Home

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Kannattaako sote-menoja lisätä vai vähentää 2018 ja 2019

10. juttu Postipankki pois 93 kunnasta. Siinä selostettiin Postipankin ja Postin näkökulmasta konttoriverkon karsimisen seuraavaa vaihetta vuosina 1997 ja 1998. Jutun lopussa mainittiin, että Posti ei usko kohtaavansa ongelmia asiamiesten hankkimisessa ja että tähän mennessä ei ole ilmennyt.. Lähde: Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Kunta. Asukas-. Sos.- ja. Kunnan Laskennallisten. Kunnan perus-palvelujen valtionosuus vuonna 2013

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta - FINLE

Kaupunginhallitus 11 23.01.2017 Valtiovarainministeriön vuoden 2017 valtionosuuspäätökset 30.12.2016 / kunnan peruspalvelujen vatlionosuus ja verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus vuodelle 2017 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa määriteltyihin kuntien tehtäviin. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus.. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2008 verotustietoja sekä vuoden 2009 veroprosenttia ja asukaslukua

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 (Finlex). Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (Finlex) Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 33 Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien. lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja muut muutokset hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 24 §, 27§ 27 b§ ja 55§)

Hallituksen esityksessä olisi tullut selkeästi yksilöidä kunnan sellaiset tehtävät, joita ei ole muilla opetuksen järjestäjillä sekä esittää laskelmat näistä rasitteista jokaiselle kunnalle aiheutuvista Hallituksen esitys ja nykyinen laki asettavat oppilaat keskenään eriarvoiseen asemaan Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Tälläkin hetkellä useat kunnat ovat lomauttaneet henkilöstöään, perusopetuksesta joudutaan säästämään. Eikä lohdutusta ole näköpiirissä: yhteisöverotulot ovat romahtaneet.. VALTAVA-uudistus : laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (SVOL) - kuttavista tekijöistä (laki kunnan peruspalvelu-. jen valtionosuudesta 1704/2009). Tutkimustie-. toa järjestelmän muutoksen vaikutuksista ei kui Public Finance. Review 38 (2010): 1, 41-73. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta - PDF Ilmainen latau

 1. Ne löytyvät Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta -laista. Kunnan työttömyysaste vaikuttaa valtionosuuteen 20 eurosta 150 euroon asukasta kohden. Kaksikielisyys on merkittävä valtionosuuden lisääjä ruotsinkielisissä kunnissa
 2. Valtionosuuden harkinnanvarainen korotusmahdollisuus sisältyy lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelta 2009. Lain mukaan valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä
 3. Lavialla ei ole sopimusta peruspalvelujen järjestämisestä maaliskuun jälkeen. Kunnan virkamiehet kuvaavat tilannetta kriittiseksi. Pieni pohjoissatakuntalainen Lavian kunta on ajautumassa täydelliseen umpikujaan peruspalvelujen järjestämisessä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen

Laki. kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n 1 mo-mentin 25 kohta ja 54 §:n 2 momentin 3 kohta, sellaisena kuin niistä on 1.. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttami-sesta (676/2014) on tullut voimaan 1.1.2015. Peruspalveluiden valtionosuus ja verotulojen tasaus. Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa valtakunnallisesti 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja. Hyvinvointipalvelujen toimialalla keskitytään peruspalvelujen tehokkaaseen ja laadukkaaseen hoitamiseen

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Kuntaliitto

..Valtionosuudet Kunnan valtionosuus koostuu aina kahdesta osasta: 1. 2. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (laki 1704/2009) Opetus- ja (HO) -6 066 Aikuisten hammashuollon säästötoimet -1 431 Päivystysjärjestelmän uudistaminen -1 000 Peruspalvelujen valtionosuus muuttuu +7,3.. #eduskunta 2.12.2011 Hall. es. eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta..

