityksen riskienhallinta on tarkoitettu aiheen perusoppikirjaksi. Kirja antaa lukijalle hyvät perustiedot riskienhallinnasta ja perehdyttää.. Liiketoimintaan sidottu riskienhallinta varmistaa kontrollin säilymisen yllättävissä muutostilanteissa. Tuemme hallittua muutoksen johtamista kaikilla liiketoiminta-alueilla..

Riskienhallinta on keskeinen osa kaupunkikonsernin vastuullista toimintaa. Riskienhallinnassa otetaan huomioon myös merkittävät ulkoiset palveluntuottajat ..seuraaminen, ennustaminen sekä haluttujen kahvilaatujen hankinta ovat Pauligin ostoammattilaisten päivittäistä työtä, jolle antaa raamit konsernin hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus; Yhtiö laatii joka kuukausi yksityiskohtaiset taloudelliset raportit sekä liiketoiminta-alueittain että konsernitasolla. Yhtiön pääsialliset raportointisegmentit perustuvat yhtiön toiminta-alueisiin: Decor, Filtration & Performance, Industrial Solutions, Specialties ja Muut (pääkonttori ja konsernitason eliminoinnit/oikaisut). Tärkeä osa konsernin sisäisen valvonnan prosessia ovat liiketoiminta-alueiden kuukausittaiset kokoukset, joissa toimitusjohtaja, talousjohtaja, konsernitoimintojen johtajia ja konsernin controller yhdessä liiketoiminta-alueen operatiivisen johdon kanssa käyvät läpi kuukauden tuloksen verrattuna ennusteisiin ym. Kokouksissa käydään läpi ja analysoidaan markkinatilanne, tilauskanta, tulostrendi, kassavirta ja liiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrä. Lisäksi ryhdytään tarvittaessa parannustoimenpiteisiin. TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

KAUHAVAN KAUPUNKI Konserniohje 2 Sisällysluettelo 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...3 2 Soveltamisala...3 3 Kaupungin konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako...4 3.1 Kaupunginvaltuusto...4 Start studying Riskienhallinta. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools 25.4. 07:00Politiikka. Riskienhallinta 2 artikkelia. Pankeilta kompassi hukassa. 28.8.2008kolumni Toimivan riskienhallinnan taustalla on aina riskienhallintapolitiikka. Riskienhallintapolitiikka kytkeytyy yrityksen visioon, toiminta-ajatukseen ja arvoihin ja tukee strategian toteutusta RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTAOHJE Salon kaupunki Diaarinumero xxxx/2017 Hyväksytty kaupunginhallituksessa xx xx.xx.2017 2 (9) SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Riskienhallinnan ja sisäisen

Sisäinen valvonta on osa Postin johtamisjärjestelmää, ja se tukee konsernin strategian toteuttamista ja säädösten noudattamista. Se on osa yrityskulttuuria kattaen koko organisaation kaikki tasot ja prosessit. Riskienhallinta järjestettävä asianmukaisesti. Riskienhallintaan on saatava asianmukainen ohjeistus, jotta vastaavilta ongelmilta vältytään jatkossa, Immonen.. Onnistunut kokonaisvaltainen riskienhallinta edellyttää johdon sitoutumista riskienhallintaan. Politiikka ohjaa oikea-aikaiseen ja ennakoivaan riskienhallintaan Metsä Boardiin riskienhallinnan keskeisiin elementteihin kuuluvat koko liiketoimintaa tukevan kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin toteuttaminen, omaisuuden suojaaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, yhtiön turvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen sekä kriisinhallinta ja jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat. Riskienhallintapolitiikan ja -periaatteiden mukaisesti riittävä riskiarviointi on osa taloudellisesti tai muutoin merkittävien hankkeiden esiselvitys- ja toteutusvaiheita.

 • Islamic calendar 2017.
 • Taulun kehystys pori.
 • Kp24 keskustelu kannus.
 • Keskivaiheen alkoholismi.
 • Chanel kläder online sverige.
 • Fm antenni 75 ohm.
 • Kultaraha ratkojat.
 • Piparkakkutalon kokoaminen video.
 • Today deutsch.
 • Ensimmäinen ultra niskaturvotus.
 • Samsung ue40mu6195.
 • Hulahula robin youtube.
 • Arkeologi palkka.
 • Nika yhteystiedot.
 • Club ludwigsburg.
 • Ismo leikola conan o brien show.
 • Uhd resoluutio.
 • Ngk br9es biltema.
 • Natrium ruoka.
 • Keppari esteet.
 • Ubuntu lts date.
 • Turun pääkirjasto kartta.
 • Tynnyrisaunan perustukset.
 • Valssi soi.
 • Hiilihappo käyttö.
 • Ted bundy elokuva.
 • Polynesien befolkning.
 • Kilpirauhasen kystan tyhjennys.
 • Medanta potilasvaatteet.
 • Mitä tehdä kun ei jaksa lukea kokeisiin.
 • Patriarkaatti.
 • Magic city stockholm.
 • Jennifer rostock trier.
 • Pikku traktori tunnusmusiikki.
 • Jyväskylän taidemuseo holvi.
 • Sinkkivoide kihomadot.
 • Titaanidioksidi allergia.
 • Sm hiihdot 2018 tulokset.
 • Korsika lennot.
 • Porkkana epäterveellistä.
 • Myydään järvenrantamökki.