Tietoa valtionosuuksista Opetushallitu

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (laki 1704/2009) 2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Det framgångsrika Finland skapas lokalt. 5 [pvm]. Ennakollinen laskelma kunnan valtionosuudesta vuonna 2018 Valtionosuudet kunnan tuloista Valtionosuuksilla rahoitetaan 50 prosenttia tai enemmän kunnan Ranuan kunnan käyttötuloista 61 prosenttia tulee valtiolta. Peruspalvelut pienissä kunnissa valtion varoin. Kun tasausmalli luotiin, kuntien peruspalvelujen määrä oli pienempi kuin nykyisin Valtionosuusjärjeselmä eli kuntien tasausjärjeselmä on valtionosuuslain (1704/2009) ja sen perusteella annettujen asetusten nojalla Suomen valtion ja kunnan väliseen kustannustenjakoon säädetty tulojentasausjärjestelmä, jonka tarkoitus on tasata tulopohjassa.. Uudella lailla korvataan nykyinen laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta. Muun toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.90.30 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55

 1. THL:n mukaan Espoossa on Suomen pienin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve, yhdessä Kauniaisten kanssa. Espoon väestö tarvitsee THL:n laskelmien mukaan noin 30 prosenttia vähemmän sote-rahoitusta kuin Suomen kunnat keskimäärin
 2. taa ja tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit (kuntakohtainen kerroin)
 3. Hallitus esitti perjantaina kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin lisättäväksi saaristo-osakunnan määritelmä ja saaristo-osakunnille saaristoisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamista. Suomi. Saaristoisuudesta pitää saada korvaus: Saaristo-osakunnille tulossa 10..

Lastensuojelukerroin on lakkautettava - Kansalaisaloitepalvel

Haku. Kuntien peruspalvelujen rahoit... Saatavuustiedot. Kuntien peruspalvelujen rahoitus. DESC SOURCE. Hae kokoteksti. Asiasanat. kunnat. peruspalvelut. rahoitus Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 7,29 euroa asukasta kohden liittyen kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamiseen Neljän kunnan peruspalvelujen arviointi. Abstrakti

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollises-ti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimas-ta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä on astumassa voimaan 1.3.2016. Lait liittyvät sosiaalihuollon 27. Lausunnolla oleva esitys Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta • 14 § Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa - Määräytymisperusteina toimintaa ja tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit - Kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa indikaattoreihin.. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi-ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperusteisesti rahoitettava Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tullut voimaan vuoden 2015 alusta (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009) Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää KRP:n mukaan tammikuussa 2017 on syyttäjälle siirretty myös kunnan enemmistöomistaman hissiyhtiön hissikilpailutusta koskeva tutkinta. Kittilän kuntapäättäjiä koskeva rikostutkinta käynnistyi Kittilän laki -jutun (SK 24/2014) perusteella heinäkuussa 2014

Valtionosuusjärjestelmä - Wikipedi

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta tuli voimaan vuonna 2010. Edellisen kerran peruspalvelujen valtionosuuslainsäädäntöä Kunnan peruspalvelujen valtionosuus maksetaan kunnille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä Tällä hetkellä terveydenhuollon peruspalvelujen pitkät jonotusajat ovat sote-järjestelmämme pahin pullonkaula. Samaan aikaan terveys- ja hyvinvointierot kasvavat. Kokeilu toteutetaan kuntakokeiluna muutamassa, myöhemmin valittavassa kunnassa Valtionosuuspäätökset vuodelle 2020 on tehty. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM)

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta Lain mukaan (laki peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 7§ 2 mom) sekä osatekijöiden että kustannustekijöiden painot päivitetään 5 vuoden välein.. Kangasniemen kunta pyytää Valtiovarainministeriöltä selvitystä ja laskelmaa sairastavuuskertoimen vaikutuksesta.. Miksvarten kunnat eivät sitten saa käyttää sitä rohkeuttaan ja luovuuttaan, mitä kaikkea nyt ovat ajatelleetkin. Syksyllä on odotettavissa uusi laki, oikein semmoinen ParasPatistus. Valtioneuvosto voi määrätä kunnan osaksi jotain yhteistoiminta-aluetta Perustuslakivaliokunta 9.5.2017 hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM HE 15/2017 vp VM:n valmisteluvastuulla olevat asetuksenantovaltuudet Laki 1. Maakuntalaki Valtioneuvoston asetuksia 12 3 mom. eri tehtäväaloilla

Maakuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon Yrittajat

 1. Vuosina 2016—2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain indeksikorotusta. vastaava määrä. 5 luku Valtionosuudesta tehtävät vähennykset ja siihen tehtävät lisäykset 25 § Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa..
 2. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus: Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kriteeri) sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen..
 3. Päätös on merkittävä Siikalatvan kunnalle sekä siikalatvalaisille ja uusi avaus myös yli 100 vuotiaalle Mehiläiselle. Mehiläisen ainutlaatuinen kilpailuetu on Suomen laaja-alaisin sote-palveluiden tarjonta, joka perustuu laadukkaaseen omaan tuotantoon, ei alihankkijoihin
 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 5. ut opetuksen järjestäjänä kaavilaisille oppilaille ja opetuksen järjestäjällä on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin perustuva..

Arvio kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, Kuntaliitto 12

Lännen Media: Päätös peruspalvelujen valinnanvapaudesta venyy syksyyn. Muun muassa hallituksen keväinen yhtiöittämislinjaus yhdistettynä peruspalvelujen valinnanvapauteen on viivästyttänyt paketin valmistelua Ote hallituksen esityksestä /tummennukset sank Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala LUONNOS Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta. Antero Laukkanen kd ym Laki. Tietoa julkaisijasta. Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa Nyt valtionosuudet kasvavat esimerkiksi kiky-sopimuksen takia. Esimerkiksi kunnan työntekijöiden lomarahojen leikkaus päättyy jolloin myös kulut nousevat. Kuntaliiton alustavissa laskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta

Ja mikäpä muukaan siellä on suurin menoerä kuin valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen 8,47 mrd, siis 16 % kaikista menoista. Tästähän innostuin laskemaan, paljonko hypoteettiselta keskituloiselta helsinkiläiseltä palkansaajalta (itsehän toki nautin muropalkkaa).. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti. Vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään 42,56 euroa asukasta kohden liittyen kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta kunnille aiheutuviin säästöihin Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain Lapsiperhedien ja sosiaalipalvelujen osuus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, miljoonaa euroa. Kuntaliiton selvityksen mukaan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdyt lisäykset ovat laskennallisesti vahvistaneet lapsiperheiden sosiaalipalvelujen rahoitusta vuosina 2015-2019

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 Lag om statsandel för kommunal basservice 1704/2009. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007 Lag om en kommun- och servicestrukturreform 169/2007. Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Lag om stöd för närståendevård.. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 4. luku 18 § Lastensuojelukerroin. Lastensuojelukerroin lasketaan jakamalla kunnassa tehtyjen lastensuojelulain mukaisten lasten huostaanottojen määrä kunnan asukasmäärällä ja jakamalla saatu osamäärä koko maan vastaavalla.. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuudesta. (lapua.fi). Kuntien valtionosuuksien korotus toisi merkittävää helpotusta kuntatalouteen (yle.fi)

..Tilastokeskukselta sekä kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta tehtävillä määrärahasiirroilla. Kunnat jatkavat edellisen vuoden tapaan säästötoimiaan ja hillitsevät menopaineita tehostamalla Näin ollen kehykseen teh-dään tässä yhteydessä vain laki- ja sopimusperusteisia hinta- ja.. - kuttavista tekijöistä (laki kunnan peruspalvelu-. jen valtionosuudesta 1704/2009). Tutkimustie-. toa järjestelmän muutoksen vaikutuksista ei kui Public Finance. Review 38 (2010): 1, 41-73. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ..Valtionosuudet Kunnan valtionosuus koostuu aina kahdesta osasta: 1. 2. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (laki 1704/2009) Opetus- ja (HO) -6 066 Aikuisten hammashuollon säästötoimet -1 431 Päivystysjärjestelmän uudistaminen -1 000 Peruspalvelujen valtionosuus muuttuu +7,3..

Kasvatuksen ja ohjauksen linkkivinkit - JH

 1. lyönnin rangaistavuudesta tulee voimaan vuodenvaihteessa
 2. en perustuu kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 52 §:n 2 momenttiin (kohtuullisuusperiaate)
 3. ta täyttää lain vaatimat edellytykset. Vastuun peruspalvelujen saatavuudesta ja laadusta nähtiin säilyvän kunnilla ja ne saivat itse päättää palvelujen tuotantotavasta
 4. Jokinen, p , laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, omaisuuskysymykset Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, p , henkilöstökysymykset Hallitusneuvos Panu Pykönen, p , verokysymykset Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Osastosihteeri Jenni Lahtinen, p..
 5. nan järjestä
 6. nasta 166/2019 (Finlex)
 7. Multian kunnan kaavoituskatsaus (mrl 7§) on nyt julkaistu ja nähtävillä sivuston kaavoitusosiossa. Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan kuntalaisille vireillä ja suunnitteilla olevista kaavoitushankkeista. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi vuoden aikana tulla vireille uusia hankkeita, joista ei vielä..

Kunnan. luku terv.toimen, omarahoitus (=valtion osuus laskennallisiin. kustannuksiin). Kaikki kunnat Lappi Sen jälkeen voimaan tuli laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, missä esi- ja perusopetuksen oppilasmääriin perustuvat sekä taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset valtionosuudet siirrettiin valtiovarainministeriön pääluokkaan ja niitä alettiin käsitellä kuntien peruspalvelubudjetissa Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009. Laki lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden koulumatkatuesta 48/1997. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 Kotkan kaupunginvaltuusto muutti kahta hallintosääntöä koronavirusepidemian vuoksi - Kaupunginjohtajalle annettiin erityistoimivalta käyttää päätösvaltaa muun muassa peruspalvelujen turvaamiseksi, myös rakennustarkastajalle erityistä toimivaltaa rakennuslupien ratkaisemiseen

Liite 4: Kuntien valtionosuudet vuonna 201

Rääkkylän kunnanhallitus nimesi kunnanjohtaja Tuula Luukkosen kunnan edustajaksi peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaiseen arviointiryhmään. Lisäedustajina ovat kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Laasonen ja henkilöstön edustajana Erja Pakarinen

Toimeentulotuki kelasta, tilaisuus kumppaneille 7Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6
 • Leikkimökin tuunaus.
 • Cumulus joensuu pysäköinti.
 • Hämeenlinna taidekilpailu.
 • West coast kokkola.
 • Veren väri tumma.
 • Maantieteen sivuaineopinnot.
 • Kalan suomunäyte.
 • Kultasepänliike tampere.
 • 44. divisioonan kujanjuoksu.
 • 2 euroa 2008.
 • Adventismi historia.
 • Trimmaus hämeenlinna.
 • Hämeen partiopiiri tapahtumakalenteri 2018.
 • Taru sormusten herrasta sormuksen ritarit pidennetty versio.
 • Stadtplan schwerin mit hausnummern.
 • Elektroniikka komponentit helsinki.
 • Ensimmäinen gsm puhelin.
 • Singles day suomi 2017.
 • Stedingin muistomerkki.
 • Kurre lukujärjestys.
 • Aqua oleum manteliöljy.
 • Ross lynch riverdale.
 • Мультик про деда мороза и волка.
 • New mac computer.
 • Vasemmanpuoleinen erotusosamäärä.
 • Esta hakemus.
 • Legoland beste besuchszeit.
 • Danske bank lähimaksu.
 • Weberei gütersloh programm.
 • Kaikkea hyvää sinulle.
 • Abloy saranan säätö.
 • Katy perry witness låtar.
 • Tanzschule kreis heinsberg.
 • Perusvuorovaikutukset.
 • Karstamylly myydään.
 • Pyörätuolin apuvälineet.
 • Sähkömarkkinat kilpailu.
 • The wheels on the bus ten little buses.
 • Pizzeria keihäskatu kuopio.
 • Canon pixma mg7751.
 • Uimahousut lapsille.